Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2003-2004

Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2003 og 2004, der reguleres efter personskattelovens § 20

Indkomstår Grundbeløb 1987 2003 2004
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 155,4 160,4
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 10.500 10.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 10.500 10.800
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 598.300 617.600
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.196.600 1.235.100
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 129.500 133.700
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere1)  
(§§ 4 og 7)
166.600 258.900 267.300
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 224.600 231.800
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 49.900 51.500
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 17.500 18.000
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 12.900 13.2042)
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 11.700 11.9322)
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 9.200 9.3882)
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen3) 1.420.400 2.207.400 2.278.400
- Boets nettoformue ved boafslutningen3) 1.065.300 1.655.500 1.708.800
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 129.500 133.700
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 129.500 133.700
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 20.300 20.900
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.400 2.500
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.600 1.700
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.400 4.500
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 53.000 54.700
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 228.500 235.800
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 148.500 153.300
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 228.500 235.800
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 195.700 -
Etableringsgrænse (§ 5) 62.300 - 100.000
Kildeskatteloven:
Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) 4.350 - 7.000
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 182.300 188.200
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 54.300 56.000
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 15.600 16.100
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 34.200 35.300
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2003/04 2004/05
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 39.000 41.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) 12.450 (8.000) 20.000
Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) 2.800 (1.800) 4.500
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 12.300 12.700
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.700 4.900
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3204) 387 399
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1004) 121 125
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1374) 166 171
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 211.500 218.400
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 35.600 36.800
Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) 4.350 - 7.000
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.700 4.900
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.133.100 2.201.800
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 935.100 - 1.500.000
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 187.000 - 300.000
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 38.900 40.100
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 38.900 40.100
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 8.300 8.600
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)5) 5.300 8.300 8.600
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 127.350 198.000 -
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 158.300 - 254.000
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 295.300 304.800
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 41.100 42.400
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 35.600 36.800
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 26.500 27.300
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 700 700
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3) 1.100 1.800 1.800
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 8.600 8.900
Gebyr for bindende ligningssvar(§ 20 F) (fra 1. juli 2003) 150 300 300
Afgift ved klage til Landsskatteretten (§ 25) 400 700 700
Afgiftsbeløb for anmodning om omgørelse (§ 37 C) 1.100 1.800 1.800
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.2506) 1.560 -
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) 1.5037) - 1.552
Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet 1.000.0008) - 1.032.000
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 16.500 17.100
- Cykelvæddeløb 7.300 11.400 11.800
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 8.400 8.700
- Hundevæddeløb 1.500 2.400 2.500
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 533.300 550.500
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 150.000 154.800
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 500.000 516.100
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 38.900 40.100
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 700 800


Noter:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere, anvendes følgende beløbsgrænser for 1997:  214.500 kr., 1998:  220.300 kr., 1999:  226.600 kr. og 2000: 234.600 kr.

2) Fra og med 2004 bliver børnefamilieydelsen ikke længere reguleret efter personskattelovens § 20. Fremover reguleres børnefamilieydelsen svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, og der foretages ikke en oprunding til hele hundrede kroner. For 2004 er de regulerede ydelsesbeløb fastsat i loven, og fremover reguleres de med den procent, hvormed forbrugerprisindekset to år forud for indkomståret er steget i forhold til forbrugerprisindekset for 2002, og de regulerede beløb afrundes til nærmeste med fire delelige kronebeløb. I 2005 sker reguleringen af beløbene således med den procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra 2002 til 2003.

3) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000, 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 1.422.300 kr., 1.471.800 kr., 1.516.200 kr. og 1.569.700 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr., 1.132.100 kr., 1.166.300 kr. og 1.207.500 kr. for boets nettoformue.

4) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

5) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992.

6)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999 og sidste gang for 2003. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr.

7) Fra og med 2004 udgør grundbeløbet 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr., som er opgjort til 1.503.107.090,89 kr. Dette grundbeløb reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 (155,4) og afrundes opad til nærmeste hele mio. kr.

8) Fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 155,4. Reguleres første gang for 2004. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele 1.000 kr. Beløbet betales af Dansk Tipstjeneste A/S og Klasselotteriet efter fordeling. 


 

I forhold til oversigten for 2002-2003 er der tilføjet/ændret følgende beløbsgrænser.

Med vedtagelsen af regeringens nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst i 2004-2007 (lovforslag L 219) er der fra og med 2004 indført et beskæftigelsesfradrag til alle med erhvervsindkomst. Fradraget udgør 2,5 pct af erhvervsindkomsten, dog maks. et grundbeløb på 3.700 kr. (1987-niveau), som er indsat i ligningslovens § 9 J og for grænsegængere i kildeskattelovens § 5 B. Med et reguleringstal på 160,4 udgør beskæftigelsesfradraget 6.000 kr. i 2004. For 2005 udgør grundbeløbet 3.900 kr., for 2006 4.150 kr. og fra og med 2007 udgør grundbeløbet 4.350 kr.

Det andet element i regeringens nedsættelse af skatten på arbejdsindkomst i 2004-2007 (lovforslag L 219) er en ekstraordinær forhøjelse af mellemskattegrænsen (personskattelovens § 6 a) på 12.000 kr. årligt i årene 2004-2007. På denne baggrund gælder et nyt forhøjet grundbeløb for mellemskattegrænsen på 135.100 kr. i 2004, 142.800 kr. i 2005, 150.550 kr. i 2006 og 158.300 kr. fra og med 2007.

Forårspakken: Med vedtagelsen af Forårspakken (L 185) sker der en fremrykning af ovennævnte skattenedsættelser. Dette sker ved, at beløbsgrænserne for 2007 allerede får virkning fra og med 2004. Der er således indsat nye grundbeløb for mellemskattegrænsen i personskattelovens § 6 a på 158.300 kr. og for beskæftigelsesfradraget i ligningslovens § 9 J på 4.350 kr. Efter regulering medfører disse grundbeløb en mellemskattegrænse på 254.000 kr. og et beskæftigelsesfradrag på 7.000 kr. for 2004.

Med vedtagelsen virkning fra og med indkomståret 2004 er der indført en opsparingsordning for sportsudøvere (L 111, 2003/2004). Der kan højst indskydes 1,5 mio. kr. på en sådan ordning, og der kan maks. hæves 300.000 kr. årligt. (2004). Disse beløbsgrænser er indsat i pensionsbeskatningslovens § 15 B og reguleres efter personskattelovens § 20, og grundbeløbene udgør hhv. 935.100 kr. og 187.000 kr.

 

Med vedtagelsen af ændringen af tips- og lottoloven sidste år (L 111, 2002/2003) for bl.a. at få medtaget hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomid-ler, blev reglerne for opgørelsen af udlodningsloftet for Dansk Tipstjeneste A/S's overskud justeret. Fra og med 2004 udgør grundbeløbet for det maksimale overskud til udlodning 2003-overskuddet tillagt 20 mio. kr.

Ved samme lovændring blev der givet bemyndigelse til skatteministeren til fastsættelse af gebyr for kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips- og lottoloven). Dette gebyr er fastsat i § 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 (åbner i nyt vindue) og udgør et grundbeløb på 1 mill. kr., der reguleres med stigningen i reguleringstallet i forhold til 2003 på 155,4. Med en regulering for 2004 på 3,2 pct. udgør 2004 gebyret 1.032.000 kr.

I følge ligningslovens § 7 K var der indkomstskattefrihed for visse stipendier og legater til ph.d.-uddannelse, der oversteg et reguleret grundbeløb. Bundfradraget blev indført med virkning for beløb, der blev ydet for indkomstårene 1995-1997. Senere blev bestemmelsen forlænget til også at have virkning for beløb, der blev ydet med virkning for indkomstårene 1998-2001. Ydelserne er ophørt med udgangen af indkomståret 2001, og LL § 7 K er derfor ophævet. (L 30, 2003/2004).

Kravet til, hvor meget der skal investeres for at anvende opsparede etableringskontomidler til etablering af selvstændig virksomhed, nedsættes fra og med 1. juli 2004 fra 202.000 kr. til 100.000 kr. I etableringskontolovens § 8 er grundbeløbet derfor ændret fra 125.900 kr. til 62.300 kr.

Beløbsgrænsen for årlig tildeling af gratisaktier, der hidtil har udgjort 8.000 kr., forhøjes fra 2004 til 20.000 kr., og beløbet reguleres fremover efter personskattelovens § 20. Der er derfor indsat et nyt grundbeløb i ligningslovens § 7 A på 12.450 kr.

Beløbsgrænsen for afgiftsfri tildeling af medarbejderobligationer, der hidtil har udgjort 1.800 kr., forhøjes fra 2004 til 4.500 kr., og beløbet reguleres fremover efter personskattelovens § 20. Der er derfor indsat et nyt grundbeløb i ligningslovens § 7 A på 2.800 kr.