Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser og beløbsgrænser Regulering/ grundbeløb1) 2022 2023
Gebyr for bindende svar
(§ 23)
300 kr. 400 kr. 400 kr.

Gebyr for anmodning om omgørelse
(§ 29, stk. 3)

2.100 kr. 2.500 kr. 2.600 kr.
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen
(§ 35 c, stk. 1)

900 kr. 

1.100 kr.

1.100 kr.

Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens § 87-89
(§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017)
400 kr. 500 kr.

500 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2022 2023
Omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager
Omkostningsgodtgørelse ved fuldt medhold eller medhold i overvejende grad
(§ 52, stk. 1)
 50 pct.
  100 pct.
 50 pct.
  100 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18