Fondsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Fonde og foreninger med aktiver under 250.000 kr. er ikke omfattet af Fondsloven (FL § 8) og derfor ikke skattepligtige efter denne lov.

Beløbsgrænser 2020 2021
Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for fonde
(§ 3, stk. 2)
Reguleres ikke 25.000 kr. 25.000 kr.
Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for foreninger
(§ 3, stk. 2 )
Reguleres ikke 200.000 kr. 200.000 kr.
Bundfradrag ved indkomstopgørelsen for arbejdssammenslutninger
(§ 8, stk. 3 )
Reguleres ikke 200.000 kr. 200.000 kr.
Bundgrænse for afgift ved indskud i udenlandske fonde mv.
(§ 3 A, stk. 1)
Reguleres ikke 10.000 kr. 10.000 kr.
Indkomstbundgrænse for rente- og udbytteindtægter for foreninger for undladelse af indgivelse af selvangivelse
(§ 15, stk. 2)
Reguleres ikke 200.000 kr. 200.000 kr.
Indkomstbundgrænse for fonde for indgivelse af selvangivelse
(§ 15, stk. 3, nr. 1)
Reguleres ikke 25.000 kr. 25.000 kr.

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Afgift ved stiftelse af familiefonde
(§ 3, stk. 6)
20 pct. 20 pct.
Afgift ved indskud ud over en bundgrænse i udenlandske fonde mv.
(§ 3 A, stk. 1)
20 pct. 20 pct.
Tillæg ved genbeskatning af ubenyttede hensættelser til almenvelgørende og almennyttige formål
(§ 4, stk. 4 og 6)
5 pct. 5 pct.
Maks. fradrag til konsolidering for fonde af uddelinger til almenvelgørende og almennyttige formål
(§ 5, stk. 1)
4 pct. 4 pct.
Fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen. Fradraget kan maks. udgøre en andel af foreningsformuen svarende til procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år
(§ 5, stk. 3)
2,2 pct. 2,3 pct.
Skattesats for fonde og foreninger
(§ 11, stk. 1)
22,0 pct. 22,0 pct.
Kommunal andel af skatten fra fonde og foreninger
(§ 13, stk. 1)
15,24 pct. 15,24 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18