Skatteministeriet

Satser og beløbsgrænser

Hvad udgør personfradraget for børn og unge under 18 år? Hvor høj er afgiften på elektricitet, og er det rigtigt, at den er lavere for el til opvarmning end til lys? Er der afgift på tetraklorætylen? Her finder du oversigter for hver enkelt skatte- og afgiftslov, der viser skatte- og afgiftssatserne samt beløbsgrænserne i lovene

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Satser og beløbsgrænser

På disse sider under Satser og be­løbs­grænser er der for hver enkelt lov på skatte- og afgifts­området vist de gældende skatte- og afgifts­satser samt skala- og beløbs­grænser. Si­derne inde­holder tillige links til de gældende love og lov­bekendt­gørel­ser i Retsinformation (link åbner i nyt vindue).

Skyd genvej her i den alfabetiske lovoversigt eller find loven i listen nedenfor. Genvejsfunktionen virker p.t. ikke i Internet Explorer. 

14. september 2018

Administrativ bistandloven

Satser i lov om administrativ bistand

19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

7. september 2018

Afskrivningsloven

Satser og beløbsgrænser i afskrivningsloven

1. november 2017

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

6. december 2018

Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

29. december 2017

Ambi-tilbagebetalingsloven

Moms Satser og beløbsgrænser i ambi-tilbagebetalingsloven

9. september 2018

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om arbejdsmarkedsbidrag

11. oktober 2018

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

14. september 2018

BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

19. juni 2018

Batteriafgiftsloven

Afgiftssatser i batteriafgiftsloven

19. juni 2018

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

14. september 2018

Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

7. september 2018

Boafgiftsloven

Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven

10. september 2018

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

7. september 2018

Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

21. juni 2018

CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

10. september 2018

Cfc-afgiftsloven

Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven

20. november 2018

Chokoladeafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

7. september 2018

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i dødsboskatteloven

14. september 2018

Eftergivelsesloven

Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

8. februar 2019

Ejendomsavancebeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsavancebeskatningsloven

7. september 2018

Ejendomsskatteloven (kommunal grundskyld mv.)

Satser og beløbsgrænser i ejendomsskatteloven

7. september 2018

Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

7. september 2018

Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

21. juni 2018

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i elafgiftsloven

10. maj 2019

Emballageafgiftsloven

Afgiftssatser i emballageafgiftsloven

7. september 2018

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

14. september 2018

Fondsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i fondsbeskatningsloven

26. april 2019

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

14. september 2018

Forsvarerbistandsloven

Satser i forsvarerbistandsloven

4. oktober 2018

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i fremskyndet tilbagebetalingsloven

1. november 2017

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i fusionsskatteloven

21. juni 2018

Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i gasafgiftsloven

29. november 2018

Gældsinddrivelsesloven

Satser i gældsinddrivelsesloven

7. januar 2019

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

14. september 2018

Indkomstregisterloven

Satser i indkomstregisterloven

14. september 2018

International bistandsloven

Satser i inddrivelsesbistandsloven

14. september 2018

Investeringsforeningsloven

Satser i investeringsforeningsloven

26. april 2019

Isafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i isafgiftsloven

29. november 2018

Kildeskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kildeskatteloven

9. september 2018

Kommuneskatteloven

Satser og beløbsgrænser i kommuneskatteloven

18. december 2018

Kompensationsloven (Grøn check)

Satser og beløbsgrænser i grøn checkloven

20. september 2018

Konkursskatteloven

Satser og beløbsgrænser i konkursskatteloven

1. november 2017

Kredittider for skatter og afgifter

Skatteopkrævning Betalingsfrister og gennemsnitlige kredittider for indbetaling af skatter og afgifter

21. juni 2018

Kulafgiftsloven

Afgiftssatser i kulafgiftsloven

1. november 2017

Kulbrinteopkrævningsloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatopkrævningsloven

1. november 2017

Kulbrinteskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i kulbrinteskatteloven

20. september 2018

Kursgevinstloven

Satser og beløbsgrænser i kursgevinstloven

19. juni 2018

Kvælstofafgiftsloven

Afgiftssatser i kvælstofafgiftsloven

21. juni 2018

Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx)

Afgiftssatser i kvælstofoxidafgiftsloven (NOx)

1. september 2018

Køretøjsregistreringsloven

Betaling for nummerplader og registrering mv.

19. juni 2019

Ligningsloven

Satser og beløbsgrænser i ligningsloven

26. april 2019

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

1. oktober 2018

Låneloven

Satser og beløbsgrænser i låneloven

14. september 2018

Lønindeholdelsesregisterloven

Satser i lønindeholdelsesregisterloven

11. oktober 2018

Lønsumsafgiftsloven

Lønsumsafgift Afgiftssatser i lønsumsafgiftsloven

21. juni 2018

Mineralolieafgiftsloven

Afgiftssatser i mineralolieafgiftsloven

11. oktober 2018

Momsloven

Moms Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

29. december 2017

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven

29. december 2017

Napoli II-konventionsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

29. december 2017

Narkotikaprækursorerloven

Satser i narkotikaprækursorerloven

10. september 2018

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

Satser i opkrævnings- og inddrivelsesloven

14. december 2018

Opkrævningsloven

Satser og beløbsgrænser i opkrævningsloven

29. december 2017

Opløsningsmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i opløsningsmiddelafgiftsloven

14. december 2018

Pensionsafkastbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsafkastbeskatningsloven

9. september 2018

Pensionsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i pensionsbeskatningsloven

14. marts 2019

Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i personskatteloven

1. oktober 2018

Pokerloven

Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform.

19. juni 2018

Pvc-afgiftsloven (loven er ophævet)

Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven (loven er ophævet)

9. september 2018

Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven

29. november 2018

Selskabsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i selskabsskatteloven

1. juli 2019

Seniornedslagsloven

Satser og beløbsgrænser i seniornedslagsloven (Skattenedslag til 64 årige i fuldtidsbeskæftigelse)

11. oktober 2018

Skadesforsikringsafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i skadesforsikringsafgiftsloven

9. september 2018

Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

31. januar 2018

Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

20. august 2018

Skattekontrolloven

Satser og beløbsgrænser i skattekontrolloven

12. august 2019

Skattetvistbilæggelsesloven

Satser i Skattetvistbilæggelsesloven

20. juni 2018

Spildevandsafgiftsloven

Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

19. december 2018

Spilleafgiftsloven

Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

9. september 2018

Spillelov Grønland

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

9. september 2018

Spilleloven

Beløbsgrænser i spilleloven

11. oktober 2018

Spiritusafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i spiritusafgiftsloven

7. januar 2019

Statsskatteloven

Satser i Statsskatteloven

1. november 2017

Strafnedsættelsesloven

Satser og beløbsgrænser i strafnedsættelsesloven

28. juni 2019

Studielånsloven

Satser mv. i studielånsloven

21. juni 2018

Svovlafgiftsloven

Afgiftssatser i svovlafgiftsloven

9. september 2018

Sømandsbeskatningsloven

Satser og beløbsgrænser i sømandsbeskatningsloven

1. april 2019

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgift Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

11. oktober 2018

Tobaksafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i tobaksafgiftsloven

20. august 2018

Toldloven

Beløbsgrænser i Toldloven

9. september 2018

Tonnageskatteloven

Satser og beløbsgrænser i tonnageskatteloven.

27. august 2018

Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i vandafgiftsloven

1. november 2017

Varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

Satser og beløbsgrænser i varelagerloven (nedskrivningsadgangen er ophævet)

29. december 2017

Varemærkeforfalskningsloven

Satser i lov om varemærkeforfalskede varer

10. september 2018

Vejbenyttelsesafgiftsloven

Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

1. november 2017

Virksomhedsomdannelses­loven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsomdannelses­loven

1. november 2017

Virksomhedsregisterloven

Satser i virksomhedsregisterloven. Loven hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort

10. december 2018

Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven

1. november 2017

Vurderingsloven

Ejendomsvurdering Satser i vurderingsloven

28. juni 2018

Vægtafgiftsloven

Afgiftssatser i vægtafgiftsloven

23. august 2018

Vækstfremmerafgiftsloven

Afgiftssatser i vækstfremmerafgiftsloven

26. april 2019

Øl- og vinafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven