Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af naturgas og bygas

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.4. Naturgas og bygas 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 er det aftalt at forhøje satsen for rumvarmeafgiften (fossile brændsler) fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ (2020-priser) og at nedsætte satsen for elvarmeafgiften til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger (svarende til EU's minimumssatser).

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2020 2021
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/Nm3 215,8 224,6 226,4
Gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof øre/Nm3 295,4 307,5 310,2
Biogas mv. til varmefremstilling mv. med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/Nm3 Indekseres ikke 9,8 9,8
Overskudsvarme (§ 8, stk.10 og 11, og §§ 10b, 10c og 10d)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 54,5 56,7 57,2
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 45,4 47,3 47,7
Overskudsvarme (§ 10, stk. 9)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 50,0 52,1 52,5
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 41,7 43,4 43,8
    
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 8, stk. 4, § 8a, stk. 1) kr./GJ 45,4 47,3 47,7

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. og motorbrændstof.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18