CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser Grundbeløb i
2015-niveau
2021 2022
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift  
Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 45,1 47,4 47,5
øre/l 44,8 47,0 47,2
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 42,0 44,1 44,3
øre/l 41,8 43,9 44,1
Fuelolie øre/kg 53,9 56,6 56,8
Fyringstjære øre/kg 48,5 50,9 51,1
Petroleum
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 45,1 47,4 47,5
øre/l 44,8 47,0 47,2
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 452,1 474,7 476,5
kr./GJ 16,1 16,9 17,0
Jordoliekoks kr./ton 516,0 541,8 543,9
kr./GJ 15,6 16,4 16,4
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 306,8 322,1 323,4
kr./GJ 16,1 16,9 17,0
Autogas (LPG) øre/l 27,4 28,8 28,9
Anden flaskegas (LPG) øre/kg 50,8 53,3 53,5
Raffinaderigas øre/kg 50,4 52,9 53,1
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO-afgift). øre/Nm3 38,4 40,3 40,5
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO-afgift på naturgas (metanafgift) øre/Nm3 6,6 6,9 7,0
Benzin
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 40,8 42,8 43,0
øre/l 40,4 42,4 42,6
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 38,8 40,7 40,9
øre/l 38,5 40,4 40,6
Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15 C udgør
øre/l 36,8 38,6 38,8
øre/l 36,5 38,3 38,5
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO kr./ton 170,0 178,5 179,2
Smøreolie o.lign. øre/l 45,1 47,4 47,5
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) kr./GJ 1,2 1,3 1,3
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 388,8 408,2 409,8
kr./GJ 13,6 14,3 14,3
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 511,2 536,8 538,8
kr./GJ 13,6 14,3 14,3
    
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse kr./GJ 11,9 12,5 12,5
øre/l 18,5 19,4 19,5
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)
kr./GJ 13,5 14,2 14,2
øre/kWh 4,8 5,0 5,1

Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO-afgift 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18