Ejendomsværdiskatteregler - en historisk oversigt

Historisk oversigt over ejendomsværdiskattereglerne for ejerboliger der indførtes fra 2000

Alle personer, der ejer deres egen bolig, betaler ejendomsværdiskat af boligen. Skatten beregnes af værdien af boligen i henhold til den offentlige ejendomsvurdering, og den betales sammen med indkomstskatterne.

Til og med indkomståret 1999 blev boligen beskattet i indkomstskattesystemet ved at medregne et beregnet overskud af ejerbolig (lejeværdi ÷ standardfradrag) til kapitalindkomsten.

Siden 2002 har beregningsgrundlaget som følge af ejendomsværdiskattestoppet kunnet udgøre et mindre beløb end ejendomsværdien ved den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør således det laveste beløb af:
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
- det aktuelle års ejendomsværdi (ejendomsværdiskattegrundlag).

Frem til 2002 blev progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten hvert år reguleret i takt med udviklingen i de gennemsnitlige ejendomsvurderinger, men ligeledes som led i ejendomsværdiskattestoppet har denne grænse siden 2002 været fastlåst nominelt på 3.040.000 kr.

Ejendomsværdiskatteregler for ejerboliger fra 2000
År Ejendoms-
værdi1)
Beregnings-
grundlag for ejendoms-
værdiskat
Almindelig ejendoms-
værdi-
skattesats
Progressiv
ejendoms-
værdi-
skattesats
Progres-
sions-
grænse,
kr.
Nedslag for ejendomme erhvervet 1. juli 1998 eller før Nedslag for ejere fyldt 67 år Begrænsnings­regler for stigning i ejendoms­værdiskat
Ejer under
67 år
Ejer fyldt
67 år, førtids-
pensio-
nister fyldt 60 år og efterløns-
modtagere
2000 Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2000
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2000
10 ‰ 30 ‰ 2.684.000 2 ‰ af beregnings-
grundlaget +
4 ‰, maks. 1.200 kr.2)
4 ‰, maks. 6.000 kr. for helårs-
boliger og maks. 2.000 kr. for sommer-
huse3)
Maks. stigning fra år til år 2.400 kr., dog altid 20 % Maks. stigning fra år til år 500 kr., dog altid 20 % ÷ 900 kr.
2001 Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2001
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2001
10 ‰ 30 ‰ 2.894.000 do. do. do. do.
2002 Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002
Det mindste beløb af ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2001 + 5 % og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002
10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2003 Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2003
Det mindste beløb af beregnings-
grundlaget for 2002 og ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2003
10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
  Aldersgrænsen for folkepensionister sænkes fra 67 år til 65 år4)
2004 Ejendoms-
værdien ved årsregu­leringen pr. 1. oktober 2004
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved årsregu­leringen pr. 1. oktober 2004 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2005 Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2005
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2005 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2006 Ejendoms-
værdien ved årsregu­leringen pr. 1. oktober 2006
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved årsregu­leringen pr. 1. oktober 2006 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. Do.
2007
og
2008
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2007
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
  Aldersgrænsen ændres til folkepensionsalderen5)
2009
og
2010
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2009
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2009 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2011
og
2012
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2011
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2011 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2013
og
2014
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2011, nedsat med 2,5 pct.
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2011, nedsat med 2,5 pct. 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.
2015, 2016 og
2017
Ejendoms-
værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 20117)8), nedsat med 2,5 pct. Herudover gives der et ekstra nedslag på 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr. Det ekstra nedslag reduceres med 1.250 kr. for hver 50.000 kr. ejendomsværdien overstiger 750.000 kr. Reduktionen kan dog højst udgøre 12.500 kr.
Det mindste beløb af beregnings­grundlaget for 2002 og ejendoms­værdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2011, nedsat med 2,5 pct. plus 2,5 pct. i den del af ejendomsværdien, der ligger under 500.000 kr. Det ekstra nedslag reduceres med 1.250 kr. for hver 50.000 kr. ejendomsværdien overstiger 750.000 kr. Reduktionen kan dog højst udgøre 12.500 kr. 10 ‰ 30 ‰ 3.040.000 do. do. do. do.

Noter:

1) I årene 1998-2002 har der fundet almindelig vurdering sted hvert år pr. 1. januar. I forbindelse med ændringen af vurderingsorganisationen fra 2003, blev intervallet mellem de almindelige vurderinger udvidet til 2 år samtidig med, at vurderingsterminen er blevet ændret fra den 1. januar i vurderingsåret til den 1. oktober i vurderingsåret.
Den almindelige vurdering sker fra og med 2003 i to tempi, således at ejerboliger vurderes i ulige år og andre ejendomme vurderes i lige år. Ejerboliger vurderedes den 1. oktober 2003 og derefter hvert andet år. Andre ejendomme vurderedes den 1. oktober 2004 og derefter ligeledes hvert andet år.
I årene mellem de almindelige vurderinger foretages der pr. 1. oktober en årsregulering af ansættelserne af ejendoms- og grundværdi under hensyn til den ændring i prisforholdene, der er sket siden den seneste almindelige vurdering.
Sidste gang, der foretages årsregulering, er pr. 1. oktober 2006. Fra og med 2007 foretages der ikke årsreguleringer, men alene almindelige vurderinger hvert andet år.
2) Nedslaget på 4 ‰, maks. 1.200 kr. gives kun til enfamilieshuse og sommerhuse, men ikke ejerlejligheder.
3) Pensionistnedslaget på 4 ‰ af ejendomsværdien, dog maks. 6.000 kr. pr. helårsbolig og maks. 2.000 kr. pr. sommerhus indkomstgradueres. Nedslaget reduceres med et beløb svarende til 5 pct. af et særligt indkomstgrundlag udover 182.900 kr. for enlige pensionister og 281.300 kr. for pensionistægtepar (2016-grænser). Beløbsgrænser for tidligere og senere år kan findes på Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2017. Indkomstgradueringen udgjorde 3 pct. i 2000 og 4 pct. i 2001. Det særlige indkomstgrundlag udgøres af summen af personlig indkomst plus positiv nettokapitalindkomst plus den del af evt. aktieindkomst, hvoraf der er betalt udbytteskat, i det omfang aktieindkomsten overstiger 5.000 kr. for enlige og 10.000 kr. for ægtepar.
4) Fra 1. juli 2004 blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år. Pensionistnedslags- og begrænsningsreglerne gælder fra 2004 fortsat for personer der fylder 67 år inden udgangen af indkomståret, og tillige for personer der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere.
5) I forbindelse med gennemførelsen af lovgivningen om en gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen er aldersgrænsen i ejendomsværdiskatteloven ændret fra 65 år til folkepensionsalderen, jf. L 58, 2006/2007
6) Vurderingen af ejerboliger pr. 1. oktober 2013 sker ved en videreførelse af den almindelige vurdering af ejerboliger pr. 1. oktober 2011, jf. L 80, 2013/2014.
7) Vurderingen af ejerboliger pr. 1. oktober 2015 sker ved en videreførelse af den almindelige vurdering af ejerboliger pr. 1. oktober 2011, jf. L 76, 2014/2015.
8) Vurderingen af ejerboliger pr. 1. oktober 2017 sker ved en videreførelse af den almindelige vurdering af ejerboliger pr. 1. oktober 2011, jf. L 92B, 2016/2017.