Gældende satser for registreringsafgiften

Satser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven).

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulære, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

Med lov nr. 203 af 13. februar 2021 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love ændres en række satser med virkning fra 18. december 2020. 

De tidligere satser kan ses her: Registreringsafgiftsloven | Skatteministeriet (skm.dk)

 

Tabel 1. Registreringsafgift for nye personbiler (andre køretøjer (§ 4) bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5 og 5a)
Værdielement 2021 202225 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
55.600 kr.
55.600 kr. til 172.950 kr.


172.950 kr.

 
65.000 kr.
65.000 kr. til 202.200 kr.

202.200 kr.

 
65.800 kr.
65.800 kr. til 204.600 kr.

204.600 kr.

Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.700 kr. 1.300 kr.
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler 2021 2022

 

Satser:


Lav sats
Mellem sats
Høj sats

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. 
427 kr.
812 kr. 

 
250 kr.
500 kr.
950 kr.

 
253 kr.
506 kr.
961 kr.

Grænser:
(fra og med den 1. januar 2022 nedsættes grænseværdierne med 3,3 pct.-point årligt i hvert af årene 2022-2025 og med 1,1 pct.-point årligt i hvert af årene 2026-2030).


Lav sats af de første 125 g CO2 pr. km. 
Mellem sats af de næste 35 g CO2 pr. km

Høj sats af resten125 g CO2 pr. km
35 g CO2 pr. km121 g CO2 pr. km
34 g CO2 pr. km

Bundfradrag til alle biler 2021 2022
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
18.500 kr.
21.700 kr. 21.900 kr.

 

Tabel 2. Registreringsafgift for nye varebiler (køretøjer omfattet af lovens § 5)
Værdielement 2021 2022

0 pct. af afgiftspligtig værdi op til beløbsgrænsen
50 pct. af resten

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
64.100 kr.


75.000 kr.


75.900 kr.
Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.700 kr. 1.300 kr.
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2021 2022
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
250 kr. pr. g CO2 pr. km 253 kr. pr. g CO2 pr. km
Bundfradrag til alle biler og maksimal afgift 2021 2022
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
26.500 kr.
30.000 kr. 30.300 kr.
Maksimal afgift for kasse-biler, pick-upper mv. over 3 tons  Reguleres ikke 47.000 kr. 47.000 kr.

 

Tabel 3. Registreringsafgift for nye motorcykler (køretøjer omfattet af lovens § 4)
Værdielement 2021 2022

 
25 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
17.100 kr.
17.100 kr. til 58.100 kr.
58.100 kr.

 
20.000 kr.
20.000 kr. til 68.000 kr.
68.000 kr.

 
20.300 kr.
20.300 kr. til 68.800 kr.
68.800 kr.

 

Tabel 4. Registreringsafgift for nye autocampere (køretøjer omfattet af lovens § 5 a, stk. 2)
Værdielement 2021 2022

For værdielementet betales registreringsafgift som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgift til campingindretning.

Afgiften kan dog mindst udgøre 0 pct. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2021 2022
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
250 kr. pr. g CO2 pr. km 253 kr. pr. g CO2 pr. km

 

Tabel 5. Registreringsafgift for busser indrettet til transport af mere end 9 personer
(køretøjer omfattet af lovens § 5 a)
Værdielement 2021 2022
Afgiften udgør 0 pct. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten

 

Tabel 6. Særligt for registreringsafgift af nul- og lavemissionskøretøjer
Indfasning i registreringsafgift (personbiler, motorcykler og varebiler omfattet af § 4-5) 2021 2022
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 40 pct. 40 pct.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 45 pct. 50 pct.
Bundfradrag i registreringsafgift for personbiler 2021 2022
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 170.000 kr. 167.500 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 50.000 kr. 48.750 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for varebiler 2021 2022
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 80.000 kr. 78.750 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 50.000 kr. 48.750 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for motorcykler 2021 2022
Eldrevne motorcykler 106.500 kr. 105.250 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15