Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens § 20 - 2002-2003

Oversigt over samtlige beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2002 og 2003, der reguleres efter personskattelovens § 20

Indkomstår Grundbeløb 1987 2002 2003
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 150,1 155,4
  Kr. Kr. Kr.
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse (§ 5) 6.700 10.100 10.500
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 6.700 10.100 10.500
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 385.000 577.900 598.300
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 770.000 1.155.800 1.196.600
Aktieavancebeskatningsloven:
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for enlige
(§§ 4, 7, og 11)
83.300 125.100 129.500
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse for ægtepar ved afståelser 1. marts 2000 eller senere1)
(§§ 4 og 7)
166.600 250.100 258.900
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 144.500 216.900 224.600
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 32.100 48.200 49.900
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 11.200 16.900 17.500
Børnefamilieydelsesloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (§ 1):
- Babyydelse 0-2 årige 8.300 12.500 12.900
- Småbørnsydelse 3-6 årige 7.500 11.300 11.700
- Børnefamilieydelse 7-17 årige 5.900 8.900 9.200
Dødsboskatteloven:
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6):
- Boets aktiver ved boafslutningen2) 1.420.400 2.132.100 2.207.400
- Boets nettoformue ved boafslutningen2) 1.065.300 1.599.100 1.655.500
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 83.300 125.100 129.500
Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29, stk. 4) 83.300 125.100 129.500
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 13.000 19.600 20.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 1.500 2.300 2.400
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.000 1.600 1.600
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 2.800 4.300 4.400
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 34.050 51.200 53.000
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 147.000 220.700 228.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 95.550 143.500 148.500
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 147.000 220.700 228.500
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse (§ 5) 125.900 189.000 195.700
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 117.300 176.100 182.300
Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) 34.900 52.400 54.300
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 10.000 15.100 15.600
Kommuneskatteloven:
Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) 22.000 33.100 34.200
Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat: 
(oprundes til hele 1.000 kr.)  For afregningsåret:
1987/88 2002/03 2003/04
- Bundgrænse for fordeling (§ 10) 25.000 38.000 39.000
- Mindstebeløb for afregning (§ 11) 3.000 5.000 5.000
Ligningsloven:
Bundfradrag pr. md. for forskerstuderende (§ 7 K) 8.500 12.800 13.300
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 7.900 11.900 12.300
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 3.000 4.600 4.700
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 3203) 374 387
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 1003) 117 121
Logisats (§ 9 A, stk. 2) 1373) 160 166
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 136.100 204.300 211.500
Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) 22.900 34.400 35.600
Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) 3.000 4.600 4.700
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 1.372.650 2.060.400 2.133.100
Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) 25.000 37.600 38.900
Opfyldningsfradrag (§ 18) 25.000 37.600 38.900
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 5.300 8.000 8.300
Livsforsikringsafgiften (§ 50)4) 5.300 8.000 8.300
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) 127.350 191.200 198.000
Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) 190.000 285.200 295.300
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 26.400 39.700 41.100
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 22.900 34.400 35.600
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 17.000 25.600 26.500
Selskabsskatteloven:
Gebyr for forhåndstilsagn ved overdragelse af kapitalandele (§ 33 A) 400 700 700
Skattestyrelsesloven:
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, egne forhold (§ 20 B, stk. 2 og stk. 3, § 37 C) 1.100 1.700 1.800
Afgiftsbeløb for bindende forhåndsbesked, andres forhold (§ 20 B, stk. 2) 5.500 8.300 8.600
Gebyr for bindende ligningssvar(§ 20 F) (fra 1. juli 2003) 150 - 300
Afgift ved klage til Landsskatteretten (§ 25) 400 700 700
Tips- og lottoloven:
Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mill. kr.) 1.2505) 1.508 1.560
Totalisatorloven:
Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B):
- Hestevæddeløb på visse baner 10.600 16.000 16.500
- Cykelvæddeløb 7.300 11.000 11.400
- Kapflyvninger med brevduer 5.400 8.200 8.400
- Hundevæddeløb 1.500 2.300 2.400
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 343.150 515.100 533.300
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 96.500 - 150.000
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 321.700 - 500.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 25.000 37.600 38.900
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr (§ 33 A) 450 700 700


Noter:

Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.

1) Ved afgørelse af om der for ægtepar er skattefrihed ved salg af børsnoterede aktier den 1. marts 2000 eller senere, anvendes følgende beløbsgrænser for 1997:  214.500 kr., 1998:  220.300 kr., 1999:  226.600 kr. og 2000: 234.600 kr.

2) Gælder for boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2000 eller senere. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden før 1. januar 2000 udgør beløbsgrænserne for 2000, 2001, 2002 og 2003 henholdsvis 1.422.300 kr., 1.471.800 kr., 1.516.200 kr. og 1.569.700 kr. for boets aktiver og 1.094.100 kr., 1.132.100 kr., 1.166.300 kr. og 1.207.500 kr. for boets nettoformue. 

3) Grundbeløbet reguleres med den procentvise stigning i reguleringstallet i forhold til 1997 på 128,7. Satsen afrundes opad til nærmeste kronebeløb. 

4) Grænsen gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. 

5)  Beløbsgrænsen reguleres årligt med udviklingen i reguleringstallet i forhold til 124,5. Første gang for regnskabsåret 1999. Reguleringsprocenten beregnes med en decimal. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele mill. kr. 


 

I forhold til oversigten for 2001-2002 er der tilføjet følgende beløbsgrænser.

Med vedtagelsen af lovforslag L 160 om ændring af Skattestyrelsesloven vedr. Bindende ligningssvar fra kommunerne, er der indført et gebyr på 300 kr., med grundbeløb i 1987-niveau på 150 kr. Gebyret træder i kraft fra 1. juli 2003 og gælder for bindende ligningssvar vedrørende indkomståret 2003 og senere indkomstår.

Med vedtagelsen af indkomstudjævningsordningen for kunstnere er der fra 2003 tilføjet to beløbsgrænser i virksomhedsskatteloven. Der kan alene henlægges indkomst ved skabende kunstnerisk virksomhed, såfremt kunstnerens skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen overstiger 150.000 kr. Til denne beløbsgrænse er fastsat et grundbeløb på 96.500 kr. Endvidere udgør det maksimale beløb, der kan henlægges til indkomstudjævning 500.000 kr. i 2003, og til denne beløbsgrænse er fastsat et grundbeløb på 321.700 kr.