Gældsinddrivelsesloven

Satser i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Satser mv. 2021 2022
Gældsinddrivelsesloven angiver regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.    
InddrivelsesrentenFordringer, der overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelses­myndig­he­den, med undtagelse af bøder, forrentes med en årlig rente svarende til ren­ten i henhold til § 5, i lov om renter ved forsinket betaling mv. (Justits­ministeriet). Renten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelsen hos restance­ind­drivelses­myndigheden.(§ 5).Den årlige rente udgør summen af:Referencesatsen (den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år)+ et fast rentetillæg Nationalbankens udlånsrente+ 8,0 pct. Nationalbankens udlånsrente+ 8,0 pct.
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår.
Procentreguleringen pr. 1. januar udgør:
Link til inddrivelsesbekendtgørelsen satser for 2021 og 2022 
2,3 pct.  1,2 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18