Toldloven

Beløbsgrænser i toldloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2022 2023
Krav om uopfordret angivelse ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde såfremt der medbringes et pengebeløb, der overstiger modværdien af følgende beløb
(§§ 23, stk. 4, 24, stk. 2 og 83, stk. 2) 1)
Reguleres ikke 10.000 euro 10.000 euro

Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 1080 af 1. juni 2021 om toldbehandling:
- Timesats pr. person, der rekvireres 2)

Reguleres efter PSL § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:

500 kr.

592 kr.  Fastsættes senere
Varer, der indføres i, transiterer eller føres ud af det danske toldområde, behandles efter EU's retsakter, herunder EU's toldkodeks. Der svares told i henhold til disse retsakter. F.eks:
Afgiftsfrihed for forsendelser af ringe værdi fra lande uden for EU

Værdi ikke over 1.150 kr.

Afgiftsfrihed for forsendelser fra en privatperson til en anden fra lande uden for EU

Værdi ikke over 360 kr.

1) Kravet er ændret pr. 3. juni 2021 fra 75.000 kr. til 10.000 euro

2) Gebyret beregnes pr. påbegyndt 15 minutter. Der beregnes herudover 7 minutter til henholdsvis åbning og/eller lukning af ekspeditionsstedet, når toldekspeditionen ikke sker i umiddelbar tilknytning til de almindelige åbningstider

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Toldstyrelsen, tlf.: 72 22 12 12