Tinglysningsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.B. Tinglysningsafgift

Afgiftssatser 1. marts 2020 2021
Tinglysning af ejerskiftedokument (§ 4)
- afgiften beregnes som udgangspunkt af ejerskiftesummen
- ejendomme beliggende i udlandet0,6 pct. + 1.750 kr.
0 kr.0,6 pct. + 1.750 kr.
0 kr.

Tinglysning af pant i løsøre og immaterielle rettigheder (§ 5)
- af det pantsikrede beløb
- høstpantebreve
1,5 pct. + 1.750 kr.
1.750 kr.
1,5 pct. + 1.750 kr.
1.750 kr.
Tinglysning af pant i fast ejendom (§ 5)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.730 kr. 1,45 pct. + 1.730 kr.
Tinglysning af pant i andelsbolig (§5 a)
- fra den 1. juli 2019 (§ 5 a) 
1,45 pct. + 1.730 kr. 1,45 pct. + 1.730 kr.
Tinglysning af underpant i et ejerpantebrev med pant i fast ejendom eller andelsbolig (§ 8)
- fra den 1. juli 2019 (§5 b)
1.730 kr.  1.730 kr.
Tinglysning af ejendomsforbehold (§ 6)
- af det pantsikrede beløb
1,5 pct. + 1.750 kr. 1,5 pct. + 1.750 kr.
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og pantrettigheder (§7)
(eksempelvis servitutter, brugsrettigheder og naturalydelser)
1.750 kr. 1.750 kr.
Registrering af ejer af fly (§ 13)
Af ejerskiftesum eller af handelsværdi ved overflytning fra udenlandsk til dansk registrering
0 0,1 pct.
Registrering af pant i fly (§ 14)
Af det pantsikrede beløb
- over 5.700 kg eller registreret til mere end 10 passagerer
- under 5.700 kg eller registreret til højst 10 passagerer

0

0

0,1 pct.

1,5 pct.

Forhøjelse af afgift ved for sen indbetaling, afgiftspligtige (§ 20) Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr. Forhøjelse med 5 pct., dog min. 200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18