Tonnageskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Satser 2023 2024
Flagkravet er altid opfyldt, hvis andelen af bruttotonnage fra skibe registreret i EU eller EØS lande overstiger:
- Rederier (§ 6 a)
- Operatørselskaber (§ 21 a)


60 pct.
60 pct.


60 pct.
60 pct.
Minimumskrav til bugseringsaktivitet m.v.
- Bugser- og bjærgningsaktiviteter udgør mindst
(§ 8, stk. 1, nr. 6)

50 pct.

50 pct.
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton 
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT

(§ 15)


Reguleres efter PSL § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8,97 kr.
6,44 kr.
3,85 kr.
2,53 kr.
De regulerede beløb afrundes opad til nærmeste ørebeløb.

10,93 kr.
7,85 kr.
4,69 kr.
3,09 kr.

11,32 kr.
8,13 kr.
4,86 kr.
3,20 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18