Gældende satser for registreringsafgiften

Satser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven).

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulære, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

Med lov nr. 203 af 13. februar 2021 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love ændres en række satser med virkning fra 18. december 2020. 

De tidligere satser kan ses her: Registreringsafgiftsloven | Skatteministeriet (skm.dk)

 

Tabel 1. Registreringsafgift for nye personbiler (andre køretøjer (§ 4) bortset fra køretøjer omfattet af lovens §§ 5 og 5a)
Værdielement 2022 2023

25 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi

 

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau

55.600 kr.
55.600 kr. til 172.900 kr.


172.900 kr.

 

 

65.800 kr.
65.800 kr. til 204.600 kr.

204.600 kr.

67.800 kr.
67.800 kr. til 210.600 kr.

210.600 kr.

Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.300 kr. 900 kr.
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler 2022 2023

 

Satser:

Lav sats
Mellem sats
Høj sats

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau


213,5 kr. 
427 kr.
812 kr. 

 
253 kr.
506 kr.
961 kr.

 
261 kr.
521 kr.
990 kr.

Grænser:
(fra og med den 1. januar 2022 nedsættes grænseværdierne med 3,3 pct.-point årligt i hvert af årene 2022-2025 og med 1,1 pct.-point årligt i hvert af årene 2026-2030).


Lav sats af de første 125 g CO2 pr. km. 
Mellem sats af de næste 35 g CO2 pr. km

Høj sats af resten121 g CO2 pr. km
34 g CO2 pr. km117 g CO2 pr. km
33 g CO2 pr. km

Bundfradrag til alle biler 2022 2023
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
18.500 kr.
21.900 kr. 22.600 kr.

 

Tabel 2. Registreringsafgift for nye varebiler (køretøjer omfattet af lovens § 5)
Værdielement 2022 2023

0 pct. af afgiftspligtig værdi op til beløbsgrænsen
50 pct. af resten

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
64.100 kr.


75.900 kr.


78.100 kr.
Batterifradrag i værdiafgift for lav- og nulemissionsbiler
(aftrappes gradvist frem mod 2025)
Kr. pr. kWh op til max 45 kWh 1.300 kr. 900 kr.
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2022 2023
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
253 kr. pr. g CO2 pr. km 261 kr. pr. g CO2 pr. km
Bundfradrag til alle biler og maksimal afgift 2022 2023
Bundfradrag Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
25.600 kr.
30.300 kr. 31.200 kr.
Maksimal afgift for kasse-biler, pick-upper mv. over 3 tons  Reguleres ikke 47.000 kr. 47.000 kr.

 

Tabel 3. Registreringsafgift for nye motorcykler (køretøjer omfattet af lovens § 4)
Værdielement 2022 2023

 
25 pct. af afgiftspligtig værdi
85 pct. af afgiftspligtig værdi
150 pct. af afgiftspligtig værdi

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
17.100 kr.
17.100 kr. til 58.100 kr.
58.100 kr.

 
20.300 kr.
20.300 kr. til 68.800 kr.
68.800 kr.

 
20.900 kr.
20.900 kr. til 70.800 kr.
70.800 kr.

 

Tabel 4. Registreringsafgift for nye autocampere (køretøjer omfattet af lovens § 5 a, stk. 2)
Værdielement 2022 2023

For værdielementet betales registreringsafgift som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgift til campingindretning.

Afgiften kan dog mindst udgøre 0 pct. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler 2022 2023
Sats Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
213,5 kr. pr. g pr. km
253 kr. pr. g CO2 pr. km 261 kr. pr. g CO2 pr. km

 

Tabel 5. Registreringsafgift for busser indrettet til transport af mere end 9 personer
(køretøjer omfattet af lovens § 5 a)
Værdielement 2022 2023
Afgiften udgør 0 pct. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten

 

Tabel 6. Særligt for registreringsafgift af nul- og lavemissionskøretøjer
Indfasning i registreringsafgift (personbiler, motorcykler og varebiler omfattet af § 4-5) 2022 2023
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 40 pct. 40 pct.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 50 pct. 55 pct.
Bundfradrag i registreringsafgift for personbiler 2022 2023
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 167.500 kr. 165.000 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 48.750 kr. 47.500 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for varebiler 2022 2023
Nulemissionsbiler (typisk elbiler) 78.750 kr. 77.500 kr.
Lavemissionsbiler (typisk pluginhybridbiler) 48.750 kr. 47.500 kr.
Bundfradrag i registreringsafgift for motorcykler 2022 2023
Eldrevne motorcykler 105.250 kr. 104.000 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15