Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2020-2021

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2021.

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2021 sker reguleringen med 2,3 pct.

Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20, jf. nederst i oversigten.

Se Reguleringstallet i PSL § 20 - en historisk oversigt for regulering siden 1991.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2020 2021
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 114,3 116,9
  Kr. Kr.  Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 14.100 14.400
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 14.100 14.400
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 804.000 822.300
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.608.000 1.644.600
Aktiesparekontoloven  
Værdigrænse for indskud (§ 9) 44.700
87.450
51.1001)
100.0001)
-
102.300
Arbejdsskadeafgiftsloven  
Maksimalt beløb til dækning af administrationsudgifter pr. fuldtidsansat  (§ 9 stk. 2)  4,00  4,58 4,68 
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 301.900 308.800
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 67.100 68.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 23.500 24.000
Børne- og ungeydelsesloven:
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 800.100 818.300
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue (§ 6) 2.595.100 2.966.200 3.033.700
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 174.000 178.000
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 37.400 38.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.300 3.300
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.200 2.300
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 6.000 6.100
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 71.300 72.900
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 307.100 314.000
Ejendomsvurderingsloven:
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 114.300 116.900
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) 2.750 3.200 3.300
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 199.600 204.200
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 307.100 314.000
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 91.500 93.600
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 246.400 252.000
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.'s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 68.100 69.600
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 18.300 21.000 21.400
Kommuneskatteloven:
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 53.000 54.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 8.000
Kompensationsloven:
Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 414.700 424.200
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 242.400 247.900
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 28.600 29.300
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.600 3.700
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 11.500 11.700
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 16.600 17.000
Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V) 5.400
6.200 6.400
Maks. fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (§ 8 V) 10.900 12.500 12.800
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 6.300 6.500
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
455 521 532
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 163 166
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 223 228
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 28.600 29.300
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl (§ 9 A, stk. 12)
- Logigodtgørelse pr. døgn
- Loft over fradrag


195
25.000


223
28.600


228
29.300
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 284.300 290.800
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 34.400
34.700
39.400
-
-
40.600
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J)
20.000

22.900

23.400
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 195.800 200.300
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 2.200 2.600 2.600
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1)) 63.900 73.100 74.700
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 11.500 11.700
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart (§ 15 O) 52.450
36.500
60.000
-
-
42.700
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000  11.500 11.700
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550  29.300 29.900
Bundfradrag ved udlejning af benzin- og dieseldrevene biler, lystbåde og campingvogne mv.
Bundfradrag ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler (§ 15 R)

9.100 
17.100

10.500
-

10.700
20.000
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.200 1.200
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 900 900
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 6.300 6.500
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.900 3.000
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.800 3.900
Momsloven      

Minimumsbeløb for godtgørelse af afgift til diplomater mv.
(§ 45, stk. 9)

1.432 1.700 1.700
Pensionsbeskatningsloven:      
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 137.100 140.200
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 52.600 53.800
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.866.600 2.931.800
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.952.900 1.997.300
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 390.600 399.500
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16)
- indtil 5 år før folkepensionsalderen
- fra og med det 5. år før folkepensionsalderen


4.600
43.900
44.800


5.300
50.200
-


5.400
-
52.400
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 57.200 58.500
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 52.600 53.800
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A) 4.600 5.300 5.400
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 11.100 11.400
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)2) 9.700 11.100 11.400
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 464.500
466.000
531.000
-
-
544.800
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 45.800 46.800
Udligningsskattegrænse (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
362.800 414.700 424.200
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
121.000 138.400 141.500
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 55.300 56.500
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 40.600
39.900
46.500
-
-
46.700
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 36.100 36.900
Registreringsafgiftsloven:
Satser gældende frem til og med 31. maj 2021
(Se nedenfor for køretøjer, der afgiftsberigtiges i perioden 18. december 2020 - 31. maj 2021)
Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 10.200 10.500
Skalagrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 54.500 62.300  63.800
Skalagrænse ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4) 172.900 197.700  202.200
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 54.200 62.000 63.400
Bundgrænse for afgiftsberigtigelse af varebiler med 95 pct. afgift (§ 29 b) 16.900 19.400 19.800
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.120 1.200
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.320 2.400
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.880 2.960
Satser gældende fra 1. juni 2021
(For køretøjer, der afgiftsberigtiges i perioden 18. december til 31. maj 2021 fastsættes registreringsafgiften på ny med de satser, der fremgår nedenfor)
Skalagrænser ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

17.100
58.100

19.600
66.500

20.000
68.000
Skalagrænser ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4)
- Lavt skalaknæk
- Højt skalaknæk

55.600
172.900

63.600
197.700

65.000
202.200
CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler (§ 4)
- Lav sats
- Mellem sats
- Høj sats
(afrundes til hele kroner)

213,5
427
812

245
489
929

250
500
950
Bundfradrag i registreringsafgiften for personbiler (§ 4) 18.500 21.200 21.700
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 64.100 73.300 75.000
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler, varebiler (§ 5)
(afrundes til hele kroner)
213,5 245 250
Bundfradrag i registreringsafgiften for varebiler (§ 5) 26.500 29.300 30.000
Bundgrænse for afgiftsberigtigelse af varebiler med 95 pct. afgift (§ 29 b) 16.900 19.400 19.800
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.120 1.200
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.320 2.400
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)3)
(oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.880 2.960
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 8.572.500 8.767.500
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.500 2.500
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c)
- Indtil 30. Juni 2020
- Fra 1. Juli 2020


300
900


400
1100


-
1100
Gebyr for klage vedrørende ejendomsvurderingsloven (§ 35 c, stk. 2)
- Indtil 30. juni 2020
900 1.100 -
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 500 500
Skattekontrolloven:
Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23) 58.700 67.100 68.700
Spilleafgiftsloven:
Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 22.900 23.400
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) 3.656.300 4.179.200 4.274.300
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restauranter (§12, stk. 2) 27.400 31.400 32.100
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§12, stk. 3) 228.500 261.200 267.200
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat op til 50 (§ 12, stk. 3) 2.700 3.100 3.200
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat over 50 (§12, stk. 3) 1.350 1.600 1.600
Spilleloven:
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse


250.000
100.000


285.800
114.300


292.300
116.900
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse350.000
125.000400.100
142.900409.200
146.200
Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. - 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. - 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. - 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.00057.200
142.900
257.200
514.400
914.400
1.714.500
2.857.500
5.143.50058.500
146.200
263.100
526.100
935.200
1.753.500
2.922.500
5.260.500
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 57.200 58.500
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 28.600 29.300
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 57.200 58.500
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 28.600 29.300
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. - 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. - 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. - 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover


143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800


163.700
327.500
491.300
818.800
1.364.600


167.500
335.000
502.400
837.400
1.395.600
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 655 670
Spillelov Grønland:
Gebyr for tilladelse udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1 mio. kr. (§ 23, stk. 1) 50.000 57.200 58.500
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning (§ 23, stk. 2) 25.000 28.600 29.300
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 22.900 23.400
Toldloven:
Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden4)
- tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
- alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
- for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
- for udførsel og proviantering
- andet
(oprundes til hele kroner)


277
691
76
18
31


317
790
87
21
36


324
808
89
22
37
Tonnageskatteloven:
Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
- til og med 1.000 NT
- fra 1.001 - 10.000 NT
- fra 10.001 - 25.000 NT
- over 25.000 NT
(oprundes til nærmeste hele ørebeløb)8,97
6,44
3,85
2,5310,26
7,37
4,41
2,9010,49
7,53
4,51
2,96
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 716.700 733.000
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 201.700 206.300
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 671.900 687.200
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 52.600 53.800
Erhvervsministeriet:
Lov om finansiel virksomhed:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 60 c, stk. 2 20.000 22.900 23.400
Firmapensionskasseloven:
Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 93, stk. 3 20.000 22.900 23.400

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2020 2021
  Pct. Pct.
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 2,2 2,3
Fondsbeskatningsloven:
Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 2,2 2,3
Inddrivelsesloven
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 2,2 2,3

Anm.:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:

1) I aktiesparekontoloven er beløbsgrænsen for 2020 forhøjet fra 51.100 til 100.000. Der kan indskydes op til beløbsgrænsen på 100.000 kr. den 1. juli 2020 og senere. 
2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. Pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990, som ophævet ved lov nr 569 af 24. juni 1992. 
3) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift.
4) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling.