Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.3. Elektricitet 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 er det aftalt at forhøje satsen for rumvarmeafgiften (fossile brændsler) fra 56,7 kr./GJ til 62,3 kr./GJ (2020-priser) og at nedsætte satsen for elvarmeafgiften til henholdsvis 0,4 øre/kWh for erhverv og 0,8 øre/kWh for husholdninger (svarende til EU's minimumssatser).

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2020 2021
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6) øre/kWh 15,3 21,0 15,8
Anden elektricitet (§ 6)1 øre/kWh 85,9 89,2 90,0
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af overskudsvarme (§ 11, stk.9) kr./GJ 50,0 52,1 52,5
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 11 f, stk. 1) kr./GJ 58,9 61,3 61,8
øre/kWh 21,2 22,1 22,3

1) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. har ikke adgang til tilbagebetaling af elafgift.

Momsregistrerede virksomheder (inkl. advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv.) kan få delvis tilbagebetaling for den del af forbruget af afgiftspligtig elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til satsen for elvarme.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18