Skatteministeriet
29. november 2018

Selskabsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Selskabsskatteloven

Lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016 om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. (Selskabsskatteloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20182019
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansierings­udgifter.
(§ 11 B, stk. 1, og § 11 C, stk. 1.)
Reguleres ikke 21.300.000 kr. 21.300.000 kr.
Beløbsgrænse for begrænsning af fremførsel af underskud for tidligere indkomstår
(§ 12, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 7,5 mio. kr.
8.205.000 kr. 8.385.000 kr.
Bundfradrag for beskatning af ikke-erhvervsmæssig indkomst i gensidige forsikringsforeninger
(§ 17, stk. 5)
Reguleres ikke 1 mio. kr. 1 mio. kr.
Ordinær acontoskat opkræves kun i be­løbs­størrelser, der er delelige med 1.000 kr.
Mindstebeløb der opkræves i ordinær acontoskat.
(§ 29 A, stk. 2)

Reguleres ikke

2.000 kr.

2.000 kr.
Beløbsgrænse for anpartskapital i anparts­selskaber for tvungen anvendelse af acontoskatteordningen
(§ 30 A, stk. 1)
Reguleres ikke 200.000 kr. 200.000 kr.
Beløbsgrænse for skattepligtig indkomst i selskaber for tvungen anvendelse af aconto­skatteordningen
(§ 30 A, stk. 1)
Reguleres ikke 10 mio. kr. 10 mio. kr.
Tillæg ved ikke rettidig indberetning af fremførselsberettiget underskud
(§ 35, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.

 

Skattesatser mv.20182019
Grænse for omsætning med ikke medlemmer for andelsforeninger for skattepligt som selskab
(§ 1, stk 1, nr. 3 og stk. 3, § 5 B, stk. 7 og § 16 A, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Grænse for overskridelse i ét indkomstår vedr. omsætning med ikke medlemmer for andelsforeninger for skattepligt som selskab
(§ 1, stk. 3)
35 pct. 35 pct.
Ejerandelskrav for skattefritagelse for visse udbytter til udenlandske moderselskaber
(§ 2, stk. 1, litra c)
- Ejerandele for datterselskabsaktier
- min. aktiekapital i selskabet
- Ejerandele for koncernselskabsaktier
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
 
10 pct.

50 pct.
10 pct.

50 pct.
Ejerandele vedr. udenlandske selskaber, der omfattes af selskabsskatteloven
(§ 2, stk. 1, litra f)
- andel af aktiekapital (mindst)
- andel af stemmeværdi (mere end)
25 pct.
50 pct.
25 pct.
50 pct.
Kildeskatter af
- udbytter
Nedsat sats, hvis mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og der
foreligger aftale om udveksling af oplysninger
- visse renter og kursgevinster
- visse royalties
(§ 2, stk. 3)
22 pct.


15 pct.
22 pct.
 
22 pct.


15 pct.
22 pct.
 
Omkvalificering af visse filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt tranparente enheder
- andelen af stemmeværdien/kapitalen skal udgøre mere end
(§ 2 C)
50 pct.
 
50 pct.
 
Tillæg hvis visse foreningers hensatte beløb ikke anvendes til formålet
(§ 3, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Minimumskrav til andel af aktiver i form af fast ejendom for aktieselskab der ejes fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond
(§ 3A, stk. 1 og 2)
90 pct. 90 pct.
Standardrente ved beregning af rentefradragsbegrænsning
(§ 11 B, stk. 2) jf. SKM-meddelelser for 2018 og 2019  (åbner i nyt vindue)
2,9 pct. 2,7 pct.
Procentsats for medregning af anskaffelsessum for udenlandske aktier ved rentefradragsbegrænsning
(nedsættes med 2,5 pct.enheder årligt fra 2010 til 2017)
(§ 11 B, stk. 6)
0 pct. 0 pct.
Procentsats som nettofinansieringsudgifter maksimalt kan nedsætte den skattepligtige indkomst
(§ 11 C, stk. 1)
80 pct. 80 pct.
Procentsats hvormed underskud for tidligere år kan fradrages i den skattepligtige indkomst udover bundgrænsen
(§ 12, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Min. ejerandel, hvis udbytte ikke skal medregnes til indkomsten
- Ejerandele for datterselskabsaktier
- min. aktiekapital i selskabet
- Ejerandele for koncernselskabsaktier
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
(§ 13, stk. 1, nr. 2)
10 pct.

50 pct.
 
10 pct.

50 pct.
 
Tillæg til selskabets skattepligtige præmieindtægter
(§ 13, stk. 4)
50 pct. 50 pct.
Ejerandel ved skattefri og lempelsesberettiget udbytter og avancer i datterselskaber
(§ 13, stk. 6)
25 pct. 25 pct.
Procentsats ved medregning af sikkerhedsfondshenlæggelser
(§ 13 C, stk. 1)
10 pct. 10 pct.
Nedslag for skovejendomme ved opgørelse af andelsforeningers mv. formue
(§ 14, stk. 5)
40 pct. 40 pct.
Min. ejerandel af samtlige aktier ejes af et enkelt forening
(§ 14, stk. 7)
66,67 pct. 66,67 pct.
Min. medregning af handelsværdi af ikke frit omsættelige aktier mv.ved opgørelse af andelsforeningers mv. formue
(§ 14, stk. 7)
80 pct. 80 pct.
Opgørelse af indkomsten for andelsforeninger (indkøbsforeninger)
(§ 15, stk. 2)
- procentsats for opgørelse af indkomst som andel af den del formuen som svarer til omsætningen med medlemmer i forhold til den samlede omsætning
- procentsats for opgørelse af indkomst som andel af resten af formuen
4 pct.

6 pct.
 
4 pct.

6 pct.
 
Opgørelse af indkomsten for andelsforeninger (produktions- og salgsforeninger) (§ 16, stk. 1 og 2)
- procentsats for opgørelse af indkomst som andel af den del formuen som svarer til omsætningen med medlemmer i forhold til den samlede omsætning
- procentsats for opgørelse af indkomst som andel af resten af formuen
- min. grænse for omsætning med ikke medlemmer for at indkomst beregnes som 4 pct. af hele formuen
4 pct.
6 pct.

3 pct.
4 pct.
6 pct.

3 pct.
Skattesats for selskaber og foreninger
(§ 17, stk. 1)
22 pct. 22 pct.
Tillægsselskabsskat for indkomst efter kulbrinteskattelovens § 4, stk. 1 og 2.
(§ 17, stk. 1, 2. pkt.)
1,5 pct. 1,5 pct.
Moderselskabets ejerandel for nedsættelse af selskabsskat
(§ 17, stk. 2)
10 pct. 10 pct.
Skattesats for visse andelsforeninger
(§ 19, stk. 1)
14,3 pct. 14,3 pct.
Skattesats for visse indkomster ved overgang fra andelsbeskatning til selskabsbeskatning
(§ 19, stk. 2)
50 pct. 50 pct.
Skattesats for visse udenlandske selskaber og foreninger
(§ 21, stk. 1)
22 pct. 22 pct.
Kommunal andel af selskabsskatten
(§ 23, stk. 1)
15,24 pct. 15,24 pct.
Aconto skatterate i pct. af de tre sidste års indkomstskat
(§ 29 A, stk. 2 og 4)
50 pct. 50 pct.
Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat
(§ 29 B, stk. 8)
Jf. seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue)
0,1 pct. -
Procenttillæg til godtgørelsen
(§ 29 B, stk. 9)
Jf. seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue)
0,0 pct. -
Restskatteprocenten
(§ 29 B, stk. 10)
Jf. seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue)
2,8 pct. -
Procenttillæg til restskatteprocenten
(§ 29 B, stk. 11)
Jf. seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue)

 

0,5 pct.
-
Ejerandele vedr. sambeskatning (§ 31 C)
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end

50 pct.

50 pct.
Skattefrihed for koncerninterne tilskud (§ 31 D)
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end

50 pct.

50 pct.
Ejerandele for moderselskabs kontrol af datterselskab (§ 32, stk. 1)
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end

50 pct.

50 pct.
Procentgrænser for finansiel virksomhed
- andel af indtægter fra finansiel virksomhed
- andel af finansielle aktiver
50 pct.
10 pct.
50 pct.
10 pct.
Grænse vedr. overdragelse af kapitalandele der henregnes til hovedaktionæraktier (§ 33 A, stk. 2)
- ejerandel af aktie- eller anpartskapital
- ejerandel af aktiekapital (koncernforbundne)
10 pct.
10 pct.
10 pct.
10 pct.
Ejerandel for økonomisk risiko ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A, stk. 3)
- ejerandel af aktiekapital
25 pct. 25 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18