Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal indkomstskat

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Lov om kommunal indkomstskat er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Satser og beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2023 2024
Bundgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(oprundes til hele 1.000 kr.)
(§ 10, stk. 3)
46.000 kr. 57.000 kr. 59.000 kr.
Mindstebeløb for afregning ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(oprundes til hele 1.000 kr.)
(§ 11, stk. 3)
6.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

Skattesatser mv. 2023 2024
Kommunal udskrivningsprocent
(§ 6)
Link til skatteprocenter for alle landets kommuner
Fremskrivningsprocent for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag på basis af udskrivningsgrundlaget 3 år forud for indkomståret, jf. aktstykke nr. 318 (2021-22) af 22. juni 2022 og aktstykke nr. 117 (2022-23) af 29. juni 2023. 11,9 pct. 10,4 pct.
Bundgrænse for beregning af tillæg af efterreguleringsbeløb
(§ 16, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Tillæg til efterregulering af summen af månedlige beløb, der overstiger 3 pct., udgør 3 gange Nationalbankens diskonto pr. 1. juli året forud for kalenderåret
(§ 16, stk. 3)
0 pct. 9,3 pct.


Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18