Arbejdsskadeafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.4 Arbejdsskadeafgift 

Beløbsgrænser 2023 2024
Maksimalt beløb til dækning af administrationsudgifter pr. fuldtidsansat (§ 9 stk. 2)  Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 4,00 kr.
4,88 kr. Fastlægges senere
Afgiftssatser 2023 2024
Afgift af indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(§ 3, stk. 1, nr. 1)
17 pct. 17 pct.
Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen som følge af en arbejdsulykke
(§ 3, stk. 1, nr. 2)
12 pct. 12 pct.

 

Henvendelser vedr. anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18