Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Afgiftssatser i lov om afgift af kvælstofoxider

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.20 Kvælstofoxider, NOx-afgift 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Tabel 1. Afgiftssatser ved udledning af NOx til luften:
  Grundbeløb i
2015-niveau
2023 2024
Afgift pr. kg NOx udledt i luften kr./kg NOx 5,0 5,3 5,8

 

Tabel 2. Afgiftssatser ved forbrug af brændsler:
  Grundbeløb i
2015-niveau
2023 2024
  Dagtem­peratur Tempe­ratur på
15C
Dagtem­peratur Tempe­ratur
på 15C
Dagtem­peratur Tempe­ratur
på 15C
1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Anden gas- og dieselolie øre/l 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Svovlfri dieselolie øre/l 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Fuelolie øre/kg 2,8 - 3,0 - 3,2 -
5. Fyringstjære øre/kg 2,6 - 2,8 - 3,0 -
6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
7. Anden petroleum øre/l 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
8. Autogas øre/l 1,7 - 1,8 - 2,0 -
9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,2 - 3,4 - 3,7 -
10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,9 - 1,0 - 1,0 -
11. Naturgas, dog ikke til motorer øre/Nm3 0,8 - 0,9 - 0,9 -
12. Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/Nm3 2,8 - 3,0 - 3,2 -
13. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./GJ 0,5 - 0,5 - 0,6 -
14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l) øre/l 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
16. Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks. kr./ton 15,9 - 17,0 - 18,3 -
17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 1,0 - 1,1 - 1,2 -
18. Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,3 - 0,3 - 0,3 -
19. Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./ton 6,7 - 7,2 - 7,7 -
kr./GJ 0,5 - 0,5 - 0,6 -
20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,5 - 0,5 - 0,6 -

Anm.: Biogas og andet flydende VE (til motor og til andet end motorer), halm og anden biomasse samt træflis omfatter store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ

Virksomheder, der i medfør af loven har pligt til at måle udledningen af NOx eller frivilligt måler udledningen af NOx, betaler afgift efter den udledte mængde af NOx til luften ved forbrænding, jf. tabel 1.

Virksomheder, der ikke har pligt til at måle udledningen af NOx betaler afgift efter forbruget af brændsler, jf. tabel 2.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18