Spildevandsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.13. Spildevand 

Afgiftssatser 2020 2021
Der betales afgift af spildevand, der udledes her i landet til søer, vandløb eller havet. Endvidere betales der afgift af spildevand, der nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.
Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:
   
Totalnitrogen 30,00 kr./kg. 31,65 kr./kg.
Totalfosfor 165,00 kr./kg. 174,07 kr./kg.
Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI (modificeret)) 16,50 kr./kg. 17,41 kr./kg.
Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling eller betaler efter følgende standarder:    
Nedsivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,75 kr./m3 0,79 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,90 kr./m3 0,95 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,50 kr./m3 1,58 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,65 kr./m3 1,74 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,95 kr./m3 2,06 kr./m3
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,10 kr./m3 2,22 kr./m3
Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 kr./m3 2,53 kr./m3
Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85 kr./m3 3,01 kr./m3
Andre 5,70 kr./m3 6,01 kr./m3

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18