Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor. Genvejsfunktionen virker p.t. ikke i Internet Explorer. 

3. september 2019

Administrativ bistandsloven

Satser i lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD

19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

30. august 2019

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

1. september 2019

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

1. september 2019

Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

29. december 2017

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.

30. august 2019

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)

3. februar 2020

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

2. september 2019

BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i lov om bygnings- og boligregistrering

19. juni 2018

Batteriafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

19. juni 2018

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af bekæmpelsesmidler

3. september 2019

Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms.

15. januar 2020

Boafgiftsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

10. september 2018

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

10. januar 2020

Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om en børne- og ungeydelse

21. juni 2018

CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

10. september 2018

Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

20. november 2018

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

30. august 2019

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning ved dødsfald

1. september 2019

Ejendomsavancebeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

30. august 2019

Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

30. august 2019

Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

21. juni 2018

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

10. maj 2019

Emballageafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

30. august 2019

Etableringskontoloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

30. august 2019

Fondsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

26. april 2019

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om forskellige forbrugsafgifter

3. september 2019

Forsvarerbistandsloven

Satser i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- eller afgiftsstraffesag

4. oktober 2018

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

30. august 2019

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

21. juni 2018

Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af naturgas og bygas

8. oktober 2019

Grundskyldslåneloven

Satser og beløbsgrænser i lov om lån til betaling af ejendomsskatter

11. december 2019

Gældsinddrivelsesloven

Satser i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

10. december 2019

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

3. september 2019

Indkomstregisterloven

Satser i lov om et indkomstregister

3. september 2019

International bistandsloven

Satser i lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet

3. september 2019

Investeringsforeningsloven

Satser i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

30. august 2019

Investorfradragsloven

Satser og beløbsgrænser i Investorfradragsloven

26. april 2019

Isafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af konsum-is

11. december 2019

Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

8. oktober 2019

Kommunal ejendomsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal ejendomsskat

30. august 2019

Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal indkomstskat

30. august 2019

Kompensationsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

30. august 2019

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Skatteopkrævning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

21. juni 2018

Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

30. august 2019

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

30. august 2019

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

30. august 2019

Kursgevinstloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven)

19. juni 2018

Kvælstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

21. juni 2018

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Afgiftssatser i lov om afgift af kvælstofoxider

1. september 2018

Køretøjsregistreringsloven

Betaling for nummerplader og registrering mv.

10. januar 2020

Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

26. april 2019

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

3. september 2019

Lønindeholdelsesregisterloven

Satser i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

11. oktober 2018

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af lønsum m.v.

21. juni 2018

Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

11. oktober 2018

Momsloven

Moms Afgiftssatser og beløbsgrænser lov om merværdiafgift (momsloven)

29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

29. december 2017

Napoli II-konventionsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)

29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Satser i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

3. september 2019

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer

11. december 2019

Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven)

29. december 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

19. december 2019

Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

20. december 2019

Pensionsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

30. januar 2020

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

1. oktober 2018

Pokerloven

Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform.

30. august 2019

Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

11. december 2019

Selskabsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

1. juli 2019

Seniornedslagsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattenedslag for seniorer

11. oktober 2018

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af skadesforsikringer

30. august 2019

Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

30. august 2019

Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

30. august 2019

Skattekontrolloven

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

3. september 2019

Skattetvistbilæggelsesloven

Satser i lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen)

20. juni 2018

Spildevandsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af spildevand

2. september 2019

Spilleafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om afgifter af spil

2. september 2019

Spillelov Grønland

Afgiftssatser og beløbsgrænser ved lov for Grønland om visse spil

2. september 2019

Spilleloven

Beløbsgrænser og bidrag i lov om spil

11. oktober 2018

Spiritusafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

11. december 2019

Statsskatteloven

Satser i lov om Indkomst- og Formueskat til Staten.

1. november 2017

Strafnedsættelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

10. januar 2020

Studielånsloven

Satser mv. i lov om statsgaranterede studielån

21. juni 2018

Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af svovl

20. december 2019

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

1. april 2019

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

11. oktober 2018

Tobaksafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

30. august 2019

Toldloven

Beløbsgrænser i toldloven

30. august 2019

Tonnageskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

27. august 2018

Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ledningsført vand

3. september 2019

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

29. december 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Satser i lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

10. september 2018

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af vejbenyttelse

3. september 2019

Virksomhedsomdannelses­loven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri virksomhedsomdannelse

3. september 2019

Virksomhedsregisterloven

Satser i lov om Det Centrale Virksomhedsregister

30. august 2019

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

1. november 2017

Vurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser i vurderingsloven

28. juni 2018

Vægtafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

26. april 2019

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)