Nye satser for registreringsafgiften

Foreslåede satser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven).

Med lovforslag L 129 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love foreslås en række satser ændret med virkning fra 18. december 2020. Indtil de nødvendige regelændringer er vedtaget og trådt i kraft, vil biler mv. i en overgangsperiode blive afgiftsberigtiget efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttrædelse vil der ske eventuel tilbagebetaling til og efteropkrævning fra den, der har pligt til at beregne afgiften. Det forventes, at ændringerne i registreringsafgiften kan systemunderstøttes og dermed træde i kraft den 1. juni 2021.

Lovforslaget med de nye satser kan ses her: Lovforslag L 129.

De gældende satser kan ses her: Registreringsafgiftsloven | Skatteministeriet (skm.dk)

 

Tabel 1. Registreringsafgift for nye personbiler (andre køretøjer (§ 4) bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5 og 5a)
Værdielement 2020 2021

25 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
55.600 kr.
55.600 kr. til 172.950 kr.
172.950 kr.


63.600 kr.
63.600 kr. til 197.700 kr.
197.700 kr.


65.000 kr.
65.000 kr. til 202.200 kr.
202.200 kr.
Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.700 kr. 1.700 kr.
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler 2020 2021

 

Satser:
Lav sats
Mellem sats
Høj sats

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. 
427 kr.
812 kr. 

 


245 kr.
489 kr.
929 kr.

 


250 kr.
500 kr.
950 kr.

Grænser:
(fra og med den 1. januar 2022 nedsættes grænseværdierne med 3,3 pct.-point årligt i hvert af årene 2022-2025 og med 1,1 pct.-point årligt i hvert af årene 2026-2030).
Lav sats af de første 125 g CO2 pr. km. 
Mellem sats af de næste 35 g CO2 pr. km
Høj sats af resten

125 g CO2 pr. km
35 g CO2 pr. km

125 g CO2 pr. km
35 g CO2 pr. km

Bundfradrag til alle biler 2020 2021
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
18.500 kr.
21.200 kr. 21.700 kr.

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Tabel 2. Registreringsafgift for nye varebiler (køretøjer omfattet af lovens § 5)
Værdielement 2020 2021

0 pct. af afgiftspligtig værdi op til beløbsgrænsen
50 pct. af resten

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
64.100 kr.


73.300 kr.


75.000 kr.
Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.700 kr. 1.700 kr.
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2020 2021
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
245 kr. pr. g CO2 pr. km 250 kr. pr. g CO2 pr. km
Bundfradrag til alle biler og maksimal afgift 2020 2021
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
26.500 kr.
29.300 kr. 30.000 kr.
Maksimal afgift for kasse-biler, pick-upper mv. over 3 tons  Reguleres ikke 47.000 kr. 47.000 kr.

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Tabel 3. Registreringsafgift for nye motorcykler (køretøjer omfattet af lovens § 4)
Værdielement 2020 2021

 


25 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
17.100 kr.
17.100 kr. til 58.100 kr.
58.100 kr.

 


19.600 kr.
19.600 kr. til 66.500 kr.
66.500 kr.

 


20.000 kr.
20.000 kr. til 68.000 kr.
68.000 kr.

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Tabel 4. Registreringsafgift for nye autocampere (køretøjer omfattet af lovens § 5 a, stk. 2)
Værdielement 2020 2021

For værdielementet betales registreringsafgift som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgift til campingindretning.

Afgiften kan dog mindst udgøre 0 pct. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2020 2021
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
245 kr. pr. g CO2 pr. km 250 kr. pr. g CO2 pr. km

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Tabel 5. Registreringsafgift for busser indrettet til transport af mere end 9 personer
(køretøjer omfattet af lovens § 5 a)
Værdielement 2020 2021
Afgiften udgør 0 pct. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Tabel 6. Særligt for registreringsafgift af nul- og lavemissionskøretøjer
Indfasning i registreringsafgift (personbiler, motorcykler og varebiler omfattet af § 4-5) 2020 2021
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 40 pct. 40 pct.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 45 pct. 45 pct.
Bundfradrag i registreringsafgift for personbiler 2020 2021
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 170.000 kr. 170.000 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 50.000 kr. 50.000 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for varebiler 2020 2021
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 80.000 kr. 80.000 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 50.000 kr. 50.000 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for motorcykler 2020 2021
Eldrevne motorcykler 106.500 kr. 106.500 kr.

Anm.: Beløbene for 2020 er gældende fra fremsættelse af lovforslag d. 18. december 2020

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15