Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om en børne- og ungeydelse

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Fra og med 2022 deles børne- og ungeydelsen som udgangspunkt lige mellem barnets forældre. Læs mere her: Ligedeling af børne- og ungeydelse | Skatteministeriet (skm.dk)

For en historisk oversigt over udviklingen i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelse - en historisk oversigt.

Ydelsesbeløb

Regulering/
grundbeløb2)

2023 2024
  Pr. år Pr. kvartal Pr. år Pr. kvartal
Børneydelse pr. år til 0 - 2 årige 
(§ 1) Ydelsen udbetales kvartalsvis
16.992 kr. 18.984 kr./
19.644 kr.1)
4.746 kr./
5.406 kr.1)
20.496 kr. 5.124 kr.
Børneydelse pr. år til 3 - 6 årige 
(§ 1) Ydelsen udbetales kvartalsvis
13.452 kr. 15.024 kr./
15.684 kr.1)
3.756 kr./
4.416 kr.1)
16.224 kr. 4.056 kr.
Børneydelse pr. år til 7 - 14 årige 
(§ 1) Ydelsen udbetales kvartalsvis
10.584 kr. 11.820 kr./
12.480 kr.1)
2.955 kr./
3.615 kr.1)
12.768 kr. 3.192 kr.
    Pr. år Pr. måned  Pr. år Pr. måned
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige 
(§ 1) Ydelsen udbetales månedsvis
10.584 kr. 11.820 kr./
12.480 kr.1)
985 kr./
1.205 kr.1)
12.768 kr. 1.064 kr.

1) I første kvartal 2023 er der en engangsforhøjelse på 660 kr.

Beløbsgrænser 2023 2024

Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a)


Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
852.600 kr.  Endnu ikke fastlagt

2) Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.

Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.