Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2021 2022
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 215.500 kr.
252.000 kr. 255.000 kr.
Minimumsløn pr. måned ved bruttobeskatning (forskerskat)
(Lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag)
(§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
59.500 kr.
69.600 kr. 70.400 kr.
Indregningsgrænse for restskat mv.
(§ 61)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 18.300 kr.
21.400 kr. 21.700 kr.
Mindsterate ved opkrævning af B-skat og restskat
(§ 62 C)
Reguleres ikke 500 kr. 500 kr.
Mindstebeløb for udbetaling af udbytteskat, der ikke kan modregnes i slutskatten
(§ 67)
Reguleres ikke 25 kr. 25 kr.

 

Skattesatser mv. 2021 2022
Kildeskatter af
- udbytter
- udbytter til lande, der fremgår af ligningslovens § 5 H, stk. 2 (fra 1. juli 2021)
- nedsat sats, hvis mindre end 10 pct. af aktiekapitalen og der
foreligger aftale om udveksling af oplysninger
- royalties
(§ 2)

27 pct.

44 pct.

15 pct.
22 pct.

27 pct.

44 pct.

15 pct.
22 pct.
 
Min. indkomstandel her fra landet, der giver adgang til beskatning efter grænsegængerreglerne
(§ 5 A)
75 pct. 75 pct.
Maks. procent der kan overføres af overskuddet til medarbejdende ægtefælle
(§ 25 A)
50 pct. 50 pct.
Passivpost ved gaveafgiftsberegning vedr. overdragelse af aktiver 
- ved fortjeneste, der ikke er aktieindkomst
- ved fortjeneste af aktier
- ved virksomhedsopsparing og konjunkturudligningskonto:
   - for overskud opsparet i 1987-1990 (kun virksomhedsopsparing)
   - for overskud opsparet i 1991 (kun virksomhedsopsparing)
   - for overskud opsparet i 1992-1998 (1993-1998 for
     konjunkturudligningskonto)
   - for overskud opsparet i 1999-2000
   - for overskud opsparet i 2001-2004
   - for overskud opsparet i 2005-2006
   - for overskud opsparet i 2007-2013
   - for overskud opsparet i 2014
   - for overskud opsparet i 2015
   - for overskud opsparet i indkomståret 2016 og senere indkomstår
(§ 33 D)
30 pct.
22 pct.

0 pct.
9 pct.

12 pct.
13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.
30 pct.
22 pct.

0 pct.
9 pct.

12 pct.
13,5 pct.
15 pct.
16,5 pct.
18,75 pct.
19,1 pct.
19,9 pct.
21 pct.
Min. ejerandele for beskatning af udbetalte vederlag som A-indkomst 
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet (mere end)
- min. ejerandel i personligt ejet virksomhed
(§ 43)
25 pct.
50 pct.
25 pct.
25 pct.
50 pct.
25 pct.
Indeholdelsesprocent ved manglende skattekort
(§ 48)
55 pct. 55 pct.
Bruttoskattesats for begrænset skattepligtige arbejdsudlejede personer
(§ 48 B)
30 pct. 30 pct.
Bruttolønsskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere
(§§ 48 E - F)
Se også Den juridiske vejledning afsnit C.F.6. Forskerskatteordningen.
27 pct. 27 pct.
Procent ved betaling af forskudsskat efter indkomstårets udløb.
P.a. rente ved beregning af dag-til-dag rente for restskat vedr. foregående indkomstår
(§ 59)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.
 1,7 pct.  Fastlægges senere 
Procenttillæg for restskat og overskydende skat vedr. foregående indkomstår.
- For restskat under/over indregningsgrænsen
- For overskydende skat
(§§ 61 og 62)
Link til seneste SKM-meddelelse om rentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv.

3,7 pct.
0,0 pct.

Fastlægges senere
Udbytteskat af aktieudbytte
(§§ 65 og 65 A)
27 pct. 27 pct.
Udbytteskat af aktieudbytte der modtages af selskaber, foreninger og fonde m.v.
(§ 65)
22 pct. 22 pct.
Udbytteskat af udbytte til investeringsselskaber m.v.
(§ 65)
15 pct. 15 pct.
Skat af royalty der udbetales til personer eller selskaber
(§ 65 C)
22 pct. 22 pct.
Skat på rentebetalinger mv. til visse koncernforbundne selskaber
(§ 65 D)
22 pct. 22 pct.
Procentsats for frivillig arbejdsgiverbetaling af skatter m.v. af skattepligtige rejse- og befordringsgodtgørelse
(§ 69 A)
56 pct. 56 pct.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18