CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2020 2021
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift  
Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 45,1 46,9 47,4
øre/l 44,8 46,6 47,0
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 42,0 43,7 44,1
øre/l 41,8 43,5 43,9
Fuelolie øre/kg 53,9 56,1 56,5
Fyringstjære øre/kg 48,5 50,5 50,9
Petroleum
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 45,1 46,9 47,4
øre/l 44,8 46,6 47,0
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 452,1 470,6 474,6
kr./GJ 16,1 16,8 16,9
Jordoliekoks kr./ton 516,0 537,2 541,8
kr./GJ 15,6 16,2 16,4
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 306,8 319,4 322,1
kr./GJ 16,1 16,8 16,9
Autogas (LPG) øre/l 27,4 28,5 28,8
Anden flaskegas (LPG) øre/kg 50,8 52,9 53,3
Raffinaderigas øre/kg 50,4 52,5 52,9
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO-afgift). øre/Nm3 38,4 40,0 40,3
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO-afgift på naturgas (metanafgift) øre/Nm3 6,6 6,9 6,9
Benzin
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 40,8 42,5 42,8
øre/l 40,4 42,1 42,4
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 38,8 40,4 40,7
øre/l 38,5 40,1 40,4
Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 36,8 38,3 38,6
øre/l 36,5 38,0 38,3
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO kr./ton 170,0 177,0 178,5
Smøreolie o.lign. øre/l 45,1 46,9 47,4
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) kr./GJ 1,2 1,2 1,3
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 388,8 404,7 408,2
kr./GJ 13,6 14,2 14,3
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 511,2 532,2 536,8
kr./GJ 13,6 14,2 14,3
    
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse kr./GJ 11,9 12,4 12,5
øre/l 18,5 19,3 19,4
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)
kr./GJ 13,5 14,1 14,2
øre/kWh 4,8 5,0 5,0

Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO-afgift 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18