Toldloven

Beløbsgrænser i toldloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2020 2021
Krav om uopfordret angivelse ved indrejse i eller udrejse fra det danske toldområde såfremt der medbringes et pengebeløb, der overstiger modværdien af følgende beløb
(§§ 23, stk. 4, 24, stk. 2 og 83, stk. 2)
Reguleres ikke 75.000 kr. 75.000 kr.
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling.
 - Midlertidig opbevaring
 - Fortoldning
 - Udførsel
 - Forsendelse
 - Proviantering
 - Andet

Tilkaldegebyr - ikke fast bemanding:
 -Inden for 1 time umiddelbart før eller
efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
 - Alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
 - Tilkaldegebyr - fast bemanding pr. påbegyndt time

(Oprundes til hele kroner)

Tilkaldegebyret er et minimumsgebyr. Overstiger de i bilag 1 nævnte gebyrer tilkaldegebyret, bortfalder tilkaldegebyret

Reguleres efter PSL § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
76 kr.
76 kr.
18 kr.
76 kr.
18 kr.
31 kr.


277 kr.
 
691 kr. 
277 kr.

87 kr.
87 kr.
21 kr.
87 kr.
21 kr.
36 kr.


317 kr.

790 kr.
317 kr.

89 kr.
89 kr.
22 kr.
89 kr.
22 kr.
37 kr.


324 kr.

808 kr.
324 kr.


Varer, der indføres i, transiterer eller føres ud af det danske toldområde, behandles efter EU's retsakter, herunder EU's toldkodeks. Der svares told i henhold til disse retsakter. F.eks:
Afgiftsfrihed for forsendelser af ringe værdi fra lande udenfor EU

Afgiftsfrihed for forsendelser fra en privatperson til en anden fra lande udenfor EU

 


Værdi ikke over 1.150 kr.

Værdi ikke over 360 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Toldstyrelsen, tlf.: 72 22 12 12