Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal indkomstskat

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Lov om kommunal indkomstskat er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Beløbsgrænser 2020 2021
Bundgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(oprundes til hele 1.000 kr.)
(§ 10, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
46.000 kr.
53.000 kr. 54.000 kr.
Mindstebeløb for afregning ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(oprundes til hele 1.000 kr.)
(§ 11, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
6.000 kr.
7.000 kr. 8.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Kommunal udskrivningsprocent
(§ 6)
Link til skatteprocenter for alle landets kommuner
Fremskrivningsprocent for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag på basis af udskrivningsgrundlaget 3 år forud for indkomståret, jf. aktstykke nr. 162 (2018-19) af 24. september 2019 og aktstykke nr. 233 (2019-20) af 25. juni 2020 fra Finansministeriet.
(§ 7, stk. 4)
10,7 pct. 8,3 pct.
Bundgrænse for beregning af tillæg af efterreguleringsbeløb
(§ 16, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Tillæg til efterregulering af summen af månedlige beløb, der overstiger 3 pct., udgør 3 gange Nationalbankens diskonto pr. 1. juli året forud for kalenderåret
(§ 16, stk. 3)
0 pct. 0 pct.


Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18