Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

 

Beløbsgrænser 2020 2021
Mindstebeløb for fradrag af kurstab
(§ 6, stk. 2)
Reguleres ikke 100 kr. 100 kr.
Skattefri ydelse fra sociale fonde
(§ 7, nr. 22)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Skatterådets satser i henhold til § 7 M
Link til: Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed
     
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører mv.
(§ 7 O, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 25.000 kr.
28.600 kr. 29.300 kr.
Bundfradrag vedr. fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer mv.
(§ 7 U, stk. 1)
Reguleres ikke 8.000 kr. 8.000 kr.
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre
(§ 7 Æ)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
3.100 kr.
3.600 kr. 3.700 kr.
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren
(§ 7 Å, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
10.000 kr.
11.500 kr. 11.700 kr.
Fradrag for gaver til godkendte almenvelgørende institutioner mv. 
- maks. fradragsbeløb pr. år
(§ 8 A, stk. 1)
Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau: 14.500 kr.16.600 kr.
 


17.000 kr.
Beløbsgrænse for fradrag af udgifter til nyplantning af fredskov, juletræer og træer til pyntegrønt i indkomståret
(§ 8 K, stk. 1, 2 og 6)
Reguleres ikke 25.000 kr. 25.000 kr.
Bundgrænse for medregning af indkomst fra VE-anlæg (Vedvarende Energi)
(§ 8 P, stk. 2)
Reguleres ikke 7.000 kr. 7.000 kr.
Værdiansættelse af elektricitet produceret af et VE-anlæg hos en erhvervsdrivende til privat brug
(§ 8 P, stk. 9)
Reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset 2,34 kr./kWh Fastsættes senere
Virksomheders fradrag for gaver til kulturinstitutioner
- mindstebeløb for fradragsberettiget gave
- ikke fradragsberettiget bundbeløb
(§ 8 S, stk. 4)
Reguleres ikke


500 kr.
500 kr.500 kr.
500 kr.
Rigsfællesskabsfradrag for gæstestuderende fra Færøerne og Grønland
(§ 8 U, stk. 1)
Reguleres ikke 36.000 kr. 36.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet.  

Maksimalt fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.
(§ 8 V, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
5.400 kr.


Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 
10.900 kr. 

 

 6.200 kr.   
12.500 kr.  


6.400 kr.   
12.800 kr. 
Maks. underskud vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan beregnes skatteværdi af.
(§ 8 X, stk. 3)
Reguleres ikke 25 mio. kr. 25. mio. kr. 
Krav om digital betaling over beløbsgrænsen
(§ 8 Y, stk. 1)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr. 
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag
(§ 9, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
5.500 kr.
6.300 kr.  6.500 kr. 
Rejsegodtgørelsessats pr. døgn ved rejser i ind- og udland med overnatning


Kostgodtgørelsessats pr. døgn
(§ 9 A, stk. 2, nr. 1)
Logigodtgørelsessats pr. døgn
(§ 9 A, stk. 2, nr. 4)

Se også SKM-meddelelser om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 2019 og 2020 
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
455 kr.

195 kr.
 

 521 kr.

223 kr.

  
532 kr.

228 kr.
Tillæg til rejsegodtgørelse i visse lande efter Skatterådets bestemmelse
(Pt. er der ingen lande, hvor leveomkostningerne overstiger den grænse, Skatterådet har vedtaget for at bevilge tillæg)
(§ 9 A, stk. 2, nr. 1)
Reguleres efter PSL § 20Grundbeløb i 2010-niveau:
142 kr.

163 kr.

166 kr. 
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet
(§ 9A, stk. 2, nr. 2)
Reguleres ikke 150 kr. 150 kr. 
Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark
(§ 9A, stk. 2, nr. 3)
Reguleres ikke 75 kr. 75 kr. 
Loft over rejsefradrag
(§ 9A, stk. 7)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 25.000 kr.
28.600 kr.  29.300 kr. 
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl
- Logigodtgørelse pr. døgn
- Loft over fradrag
(§ 9 A, stk. 12)
Reguleres efter PSL § 20


Grundbeløb i 2010-niveau:
195 kr.
25.000 kr.
223 kr.

28.600 kr.
228 kr.

29.300 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel jf. Skatterådets satser for 2019 og 2020
- kørsel til og med 20.000 km årligt
- kørsel ud over 20.000 km årligt
- kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert
(§ 9 B)
Reguleres og fastsættes af Skatterådet3,52 kr./km

1,96 kr./km

0,54 kr./km
Fastsættes senere
Fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads - befordringsfradrag, kørselsfradrag, jf. Skatterådets satser for 2019 og 2020.
0 - 24 km
25 - 120 km
over 120 km
over 120 km i yderkommuner (og visse øer fra 2019)
(§ 9 C)
Reguleres og fastsættes af SkatterådetIntet fradrag
1,96 kr./km
0,98 kr./km
1,96 kr./km


Intet fradrag

Fastsættes senere
 

Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradragMaks. tillægsbeløb
(§ 9 C, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 248.700 kr.284.300 kr.
 


290.800 kr.
Reguleres ikke  15.400 kr. 15.400 kr.
Tillæg til befordringsfradrag for Storebæltspendlere
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)

Reguleres ikke


15 kr.


110 kr.


15 kr.


110 kr.
Tillæg til befordringsfradrag for pendlere der benytter den faste forbindelse over Øresund
- Ved benyttelse af kollektive transportmidler indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
- Ved anvendelse af bil eller motorcykel indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)

Reguleres ikke8 kr.


50 kr.8 kr.


50kr.
Tillæg til befordringsfradrag for pendlere der benytter Fjordforbindelsen Frederikssund.
Ved anvendelse af bil indrømmes mod dokumentation et ekstra fradrag pr. passage
(§ 9 C, stk. 9)
Reguleres ikke 12 kr.  12 kr. 
Bundgrænse for befordringsfradrag for invalide mv.
(§ 9 D, stk. 1)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr. 
Fradrag for erhvervsfiskere 
- fradrag pr. havdag
- maks. fradrag pr. indkomstår
(§ 9 G, stk. 1)

Reguleres ikke

190 kr.
41.800 kr.

190 kr.
41.800 kr.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag
(§ 9 J, stk. 2)

(Grundbeløb stiger frem til 2022)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
34.400 kr.
34.700 kr.


39.400 kr.
-


-
40.600 kr. 
Maksimalt ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
20.000 kr.
22.900 kr.  23.400 kr. 
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag
(§ 9 K, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
171.300 kr.
195.800 kr.  200.300 kr. 
Maksimalt jobfradrag
(§ 9 K, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.200 kr.


2.600 kr.


2.600 kr. 
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag
(§ 9 L, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 63.900 kr.
73.100 kr.  74.700 kr. 
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag. Beløbet svarer til tillægget til børnetilskud, der er fastsat i § 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(§ 10, stk. 2)
Satsreguleres 1.944 kr. 1.980 kr.
Fradrag for løbende ydelser:
- Ydelse til visse foreninger, stiftelser mv.(§ 12, stk. 2)
maks. 15 pct. af indkomsten, dog altid
- Ydelse til børnebørn, maks. (§ 12, stk. 7)
Link til SKATs liste over godkendte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfund i Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.9.
Reguleres ikke
15.000 kr.3.000 kr.

15.000 kr.3.000 kr.
Maksimalt fradrag for udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger
(§ 13, stk. 1)
Reguleres ikke 6.000 kr. 6.000 kr. 
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af fritidsboliger

- ved selvangivelse af lejeindtægt
- ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart
(§ 15 O, stk. 1) 
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
10.000 kr.
36.500 kr.


11.500 kr.
 41.800 kr.


11.700 kr.
42.700 kr.
Andel af lejeindtægt, der ikke medregnes til indkomsten, ved fremleje eller udleje til samme person i mindst 4 måneder kan altid mindst udgøre
(§ 15 P, stk. 1)1)
Reguleres ikke 24.000 kr. 24.000 kr. 
Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af helårsbolig en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig- ved selvangivelse af lejeindtægt
- ved indberetning af lejeindtægt fra tredjepart
(§ 15 Q, stk. 1)1)2)
Reguleres efter PSL § 20Grundbeløb i 2010-niveau:
10.000 kr.
25.550 kr.

 11.500 kr.
29.300 kr.
 

 


11.700 kr.
29.900 kr.

Fradrag ved indkomstopgørelsen for indtægt ved udlejning af biler, lystbåde og campingvogne mv.
(§ 15 R, stk. 1)3))

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
9.100 kr.

 
10.500 kr.


10.700 kr. 
Bundgrænser ved personalegodebeskatning(§ 16, stk. 3):

- Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år
- Skattefritagelse for julegaver op til kr.-

- Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:

1.000 kr.

700 kr.

5.500 kr.1.200 kr.

900 kr.

6.300 kr.

1.200 kr.

900 kr.

6.500 kr.

Link til visse administrativt fastsatte satser:
Bekendtgørelse om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2019  og 2020.
     
Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed 
- beregnes af mindst:
- beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til:
og med 20 pct. af resten
(§ 16, stk. 4)
Reguleres ikke

160.000 kr.

300.000 kr.


160.000 kr.

300.000 kr.
Indtægtsgrænse for beregning af skattepligtig værdi af tjenestebolig 
- min. beregningsgrundlag
(§ 16, stk. 7)
Reguleres ikke 160.000 kr. 160.000 kr. 
Progressionsgrænse for ejendomsværdi ved beregning af lejeværdi for bolig til rådighed hovedaktionærer mv.
(§ 16, stk. 9)
Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Beskatning af fri telefon


- Skattepligtigt beløb

- Minimum samlet beløb til beskatning for ægtepar for at opnå 25 pct. nedslag.
(§ 16, stk. 12)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.500 kr.

3.300 kr.


2.900 kr.

3.800 kr.


3.000 kr.

3.900 kr.

 

Satser mv. 2020 2021
Ejerandele vedr. definition af bestemmende indflydelse i et selskab 
- ejerandel af aktiekapital direkte eller indirekte (mere end)
- rådighed over stemmeret direkte eller indirekte (mere end)
(§ 2, stk. 2)

50 pct.
50 pct.

50 pct.
50 pct.
Maks. fradrag for stiftelsesprovisoner o.lign. for lån i pct. af hovedstolen
(5, stk. 3)
2,5 pct. 2,5 pct.
Maks. værdi beregnet som andel af medarbejderens løn, som købe- eller tegningsretter må udgøre
(§ 7 A, stk. 1, nr. 1)
10 pct. 10 pct.
Maks. værdi beregnet som andel af medarbejdernes årsløn, som aktier, købe- eller tegningsretter må udgøre
(§ 7 H, stk. 2, nr. 2)
10 pct. 10 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst for visse legater og dusører mv. af beløbet ud over bundfradraget
(§ 7 O, stk. 2)
85 pct. 85 pct.
Værdien af medarbejderaktier mv. må højst udgøre følgende procentdel af lønnen
(Reglerne gælder for aftaler om tildeling af medarbejderaktier mv. den 1. juli 2016 eller senere)
(§ 7 P, stk. 1, nr. 2 og stk. 5)
10 pct. 10 pct.
Tillæg ved genbeskatning af visse udbetalinger
(§ 7 R, stk. 3)
5 pct. 5 pct.
Maks. fradrag for udgifter til repræsentation
(§ 8, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Maks. forskningsudgifter mv. som andel af overskuddet, der kan afskrives i et indkomstår
(§ 8 B, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling kan foretages med følgende procent af udgiften.
Fradragsprocenten hæves til 108 pct. i 2023-2025 og til 110 pct. fra og 2026
(§ 8 B, stk. 4)
103 pct. 105 pct.
Ekstra fradrag for visse internationale forskningsudgifter
(§ 8 G, stk. 1 og 2)
25 pct. 25 pct.
Maks. andel af udgiften til nyplantning af fredsskov, juletræer og træer til pyntegrønt der kan fradrages i et indkomstår
(§ 8 K, stk. 1 og 2)
20 pct. 20 pct.
Medregningsandel til den skattepligtige indkomst af indkomst ud over en bundgrænse på 7.000 kr. ved vindmølledrift
(§ 8 P, stk. 2)
60 pct. 60 pct.
Andel af udgifter til repræsentation, der kan fradrages
(§ 9, stk. 3)
25 pct. 25 pct.
Reduktion af rejsegodtgørelsesatserne ved fri kost (ekskl. turistchauffører ) 
- morgenmad
- frokost
- aftensmad
(§ 9A, stk. 3)

15 pct.
30 pct.
30 pct.

15 pct.
30 pct.
30 pct.
Skattefri godtgørelse til småfornødenheder for medarbejdere der rejser efter regning som andel af rejsegodtgørelsen
(§ 9A, stk. 4)
25 pct. 25 pct.
Procent- og reduktionssatser for tillæg til befordringsfradrag 
- tillæg beregnet af befordringsfradraget
- reduktion af procentsats pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen
- reduktion af maks.-tillægget pr. 1.000 kr. som indkomsten overstiger beløbsgrænsen
(§ 9 C, stk. 4)
64 pct.
1,28 pct.

2 pct.
64 pct.
1,28 pct.

2 pct.
Standardfradrag for dagplejere (andel af vederlaget for dagplejen)
(§ 9 H, stk. 3)
60 pct. 60 pct.
Beskæftigelsesfradrag
(§ 9 J, stk. 2)
(Satsen stiger frem til 2022)
10,5 pct. 10,6 pct.
Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere
(§ 9 J, stk. 4)
6,25 pct. 6,25 pct.
Jobfradrag
(§ 9 K, stk. 2)
4,5 pct. 4,5 pct.
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen
(§ 9 L, stk. 2)
12,0 pct. 12,0 pct.
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen
(§ 9 L, stk. 2)
32,0 pct. 32,0 pct.
Skattefritagelse hos barnet for børnebidrag omfatter generelt normalbidraget fastsat af socialministeren. I visse situationer gives skattefrihed for ekstra normalbidrag
- i forbindelse med barnedåb
- i forbindelse med konfirmation
(§ 10)


1 ekstra
3 ekstra


1 ekstra
3 ekstra
Maks. fradrag for løbende ydelser i pct. af indkomsten
(§ 12, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
For boliger stillet til rådighed for forældre, svigerforældre mv. er den del af lejeindtægten skattepligtig der overstiger den angivne procentdel af ejendomsværdiskatten
(§ 12A, stk. 1)
250 pct. 250 pct.
Standardfradrag i lejeindtægten efter reduktion for udgifter i forbindelse med udlejningen
(§ 15 O, stk. 1)
40 pct. 40 pct.
Andel af lejeindtægt ved fremleje eller udleje af værelser eller lejligheden der ikke medregnes til indkomsten 
- lejeindtægt svarende til følgende andel af egen leje
- bundfradrag ved medregning af bruttolejeindtægt, andel af ejendomsværdien
(§ 15 P, stk. 1 og 2)1)

2/3
1 1/3 pct.

2/3
1 1/3 pct.
Skattepligtig værdi af fri bil til rådighed 
- procentdel af den skattepligtige værdi, af mindst 160.000 kr. og op til 300.000 kr.
- procentdel af den skattepligtige værdi herudover
- andel af nyvognsprisen der beregnes af for mere end 36 måneder gamle biler
- miljøtillæg for dieseldrevne personbiler svarende til følgende pct. af ejerafgiften
(§ 16, stk. 4)

25 pct.

20 pct.
75 pct.
150 pct.

25 pct.

20 pct.
75 pct.
150 pct.
Skattepligtig værdi af fri sommerbolig før evt. nedsættelse for egenbetaling 
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for ugerne 22-34
- andel af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før, boligen stilles til rådighed, for andre uger
(§ 16, stk. 5)

0,5 pct.

0,25 pct.

0,5 pct.

0,25 pct.
Skattepligtig værdi af fri lystbåd før evt. nedsættelse for egenbetaling 
- andel af bådens anskaffelsesværdi inkl. moms og levering
(§ 16, stk. 6)
2,0 pct./uge 2,0 pct./uge
Nedslag i skattepligtig værdi af tjenestebolig 
- tjenestebolig med bopælspligt
- maks. skattepligtig værdi for tjenestebolig med bopælspligt i pct. af indkomsten, dog altid af 160.000 kr.
(§ 16, stk. 7)
30 pct.
15 pct.
30 pct.
15 pct.
Procentsatser for beregning af lejeværdi af bolig til rådighed for hovedaktionærer mv. 
- procentsats af hele ejendomsværdien
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi under fastlåst progressionsgrænse
- tillæg for fastlåst ejendomsværdi over fastlåst progressionsgrænse
(§ 16, stk. 9)

5 pct.
1 pct.
3 pct.

5 pct.
1 pct.
3 pct.
Nedslag i beløb til beskatning for fri telefon for gifte personer, hvor begge ægtefæller beskattes af fri telefon
(§ 16, stk. 12)
25 pct. 25 pct.
Udlodning af likvidationsprovenu behandles som udbytte, når 
- modtageren er et selskab m.v , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
(§ 16 A, stk. 3, nr. 1)
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct.
Afståelse af aktier til udstedende selskab i likvidation behandles som udbytte, når 
- modtageren er et selskab m.v , udlodningen er omfattet af begrænset skattepligt for selskaber og der ejes mindst
- modtageren er et selskab m.v. uden for EU/EØS, der er koncernforbundet med det likviderede selskab, jf. § 2, og der ejes mindre end
- modtageren er en fysisk person uden for EU/EØS og der ejes mindst (af kapitalen eller stemmerettighederne)
Bestemmelsen er justeret med virkning for likvidationer, der vedtages den 24. november 2010 eller senere
(§ 16 B, stk. 2, nr. 2)
10 pct.

10 pct.

50 pct.
10 pct.

10 pct.

50 pct.
Grænse for opgørelse af minimumsudlodningen 
- i forhold til pålydende af beviset skal udlodningen mindst udgøre
(§ 16 C, stk. 1)
1 pct. 1 pct.
Ejerandele for dansk beskatning af udenlandsk finansiel virksomhed
- ejerandel af aktiekapitalen for vedkommende og nærtstående
(direkte eller indirekte) - mere end
- stemmeret for vedkommende og nærtstående (direkte eller indirekte) - mere end
(§ 16 H, stk. 6)

50 pct.

50 pct.

50 pct.

50 pct.
Ejerandel til afhændelse til koncernforbundne selskaber for udenlandsk sambeskattet selskab for omfattelse af bestemmelserne om underskudsreglerne i § 33 E.
§ 33 E er ophævet ved lov nr. 426 af 6. juni 2005, jf. dog note 22 i lovbekendtgørelsen

25 pct.

25 pct.

1) Ejere, lejere og andelshavere, der kortidsudlejer helårsboliger kan i indkomstårene 2018 til 2020 vælge imellem at opgøre den skattepligtige indkomst efter reglerne i henholdsvis ligningslovens §§ 15 P og 15 Q. Fra og med indkomståret 2021 skal kortidsudlejere anvende reglerne i ligningsloven § 15 Q.

 

2) For de ejere, lejere og andelshavere, der kortidsudlejer helårsboliger i indkomstårene 2018 til 2020, kan den høje sats i den skematiske ordning efter ligningslovens § 15 Q anvendes, selvom der ikke i perioden sker indberegtning fra tredjepart af lejeindtægten.

 

3) Fra og med indkomståret 2021 betinges fradraget af indberetning fra tredjepart.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18