Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2021-2022

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2022.

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2022 sker reguleringen med 1,2 pct.

Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20, jf. nederst i oversigten.

Se Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt for regulering siden 1991.

Tabel 1. Beløbsgrænser i skatte- og afgiftslove der reguleres efter personskattelovens § 20
  Grundbeløb 2021 2022
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 116,9 118,3
  Kr. Kr.  Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 26.200 30.700 31.000
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43)
 - virkning for aktiver, der erhverves før den 23. november 2020
 - virkning for aktiver, der erhverves den 23. november 2020 eller senere
12.300
26.200
14.400
30.700
14.600
31.000
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 11, 42 og 43) 12.300 14.400 14.600
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 822.300 832.200
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.644.600 1.664.300
Aktiesparekontoloven  
Værdigrænse for indskud (§ 9) 87.450 102.300 103.500
Arbejdsskadeafgiftsloven  
Maksimalt beløb til dækning af administrationsudgifter pr. fuldtidsansat  (§ 9 stk. 2)  4,00  4,68 4,74 
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 308.800 312.500
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 68.700 69.500
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 24.000 24.300
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 818.300 828.100
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue (§ 6) 2.595.100 3.033.700 3.070.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 178.000 180.100
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 38.300 38.700
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.300 3.400
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.300 2.300
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 6.100 6.200
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 72.900 73.800
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 314.000 317.800
Ejendomsvurderingsloven:
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 116.900 118.300
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) 2.750 3.300 3.300
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 204.200 206.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 314.000 317.800
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 93.600 94.700
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 252.000 255.000
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 69.600 70.400
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 18.300 21.400 21.700
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 54.000 55.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 8.000 8.000
Kompensationsloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 424.200 429.200
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 247.900 250.800
Ligningsloven:
Skattefri bundfradrag for ydelser fra sociale fonde mv. (§ 7, nr. 22)
(*Forhøjet fra 10.000 kr. Forhøjelsen har virkning for ydelser, der modtages fra og med 1. juli 2021)
13.000 15.200* 15.400
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 29.300 29.600
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.700 3.700
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 11.700 11.900
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 17.000 17.200
Loft over virksomheders fradrag for lønninger (§ 8 N)
(virkning fra 2023)

6.339.800

-

-
Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V)
(*Midlertidig forhøjet til 25.000 kr. i 2021)
5.400
(25.000)* 6.400
Maks. fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (§ 8 V)
(*Midlertidig forhøjet til 25.000 kr. i 2021. **Fradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med 1. april 2022)
10.900 (25.000)* 12.900**
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 6.500 6.600
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
455 532 539
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 166 168
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 228 231
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 29.300 29.600
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl (§ 9 A, stk. 12)
- Logigodtgørelse pr. døgn (oprundes til hele kroner)
- Loft over fradrag


195
25.000


228
29.300


231
29.600
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 290.800 294.300

Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J)
(Grundbeløbet forhøjes til 35.700 kr. i 2023 og 2024 og til 36.700 kr. fra og med 2025)

34.700
35.100
40.600
-
-
41.600
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J)
20.000

23.400

23.700
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 200.300 202.700
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 2.200 2.600 2.700
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1)) 63.900 74.700 75.600
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 11.700 11.900
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart (§ 15 O) 36.500 42.700 43.200
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000  11.700 11.900
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550  29.900 30.300
Bundfradrag ved udlejning af benzin- og dieseldrevene biler, lystbåde og campingvogne mv.
Bundfradrag ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler (§ 15 R)

9.100 
17.100

10.700
20.000

10.800
20.300
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.200 1.200
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 900 900
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 6.500 6.600
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 3.000 3.000
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.900 4.000
Momsloven      

Minimumsbeløb for godtgørelse af afgift til diplomater mv.
 - minimumsbeløb pr. dag
 - maksimumsbeløb pr. kalenderår
(§ 45, stk. 9)

1.432
427.716
1.700
-
1.700
506.000
Pensionsbeskatningsloven:      
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 140.200 141.900
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 53.800 54.500
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.931.800 2.966.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.997.300 2.021.200
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 399.500 404.300
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16)
- indtil 5 år før folkepensionsalderen
- fra og med det 5. år før folkepensionsalderen


4.600
44.800
45.750


5.400
52.400
-


5.500
-
54.200
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 58.500 59.200
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 53.800 54.500
Beløbsgrænse for tilbagebetalinger af fejlagtige pensionsudbetalinger (§ 22 F) 84.500 - 100.000
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A) 4.600 5.400 5.500
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 11.400 11.500
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)1) 9.700 11.400 11.500
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 466.000
467.000
544.800
-
-
552.500
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 46.800 47.400
Udligningsskattegrænse (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
362.800 424.200 429.200
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
121.000 141.500 143.200
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 56.500 57.200
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 39.900
39.350
46.700
-
-
46.600
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 36.900 37.300
Registreringsafgiftsloven:
Skalagrænser ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

17.100
58.100

20.000
68.000

20.300
68.800
Skalagrænser ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

55.600
172.900

65.000
202.200

65.800
204.600
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler (§ 4)
- Lav sats
- Mellem sats
- Høj sats
(afrundes til hele kroner)

213,5
427
812

250
500
950

253
506
961
Bundfradrag i registreringsafgiften for personbiler (§ 4) 18.500 21.700 21.900
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 64.100 75.000 75.900
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler, varebiler (§ 5)
(afrundes til hele kroner)
213,5 250 253
Bundfradrag i registreringsafgiften for varebiler (§ 5) 25.600 30.000 30.300
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)2)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.200 1.200
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)2)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.400 2.400
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)2)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.960 2.960
Bundgrænse for afgiftsberigtigelse af varebiler med 95 pct. afgift (§ 29 b) 16.900 19.800  20.000
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 8.767.500 8.872.500
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.500 2.500
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 900 1.100 1.100
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 500 500
Skattekontrolloven:
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23) 58.700 68.700 69.500
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 23.400 23.700
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) 3.656.300 4.274.300 4.325.500
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restauranter (§12, stk. 2) 27.400 32.100 32.500
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§12, stk. 3) 228.500 267.200 270.400
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat op til 50 (§ 12, stk. 3) 2.700 3.200 3.200
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat over 50 (§12, stk. 3) 1.350 1.600 1.600
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse


250.000
100.000


292.300
116.900


295.800
118.300
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse350.000
125.000409.200
146.200414.100
147.900
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.00058.500
146.200
263.100
526.100
935.200
1.753.500
2.922.500
5.260.50059.200
147.900
266.200
532.400
946.400
1.774.500
2.957.500
5.323.500
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 58.500 59.200
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 29.300 29.600
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 58.500 59.200
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 29.300 29.600
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover


143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800


167.500
335.000
502.400
837.400
1.395.600


169.500
339.000
508.400
847.400
1.412.300
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 670 678
Spillelov Grønland:
Gebyr for tilladelse udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1 mio. kr. (§ 23, stk. 1) 50.000 58.500 59.200
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning (§ 23, stk. 2) 25.000 29.300 29.600
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 23.400 23.700
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden3)
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(* Har virkning indtil 30. juni 2021)
(oprundes til hele kroner)


277
691
76
18
31


324*
808*
89*
22*
37*


-
-
-
-
-
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden4)
 - timesats pr. person, der rekvireres
(* Har virkning fra 1. juli 2021)
(oprundes til hele kroner)
500 585* 592
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,5310,49
7,53
4,51
2,9610,62
7,62
4,56
3,00
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 733.000 741.800
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 206.300 208.700
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 687.200 695.400
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 53.800 54.500

Anm.: 
Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:
1) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. Pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990, som ophævet ved lov nr 569 af 24. juni 1992. 
2) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift.
3) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling.
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 1080 af 1. juni 2021 om toldbehandling.


Tabel 2. Beløbsgrænser i anden lovgivning der reguleres efter personskattelovens § 20
  Grundbeløb 2021 2022
    Kr. Kr.
Lov om finansiel virksomhed:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb  (§ 60 c, stk. 2) 20.000 23.400 23.700
Firmapensionskasseloven:

Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb (§ 93, stk. 3)

20.000 23.400 23.700

Anm.: Beløbene afrundes efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

Tabel 3. Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
  2021 2022
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 2,3 1,2
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 2,3 1,2
Inddrivelsesloven
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 2,3 1,2