Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2004-2005

Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2004 og 2005, der reguleres efter personskattelovens § 20.

Indkomstår Grundbeløb 1987 2004 2005
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 160,4 163,9
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 10.800 11.000
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 10.800 11.000
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 617.600 631.100
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.235.100 1.262.100
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige (§§ 4, 7, og 11) 83.300 133.700 136.600
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar (§§ 4 og 7) 166.600 267.300 273.100
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 231.800 236.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 51.500 52.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 18.000 18.400
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen1) 1.420.400 2.278.400 2.328.100
- Boets nettoformue ved boafslutningen1) 1.065.300 1.708.800 1.746.100
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 133.700 136.600
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 133.700 136.600
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 20.900 21.400
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.500 2.500
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.700 1.700
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.500 4.600
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 54.700 55.900
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 235.800 241.000
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 153.300 156.700
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 235.800 241.000
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 100.000 102.200
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 4.350 7.000 7.200
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 188.200 192.300
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 56.000 57.300
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 16.100 16.400
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 35.300 36.100
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2004/05 2005/06
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 41.000 41.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 20.000 20.500
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 4.500 4.600
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 12.700 13.000
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 3.900 (5.000) 6.400
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.900 5.000
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3202) 399 408
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1002) 125 128
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1372) 171 175
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 218.400 223.100
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 36.800 37.600
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 4.350 7.000 7.200
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.900 5.000
Pensionsbeskatningsloven:
Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) 65.600 - 107.600
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.201.800 2.249.800
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 1.500.000 1.532.700
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 300.000 306.500
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 40.100 41.000
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 40.100 41.000
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 8.600 8.700
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)3) 5.300 8.600 8.700
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 158.300 254.000 259.500
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 304.800 311.500
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 42.400 43.300
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 36.800 37.600
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 27.300 27.900
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 700 700
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.800 1.900
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 8.900 9.100
Gebyr for bindende ligningssvar(§ 20 F) (fra 1. juli 2003) 150 300 300
Afgift ved klage til Landsskatteretten (§ 25) 400 700 700
Afgiftsbeløb for anmodning om omgørelse (§ 37 C) 1.100 1.800 1.900
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5034) 1.552 1.586
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet5) 1.000.0005) 1.032.000 1.055.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 17.100 17.400
- Cykelvæddeløb 7.300 11.800 12.000
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 8.700 8.900
- Hundevæddeløb 1.500 2.500 2.500
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 550.500 562.500
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 154.800 158.200
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 516.100 527.300
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 40.100 41.000
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 800 800


Noter:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2001, 2002, 2003 og 2004 henholdsvis 1.471.800 kr., 1.516.200 kr., 1.569.700 kr. og 1.620.300 kr. for boets aktiver og 1.132.100 kr., 1.166.300 kr., 1.207.500 kr. og 1.246.400 kr. for boets nettoformue. 

2) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

3) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992.

4) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr.

5) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. 


 

I forhold til oversigten for 2003-2004 er der tilføjet/ændret følgende beløbsgrænser.

Med vedtagelsen af Forårspakken (L 185) sker der en fremrykning af skattenedsættelserne vedtaget i maj 2003. Dette sker ved, at de tidligere fastsatte beløbsgrænser for 2007 allerede får virkning fra og med 2004. Der er således indsat nye grundbeløb for mellemskattegrænsen i personskattelovens § 6 a på 158.300 kr. og for beskæftigelsesfradraget i ligningslovens § 9 J på 4.350 kr. Efter regulering medfører disse grundbeløb en mellemskattegrænse på 254.000 kr. og et beskæftigelsesfradrag på maks. 7.000 kr. for 2004.

Fra og med 2004 bliver børnefamilieydelsen ikke længere reguleret efter personskattelovens § 20. Børnefamilieydelsen er derfor ikke længere medtaget i oversigten. Fremover bliver ydelsen reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, og der sker ikke længere en oprunding af det regulerede beløb til hele hundrede kroner. 

Kravet til, hvor meget der skal investeres for at anvende opsparede etableringskontomidler til etablering af selvstændig virksomhed, er fra og med 1. juli 2004 nedsat fra 202.000 kr. til 100.000 kr. (L 87). I etableringskontolovens § 8 er grundbeløbet derfor ændret fra 125.900 kr. til 62.300 kr.

Ved samme lovændring blev beløbsgrænsen for årlig tildeling af gratisaktier, der hidtil har udgjort hhv. 8.000 kr., fra og med 2004 forhøjet til 20.000 kr., og beløbet skal fremover reguleres efter personskattelovens § 20. Der er indsat et nyt grundbeløb i ligningslovens § 7 A på 12.450 kr. (L 87).

Endvidere forhøjedes beløbsgrænsen for afgiftsfri tildeling af medarbejderobligationer fra 1.800 kr. til 4.500 kr., og grænsen skal fremover reguleres efter personskattelovens § 20. Der er indsat et nyt grundbeløb på 2.800 kr. i ligningslovens § 7 A.

Beløbsgrænsen for skattefradraget for gavebeløb til almenvelgørende organisationer mv. har i mange år ligget fast på 5.000 kr. Fra og med 2005 forhøjes beløbsgrænsen, og der sker fremover en årlig regulering efter personskattelovens § 20. (L 176). I ligningslovens § 8A er der indsat et nyt grundbeløb på 3.900 kr. og beløbsgrænsen udgør 6.400 kr. for 2005.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 5 A er det tilladt, at en pensionsordning med løbende ydelser kan have en varighed på under 10 år, når denne ordning udelukkende udgør kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP fra pensioneringstidspunktet og indtil det fyldte 65. år (for personer, der den 1. juli 1999 er fyldt 60 år, dog det fyldte 67. år). Der er lovfæstet et ensartet kompensationsbeløb på godt 100.000 kr. (L 60). Med virkning fra 2005 er i pensionsbeskatningslovens § 5 A indsat et grundbeløb på 65.600 kr. som maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP. Efter regulering udgør beløbet 107.600 kr. i 2005.

Med virkning fra og med indkomståret 2004 er der indført en opsparingsordning for sportsudøvere (L 111, 2003/2004). Der kan højst indskydes 1,5 mio. kr. på en sådan ordning, og der kan maks. hæves 300.000 kr. årligt. (2004). Disse beløbsgrænser er indsat i pensionsbeskatningslovens § 15 B og reguleres efter personskattelovens § 20, og grundbeløbene udgør henholdsvis 935.100 kr. og 187.000 kr.