Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal indkomstskat

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Lov om kommunal indkomstskat er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Beløbsgrænser 2019 2020
Bundgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(§ 10, stk. 3)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
46.000 kr.
52.000 kr. 53.000 kr.
Mindstebeløb for afregning ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat
(§ 11, stk. 3)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
6.000 kr.
7.000 kr. 7.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2019 2020
Kommunal udskrivningsprocent
(§ 6)
Link til skatteprocenter for alle landets kommuner
Fremskrivningsprocent for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag på basis af udskrivningsgrundlaget 3 år forud for indkomståret, jf. aktstykke nr. 148 (2017-18) af 21. juni 2018 fra Finansministeriet.
(§ 7, stk. 4)
11,1 pct. Fastlægges senere
Bundgrænse for beregning af tillæg af efterreguleringsbeløb
(§ 16, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Tillæg til efterregulering af summen af månedlige beløb, der overstiger 3 pct., udgør 3 gange Nationalbankens diskonto pr. 1. juli året forud for kalenderåret
(§ 16, stk. 3)
0 pct. 0 pct.