Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af naturgas og bygas

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.4. Naturgas og bygas 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2022 2023
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/Nm3 236,8 249,6 253,1
Gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof øre/Nm3 295,4 311,4 315,8
Biogas mv. til varmefremstilling mv. med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3. øre/Nm3 Indekseres ikke 9,8 9,8
    
Overskudsvarme1) kr./GJ 24,5 25,8 26,2
   
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner kr./GJ 49,8 kr./GJ fjernvarme ab værk 52,5 53,2
Proces  
Frem til 31. marts 2023 kr./GJ   4,52) 4,52)
Fra 1. april 20233) kr./GJ 8,1   8,7

1) Leverancer af overskudsvarme er afgiftsfritaget for virksomheder, der indgår i en energieffektiviseringsordning under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. ​

2) Indekseres ikke.

3) Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ frem til 31. marts 2023. Energiafgiften på fossile brændsler til procesformål forhøjes med 6 kr. pr. GJ i 2021-niveau. Afgiftsforhøjelsen indfases med 4 kr. pr. GJ i 2023 stigende til 6 kr. pr. GJ i 2025. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18