Skatteministeriet
11. december 2019

Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kildeskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 215.500 kr.
241.000 kr. 246.400 kr.
Minimumsløn pr. måned ved bruttobeskatning (forskerskat)
(Lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) (§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen (åbner i nyt vindue).
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
59.500 kr.
66.600 kr. 68.100 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.
(§ 61)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 18.300 kr.
20.500 kr. 21.000 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat
(§ 62 C)
Reguleres ikke 500 kr. 500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten
(§ 67)
Reguleres ikke 25 kr. 25 kr.

 

Skattesatser mv.20192020
Kildeskatter af
- udbytter
- nedsat sats, hvis mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og der
foreligger aftale om udveksling af oplysninger
- royalties
(§ 2)
27 pct.

15 pct.
22 pct.
 
27 pct.

15 pct.
22 pct.
 
Min. indkomstandel her fra landet, der giver adgang til beskatning efter grænsegængerreglerne
(§ 5 A)
75 pct. 75 pct.
Maks. procent der kan overføres af overskuddet til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
50 pct. 50 pct.
Passivpost ved gaveafgiftsberegning vedr. overdragelse af aktiver (§ 33 D)
- ved fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved fortjeneste af aktier
- ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto:
- for overskud opsparet i 1987-1990 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1992-1998 (1993-1998 for
konjunkturudligningskonto)
- for overskud opsparet i 1999-2000
- for overskud opsparet i 2001-2004
- for overskud opsparet i 2005-2006
- for overskud opsparet i 2007-2013
- for overskud opsparet i 2014
- for overskud opsparet i 2015
- for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår

30 pct.
22 pct.

0 pct.
9,0 pct.

12,0 pct.
13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21,0 pct.

30 pct.
22 pct.

0 pct.
9,0 pct.

12,0 pct.
13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21,0 pct.
Min. ejerandele for beskatning af udbetalte vederlag som A-indkomst (§ 43)
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet (mere end)
- min. ejerandel i personligt ejet virksomhed
25 pct.
50 pct.
25 pct.
25 pct.
50 pct.
25 pct.
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort
(§ 48)
55 pct. 55 pct.
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer
(§ 48 B)
30 pct. 30 pct.
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen (åbner i nyt vindue).
27 pct. 27 pct.
Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb.
P.a. rente ved beregning af dag-til-dag rente for restskat vedr. foregående indkomstår
(§ 59)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.


  2,0


  

Fastlægges senere 
Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår.
- For restskat under/over indregningsgrænsen (§ 61)
- For overskydende skat (§ 62)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.

4,0
0,0

Fastlægges senere
Udbytteskat af aktieudbytte
(§§ 65 og 65 A)
27 pct. 27 pct.
Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.
(§ 65)
22 pct. 22 pct.
Udbytteskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.
(§ 65)
15 pct. 15 pct.
Skat af royalty der udbetales til personer eller selskaber
(§ 65 C)
22 pct. 22 pct.
Skat på rentebetalinger mv. til visse koncernforbundne selskaber
(§ 65 D)
22 pct. 22 pct.
Procentsats for frivillig arbejdsgiverbetaling af skatter m.v. af skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelse
(§ 69 A)
56 pct. 56 pct.

1) Satserne fastlægges senere.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18