Seniornedslagsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattenedslag for seniorer

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Der kommer ikke nye personer ind i ordningen efter 2012. Det sidste optjeningsår er 2016, og de sidste beløb modregnes i skatten for 2017 og udbetales ved årsopgørelsen i foråret 2018.

Beløbsgrænser 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indkomst­grænse i indkomst­årene, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år.
(§ 2, stk. 2)
Regu­leres efter PSL § 20
Grund­beløb 311.000 kr.
Grund­beløb 569.000 kr. (2010)
(Oprundes til hele 1.000 kr.)
484.000 kr. 499.000 kr. 510.000 kr. 522.000 kr. 536.000 kr. 550.000 kr. 569.000 kr. 569.000 kr. 569.000 kr. - - - - -
Indkomst­loftet.
For en person, der fylder 60 år i ind­komst­året, må grund­laget for AM-bidraget i gennem­snit i de tre fore­gå­ende år, hvor personen fyldte 57, 58 og 59 år ikke overstige gennem­snittet af indkomst-
græn­serne for disse tre år.
(§ 2, stk. 2)
Gennem­snittet af de tre fore­gå­ende års ind­komst-
grænser.
(Oprun­des til hele 1.000 kr.)
- - - Perso­ner der fyldte 60 år i 2006, må i årene 2003- 2005 i gns. højest have haft en ind­komst på:
498.000 kr.
Perso­ner der fyldte 60 år i 2007, må i årene 2004- 2006 i gns. højest have haft en ind­komst på:
511.000 kr.
Perso­ner der fylder 60 år i 2008, må i årene 2005- 2007 i gns. højest have haft en ind­komst på:
523.000 kr.
Perso­ner der fylder 60 år i 2009, må i årene 2006- 2008 i gns. højest have haft en ind­komst på:
536.000 kr.
Perso­ner der fylder 60 år i 2010, må i årene 2007- 2009 i gns. højest have haft en ind­komst på:
552.000 kr.
Perso­ner der fylder 60 år i 2011, må i årene 2008- 2010 i gns. højest have haft en ind­komst på:
563.000 kr.
Perso­ner der fylder 60 år i 2012, må i årene 2009- 2011 i gns. højest have haft en ind­komst på:
569.000 kr.
- - - -
Mak­simalt nedslag, der kan optje­nes i ind­komst­året
(§ 7, stk. 3)
Regu­leres efter PSL § 20
Grund­beløb i 2010-niveau: 11.300 kr.
Grund­beløb i 2010-niveau: 20.700 kr.
- - - - - 20.000 kr. 20.700 kr. 20.700 kr. 20.700 kr. 20.700 kr. 20.700 kr. 21.100 kr. 21.400 kr. 21.700 kr.
Minimums­indkomst, for at kunne anses for at være fuldtids­beskæf­tiget 80 pct. af højeste dagpenge­sats opregnet med en faktor 100/(100-8), svarende til korrektion for AM-bidraget på 8 pct. - - - - - 158.939 kr. 163.913 kr. 170.017 kr. 173.183 kr. 178.157 kr. 181.096 kr. 184.261 kr. 186.974 kr. 189.009 kr.

 

Satser mv.  
Andel af den samlede person­lige indkomst, der skal bestå af arbejds­markeds­bidrags­pligtig A-indkomst plus udbetalte sygedagpenge i et beskæftigelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver, for at en person anses for at være lønmodtager, og derfor ud over indkomstkravet tillige skal opfylde timekravet som fuldtidsbeskæftiget.
(§ 1, stk. 3 og § 6, stk. 4)
75 pct.
Andel af den maksimale dagpengesats på årsniveau korrigeret for arbejdsmarkedsbidrag, som arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget skal udgøre, for at en person anses for fuldtidsbeskæftiget.
(§ 3)
80 pct.
Andel af perioden som lønmodtager, hvor der skal være indbetalt ATP-bidrag med fuldtidssats, for at en person opfylder beskæftigelsesomfanget for at kunne anses som fuldtidsbeskæftiget.
(§ 4, stk. 4)
90 pct.
Maksimal andel af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget, der kan tilbagebetales for de to indkomstår, hvor personen fylder 64 år og 65 år. Dog højst et beløb svarende til det optjente nedslag fra det 60. år til det 64. år.
(§ 7, stk. 4, nr. 2)
40 pct.
Maksimal andel af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget, der kan tilbagebetales til boet efter en afdød, der var fyldt eller ville fylde 64 år i indkomståret. Dog højst et beløb svarende til det optjente nedslag fra det 60. år til det 64. år.
(§ 9, stk. 4, nr. 2)
40 pct.

 

Andet
Indkomstår 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Procentregulering der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. (§§ 7 og 8) 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 1,4 2,2

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18