Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler 

Afgiftssatser 2022 2023
Plantebeskyttelsesmidler
Afgift af prismærkeværdien ekskl. moms
Afgiften udgør summen af afgifterne opgjort efter nr. 1-4

1. Sundhedsafgift, pr. kg. eller liter plantebeskyttelsesmiddel gange midlets sundhedbelastning pr. kg eller liter middel

112,88 kr.

112,88 kr.

2. Miljøeffektafgift, pr. kg. eller liter aktivstof gange midlets miljøeffektbelastning pr. kg. eller liter middel

112,88 kr.

112,88 kr.

3. Miljøadfærdseffekt, pr. kg. eller liter aktivstof gange midlets miljøadfærdsbelastning pr. kg eller liter middel

112,88 kr.

112,88 kr.

4. Basisafgift, pr. kg eller liter aktivstof

52,75 kr.

52,75 kr.

Kemiske biocidmidler
Afgift af den afgiftspligtige værdi ekskl. moms1)2)
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter mv. bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ 40 pct. 40 pct.
Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter mv. og vildtlevende pattedyr og fugle. 30 pct. 30 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner 3 pct. 3 pct.
Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler 3 pct. 3 pct.

1) Hvis et middel er omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats
2) Ved salg direkte til forbrugerne fastsættes afgiftsværdien til varens almindelige engrospris. Hvis der ikke findes en almindelig engrospris, er afgiftsværdien ved salg direkte til forbruger eller ved overførsel til eget detailudsalg varens detailpris med fradrag af 20 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18