Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.3. Affald og E.A.7.4. Råstoffer 

Afgiftssatser 2022 2023
Affald kr./ton
Deponering af affald 475,00 475,00
Råstoffer1) kr./m3
Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer omfattet af råstofloven, jf. bilag 12)

 

5,27 5,56 
Erhvervsmæssig modtagelse fra udlandet af råstoffer nævnt i lovens bilag 23) 5,27 5,56 

1) Fra 1. april 2020 udgør satsen 5,27 kr./m 
2) Bilag 2 omfatter indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m 
3) Bilag 1 omfatter afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18