Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.2. Kul og affaldsvarme

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2023 2024
Der betales afgift efter brændværdien:  
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./GJ 59,8 63,9 68,8
Jordoliekoks kr./GJ 59,8 63,9 68,8
Brunkulsbriketter og brunkul kr./GJ 59,8 63,9 68,8
Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. kr./GJ 49,8 53,2 57,3
Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. kr./GJ Indekseres ikke 31,8 31,8
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./GJ 59,8 63,9 68,8
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./GJ 59,8 63,9 68,8
Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi, betales afgift af varernes vægt:  
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.674 1.790 1.927
Jordoliekoks kr./ton 1.974 2.110 2.272
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.137 1.215 1.308
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 1.711 1.829 1.969
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 2.248 2.403 2.588
   
Overskudsvarme1) kr./GJ 24,5 26,2 28,2
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner kr./GJ 49,8 53,2 57,3
Proces2) kr./GJ

Fra 1. april:
8,1

Frem til 31. marts:
4,53)

Fra 1. april:
8,7

9,3

1) Leverancer af overskudsvarme er afgiftsfritaget for virksomheder, der indgår i en energieffektiviseringsordning under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. ​

2) Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ frem til 31. marts 2023. Energiafgiften på fossile brændsler til procesformål forhøjes med 6 kr. pr. GJ i 2021-niveau. Afgiftsforhøjelsen indfases med 4 kr. pr. GJ i 2023 stigende til 6 kr. pr. GJ i 2025. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

3) Indekseres ikke.

Anm.: Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18