Skatteministeriet
Bil Model
4. april 2019

Alt om bilbeskatning

Oversigtsside med links til alle relevante sider om bilbeskatning

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Alt om bilbeskatning

Grøn ejerafgift - vægtafgift - registreringsafgift - vejbenyttelsesafgift - motoransvarsforsikringsafgift - nummerpladegebyr


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

Satser i Brændstofforbrugsafgiftsloven (Grøn ejerafgift) Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller sene­re, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.
Afgiften betales efter bilens brændstof­forbrug for benzin­drevne og diesel­drevne person­biler mv. Af eldrevne biler betales afgift som af benzin­drevne biler efter særlig omregning. Af biler, der hverken er benzin­drevne, diesel­drevne eller el­drevne, betales afgift som af diesel­drevne biler efter særlig omregning.
Invalidebiler: Personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, fritages for afgiften, hvis bilen er benzindreven. Er bilen diesel­dreven, betales afgift efter satser for udlig­nings­afgift. Afgifts­fritagelsen og -nedsættelsen gælder kun, så længe køre­tøjet er regi­streret for og benyttes af den pågældende.Af personbiler, der er indregi­streret første gang før 1. juli 1997 betales vægt­afgift, jf. nedenfor.

Se også Den juridiske vejledning om Brændstofforbrugsafgift (Grøn ejerafgift) (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Vægtafgiftsloven Afgift af biler, motorcykler, busser (bortset fra rutebiler), busser med flere end 2 aksler, hyrevogne og syge­trans­portbiler, varebiler og mindre last­biler, last­biler, motorredskaber mv.
Veteranbiler: Når der er forløbet 35 år fra en bils 1. registrering, skal der fra den følgende afgifts­periode kun betales afgift med 1/4 af sædvanlig afgift. Det er en betingelse, at bilen fremtræder som ved 1. registrering.
Af personbiler, der er indre­gistreret første gang efter 30. juni 1997 betales ejerafgift efter brændstof­forbrug, jf. ovenfor.

Se også Den juridiske vejledning om Vægtafgift (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Registreringsafgiftsloven Afgift ved indregistrering af personbiler, motorcykler, køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport, køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer, hyrevogne samt sygetransportkøretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig transport af patienter og donorer.
Der kan opnås fradrag i den afgiftspligtige værdi for køretøjer forsynet med airbags, for den 3. til og med 6. pude, samt ved opnåelse af maksimale antal stjerner i EURO-NCAP sikkerhedstest. Dertil kommer et fradrag i afgiften for energieffektivitet og selealarmer.
Afgiftssatserne gælder også ved indførsel af brugte køretøjer til Danmark, samt for køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift - udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og udenlandske leasingbiler.

Link til eksempel på beregning af registreringsafgift.

Se også Den juridiske vejledning om Registreringsafgift (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Køretøjsregistringsloven Betaling for almindelige nummerplader, nummerplade til lille knallert, tredje nummer­plade til anven­delse ved trans­port bag på et registre­rings­pligtigt køre­tøj, CD-skilt, prøve­skilte, ønske­nummer­plader, historisk korrekte emalje­nummer­plader, danske grænse­nummer­plader, genpart af en registre­rings­attest, registrering af en ny ejer eller bruger af et køre­tøj mv. 

Læs mere om Nummerplader (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning om Registrering af køretøjer (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Motoransvarsforsikringsafgiftsloven Afgift af ansvarsforsikringer for køretøjer, der er registre­rings­pligtige efter færd­sels­lovens regler (dog undtagen last- og varebiler, der med tilladelse efter lov om gods­kørsel anvendes til godskørsel for fremmed regning) samt for knallerter.

Se også Den juridiske vejledning om Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer (åbner i nyt vindue)
 
Satser i Vejbenyttelsesafgiftsloven Afgift af lastbiler til godstransport med tilladt total­vægt på 12 ton og derover.

Se også Den juridiske vejledning om Vejbenyttelsesafgift (åbner i nyt vindue)

Eksterne links

Motorstyrelsens motorblanketter (åbner i nyt vindue)

Miljøbidrag. Miljøbidrag for bilejere opkræves af forsikringsselskaberne samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring (reglerne henhører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort).

Link til loven om miljøbidrag i Retsinformation (åbner i nyt vindue) 

Se også Den juridiske vejledning om Miljøbidrag - ophugning og skrotning af biler (åbner i nyt vindue)

Bilrapporter fra Skatteministeriet

Kapitel 3 i Skatteøkonomisk Redegørelse 2018 vedrørende bilbeskatningen i Danmark, juni 2018 (åbner i nyt vindue) 

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften, juni 2003 

Redegørelse om omlægning af registreringsafgiften, april 2003