Skatteministeriet
29. november 2018

Gældsinddrivelsesloven

Satser i gældsinddrivelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gældsinddrivelsesloven

Lovbekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20182019
Inddrivelsesloven angiver regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.    
Inddrivelsesrenten
Fordringer, der overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelses­myndig­he­den, med undtagelse af bøder, forrentes med en årlig rente svarende til ren­ten i henhold til § 5, i lov om renter ved forsinket betaling mv. (Justits­ministeriet). Renten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelsen hos restance­ind­drivelses­myndigheden.(§ 5).
Den årlige rente udgør summen af:
Referencesatsen (den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år)
+ et fast rentetillæg
Nationalbankens udlånsrente
+ 8,0 pct.
Nationalbankens udlånsrente
+ 8,0 pct.
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår.
Procentreguleringen pr. 1. januar udgør:
Link til inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2018 (Åbner i nyt vindue)
Link til inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 2019 (Åbner i nyt vindue)
2,2 pct.
 
 
2,2 pct.
 
 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18