Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om en børne- og ungeydelse

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Fra og med 2022 deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt lige mellem barnets forældre. Læs mere her: Ligedeling af børne- og ungeydelse | Skatteministeriet (skm.dk)

For en historisk oversigt over udviklingen i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelse - en historisk oversigt.

Ydelsesbeløb Grundbeløb 2022 2023
  Grundbeløbene er i 2011 niveau og reguleres efter udviklingen i forbruger­pris­indekset* Pr. år Pr. kvartal Pr. år Pr. kvartal
Børneydelse pr. år til 0 - 2 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 16.992 kr. 18.612 kr. 4.653 kr. 18.984 kr. 4.746 kr.
Børneydelse pr. år til 3 - 6 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 13.452 kr. 14.724 kr. 3.681 15.024 kr. 3.756 kr.
Børneydelse pr. år til 7 - 14 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.592 kr. 2.898 kr. 11.820 kr. 2.955 kr.
    Pr. år Pr. måned  Pr. år Pr. måned
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales månedsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.592kr. 966 kr. 11.820 kr. 985 kr.

 

Beløbsgrænser 2022 2023
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a)
Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
828.100 kr. Fastlægges senere

 


*Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.


Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.