CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser 2023 2024
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift  
Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 48,2 51,9
øre/l 47,9 51,6
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 44,9 48,3
øre/l 44,7 48,1
Fuelolie øre/kg 57,6 62,0
Fyringstjære øre/kg 51,8 55,8
Petroleum
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 48,2 51,9
øre/l 47,9 51,6
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 483,3 520,4
kr./GJ 17,2 18,5
Jordoliekoks kr./ton 551,6 593,9
kr./GJ 16,7 18
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 328,0 353,1
kr./GJ 17,2 18,5
Autogas (LPG) øre/l 29,3 31,5
Anden flaskegas (LPG) øre/kg 54,3 58,5
Raffinaderigas øre/kg 53,9 58,0
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO-afgift). øre/Nm3 41,0 44,2
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO-afgift på naturgas (metanafgift) øre/Nm3 7,1 7,6
Benzin
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 43,6 47,0
øre/l 43,2 46,5
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 41,5 44,7
øre/l 41,2 44,3
Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 39,3 42,4
øre/l 39,0 42,0
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO kr./ton 181,7 195,7
Smøreolie o.lign. øre/l 48,2 51,9
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) kr./GJ 1,3 1,4
Karburatorvæske1) øre/l 31,7 34,2
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 414,8 447,5
kr./GJ 14,5 15,7
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 546,5 588,4
kr./GJ 14,5 15,7
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse kr./GJ 12,7 13,7
øre/l 19,8 21,3
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)
kr./GJ 14,4 15,5
øre/kWh 5,1 5,5

1) Afgiftssatsen for karburatorvæske har virkning fra den 1. april 2023. 

Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO-afgift 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18