Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser 2022 2023
Beløbsgrænser for betaling af skatter og afgifter senest ultimo måneden, som indkomsten vedrører.
Arbejdsmarkedsbidrag
Indeholdt A-skat
(§ 2, stk. 6)
Reguleres ikke 250.000 kr.
1.000.000 kr.
 
250.000 kr.
1.000.000 kr.
 
Afgift for foreløbig fastsættelse af skatte- og afgiftstilsvar
(§ 4, stk. 2)
Reguleres ikke 800 kr. 800 kr.
Krav om digital betaling ved privates køb af ydelser over beløbsgrænsen
(§ 10a)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Grænse for restance som betingelse for krav om sikkerhedsstillelse
(§ 11, stk. 1, nr. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Grænse for optagelse i Skatteforvaltningens træsko-register
(§ 11, stk. 2)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Mindstebeløb vedr. tilbagebetaling af skatter og afgifter
(§ 16 c, stk. 5)
Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.

 

Procentsatser 2022 2023
Tillægsprocentsats
(§ 7, stk. 1)
0,7 pct. 0,7 pct.
Beregnet basisrente
Renten beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikkefinansielle selskaber i månederne juli, august og september i det foregående kalenderår
(§ 7, stk. 2)
SKM-meddelelse om rentesatsen for 2022
SKM-meddelelse om rentesatsen for 2023
0,0 pct. 0,0 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18