Kursgevinstloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2020 2021
Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab
(§§ 14 og 23 og ABL § 22)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr.
Beløbsgrænse (minimum) for beskatning af personer ved fraflytning (§ 37, stk. 2)
- Enlige
- Ægtepar (pr. ægtefælle)
Reguleres ikke
100.000 kr.
100.000 kr.

100.000 kr.
100.000 kr.

 

Satser mv. 2020 2021
Ejerandel for koncernforbundne selskaber (§ 4, stk. 2)
- min. ejerandel af aktiekapital
- min. rådighed over stemmeret

50 pct.
50 pct.

50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18