Skatteministeriet
30. august 2019

Boafgiftsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Boafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Der beregnes ingen boafgift for godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige institutioner (§ 3, stk. 2). Link til SKATs juridiske vejledning (åbner i nyt vindue).
Om optagelse på listen se afsnit C.A.4.3.5.10 i Den juridiske vejledning om retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser). (åbner et nyt vindue).

Beløbsgrænser20192020
Bundfradrag ved boafgift
(§ 6, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 264.100 kr.
295.300 kr. 301.900 kr.
Mindste arvebeholdning hvoraf der beregnes boafgift
(§ 6, stk. 3)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift for afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt stedforældre og bedsteforældre
(§ 22, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 58.700 kr.
65.700 kr. 67.100 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift for barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
(§ 22, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.500 kr.
23.000 kr. 23.500 kr.

 

Afgiftssatser mv.20192020
Boafgift af arv over bundfradraget til nære slægtninge
(§ 1, stk. 1)
15 pct. 15 pct.
Tillægsboafgift af den del af arven, der ikke tilfalder nære slægtninge
(§ 1, stk. 2 og 3)
25 pct. 25 pct.
Boafgift af aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger, der opfylder betingelserne for succession mv.
(§ 1 a, stk. 4)
6 pct. 5 pct.
Boafgift for ægtefæller mv.
(§ 3)
0 pct. 0 pct.
Passivpost ved arv med succession (§ 13 a)
- ved beregnet fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved beregnet fortjeneste af aktier*)
ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto:
- for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
- for overskud opsparet i 1992-1998
(fra 1993 for konjunkturudligningskonto)
- for overskud opsparet i 1999-2000
- for overskud opsparet i 2001-2004
- for overskud opsparet i 2005-2006
- for overskud opsparet i 2007-2013
- for overskud opsparet i 2014
- for overskud opsparet i 2015
- for overskud opsparet i 2016 og senere indkomstår

30 pct.
22 pct.

9,0 pct.
12,0 pct.

13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21,0 pct.

30 pct.
22 pct.

9,0 pct.
12,0 pct.

13,5 pct.
15,0 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21,0 pct.
Boafgift af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse
(§ 14)
- nære slægtninge (§ 1, stk. 2) og ægtefæller
- offentlige institutioner (§ 3, stk. 2)
- boafgift og
- tillægsafgift15 pct.

15 pct.
25 pct.15 pct.

15 pct.
25 pct.
Gaveafgift af gaver mellem ægtefæller
(§ 22, stk. 3)
0 pct. 0 pct.
Gaveafgift for gaver ud over bundfradraget til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
(§ 23, stk. 1)
15 pct. 15 pct.
Gaveafgift af gaver ud over bundfradraget til stedforældre og bedsteforældre
(§ 23, stk. 2)
36,25 pct. 36,25 pct.
Gaveafgift af aktier og virksomheder, der opfylder betingelsen for at kunne overdrages med succession mv.
(§ 23 a, stk. 4)
6 pct. 5 pct.
Gaveafgift af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse (§ 24)
- ægtefæller
- afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle og
forældre samt barns eller stedbarns ægtefælle (svigerbørn)
- stedforældre og bedsteforældre


15 pct.

15 pct.
36,25 pct.


15 pct.

15 pct.
36,25 pct.
Minimumsrente p.a. for henstandsbeløb i form af bo- og gaveafgift af fast ejendom og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v.
(§ 36, stk. 1)
3 pct. 3 pct.

*) Med virkning fra 2006 har det ikke længere betydning, om aktier er børsnoterede eller ikke, jf. lov nr. 1414 af 21. december 2005.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18