Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Skattesatser mv. 2022 2023
Skat af det skattepligtige afkast
(§ 2)
15,3 pct. 15,3 pct.

Forrentning af overskydende pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 4. pkt.)
Renten vedrørende overskydende skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som den gennemsnitlige 3-måneders-CITA-renteswapreferencerente for alle bankdage fra og med den 1. september til og med den 30. november, der offentliggøres af NASDAQ OMX, i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 5 pct.

Renten for skyldig pensionsafkastskat
(§ 27, stk. 5, 6. pkt.)
Renten vedrørende skyldige skattebeløb for det indkomstår, som forrentningen vedrører, fastsættes en gang årligt og beregnes som et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår afrundet til én decimal. Renten kan dog ikke overstige 10 pct.

SKM-meddelelse om rentesatser for 2022 
SKM-meddelelse om rentesatser for 2023 

-0,4 pct.


2,2 pct.

1,5 pct.


2,7 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18