Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.2. Kul og affaldsvarme

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2021 2022
Der betales afgift efter brændværdien:  
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./GJ 59,8 62,8 63,0
Jordoliekoks kr./GJ 59,8 62,8 63,0
Brunkulsbriketter og brunkul kr./GJ 59,8 62,8 63,0
Varme produceret ved forbrænding af affald. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. kr./GJ 49,8 52,3 52,5
Affald anvendt som brændsel i anlæg. Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. kr./GJ Indekseres ikke 31,8 31,8
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./GJ 59,8 62,8 63,0
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./GJ 59,8 62,8 63,0
Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi, betales afgift af varernes vægt:  
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.674 1.758 1.765
Jordoliekoks kr./ton 1.974 2.073 2.081
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.137 1.194 1.198
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur, som anvendes eller er bestemt til at anvendes til fremstilling af varme  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 1.711 1.796 1.803
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 2.248 2.361 2.370
Overskudsvarme (§§ 8b, 8c og 8d)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 54,5 57,2 57,4
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 45,4 47,7 47,9
Overskudsvarme (§ 8, stk. 8)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 50,0 52,5 52,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 41,7 43,8 44,0
    
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 7, stk. 3, § 7b, stk. 1) kr./GJ 49,8 52,3 52,5


Anm.: Ved affald forstås affald, som det er defineret i lov om miljøbeskyttelse eller regler fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18