Skatteministeriet
Kommunal beskatning 1. januar 2003

Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2003

Kommuneskat Belysning af fastsættelsen af de kommunale skatteprocenter for 2003

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommuneskatter - gennemsnitsprocenten i 2003

Følgende hovedresultater vedrørende udviklingen i de kommunale skatteprocenter for 2003 kan fremhæves:

  • Den samlede gennemsnitlige skatteprocent til kommune, amt og kirke holder sig uændret fra 2002 til 2003. For begge årene udgør den 33,3 pct.
  • En særlig opgørelse til brug for vurdering af kommuners og amters overholdelse af skattestoppet viser, at den gennemsnitlige udskrivningsprocent for primærkommunerne er faldet med 0,004 pct.point, mens amtskommunerne i gennemsnit har sat skatten op med 0,02 pct.point
  • 1 amtskommune hæver skatteprocenten i 2003, mens 12 holder den uændret.
  • 15 primærkommuner hæver skatteprocenten, og 10 kommuner sænker den, mens 243 holder den uændret.
  • I København sænkes skatteprocenten, mens den stiger i Frederiksberg kommune.
  • I de fem Bornholmske kommuner, der fra 1. januar 2003 slås sammen til Bornholms Regionskommune stiger skatten i tre og falder i to kommuner, når den nye skatteprocent for 2003 sammenlignes med de kommunale og amtskommunale skatteprocenter for 2002.
  • I 2003 er landets dyreste kommune Tornved kommune i Vestsjællands amt med en samlet skatteprocent til kommune, amt og kirke på 36,68 pct. (35,6 pct. ekskl. kirkeskat). Det medfører en laveste trækprocent i 2003 på 43 for en skatteyder, der er medlem af folkekirken.
  • Den billigste kommune er Holmsland kommune i Ringkøbing amt med en samlet skatteprocent på 30,0 pct. (29,0 pct. ekskl. kirkeskat) og en laveste trækprocent i 2003 på 36.

Disse resultater og oplysningerne i det følgende om udviklingen i kommuneskatteprocenterne og det skrå skatteloft mv. i 2003 er baseret på kommunernes og amtskommunernes indberetninger til Told- og Skattestyrelsen af skatteprocenter og til Indenrigsministeriet af budgetterede udskrivningsgrundlag og budgetterede skatter.

Stigningen i den landsgennemsnitlige kommunale skatteprocent er specificeret i tabel 1.

Tabel 1. Landsgennemsnitlig kommunal udskrivningsprocent i 2002 og 2003 (inkl. København, Frederiksberg og Bornholm).
   2002 2003 Ændring
fra 2002 til 2003
   Pct. Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent 22,109 22,120 0,011
Amtskommunal udskrivningsprocent 10,442 10,461 0,019
Kirkeskatteprocent, alle skattepligtige 0,743 0,736 -0,007
I alt 33,294 33,317 0,023
I alt afrundet 33,3 33,3 0,0

Note: De anførte gennemsnitsprocenter er beregnet som forholdet mellem de samlede budgetterede skatter til primærkommunerne, amtskommunerne samt kirken og det samlede budgetterede udskrivningsgrundlag for alle landets kommuner (inkl. København, Frederiksberg og Bornholm) på ca. 655 mia. kr. København og Frederiksberg medregnes fuldt ud som primærkommuner, mens Bornholm indgår med 60 pct. som primærkommune og med 40 pct. som amtskommune.

Den primærkommunale skatteprocent hæves i 16, sænkes i 11 og holdes uændret i 243 kommuner, inkl. København og Frederiksberg. På Bornholm stiger skatten i tre og falder i to kommuner, når den nye skatteprocent for 2003 sammenlignes med den samlede kommunale og amtskommunale skatteprocent for 2002. Den amtskommunale skatteprocent hæves i 1 og holdes uændret i 12 amter, jf. tabel 2.

layout
Tabel 2. Ændring i kommuneskatteprocenter fra 2002 til 2003
   Antal kommuner/amter med
Fald Uændret Stigning I alt
Primærkommuner 10 243 15 268
København og Frederiksberg 1 0 1 2
Bornholm (5 kommuner) 2 0 3 5
Amtskommuner 0 12 1 13
Kirkeskatteprocent1) 64 193 18 275
Primær- og amtskommuner i alt1) 13 224 38 275
Samlet skatteprocent inkl. kirkeskat1) 66 154 55 275

1) Inkl. Bornholms 5 kommuner

Opgjort inkl. kirkeskat vil borgerne i 66 af landets kommuner få en lavere skatteprocent i 2003, mens der i 55 kommuner vil blive tale om en højere skatteprocent.

I tabel 3 er den gennemsnitlige primærkommunale skatteprocent for KL-kommunerne (ekskl. København og Frederiksberg kommuner) samt den amtskommunale skatteprocent (ekskl. København og Frederiksberg) opgjort. Bornholms Regionskommune er i denne forbindelse medregnet med 60 pct. til primærkommuner og 40 pct. til amtskommuner.

Endvidere er den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken opgjort til 0,859 pct. for 2003. Den højere kirkeskatteprocent i denne tabel i forhold til procenten i tabel 1 skyldes, at i denne tabel er procenten alene beregnet på udskrivningsgrundlaget for de ca. 85 pct. af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, mens procenten i tabel 1 er beregnet på det samlede udskrivningsgrundlag og udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige.

Tabel 3. Gennemsnitlig kommune- og amtsskatteprocent i 2002 og 2003 (ekskl. København og Frederiksberg) samt kirkeskatteprocent for medlemmer af folkekirken.
    2002 2003
    Pct. Pct.
Primærkommunal udskrivningsprocent (KL-kommuner)1) 20,753 20,752
Amtskommunal udskrivningsprocent  11,872 11,908
Kirkeskatteprocent for kirkeskattepligtige2) 0,864 0,859

1) Bornholm indgår med 60 pct. som primærkommune og med 40 pct. som amtskommune.
2) Beregnet på det primærkommunale udskrivningsgrundlag for kirkeskattepligtige inkl. København og Frederiksberg.

Skattestop

I forbindelse med vurderingen af om kommuner og amter har overholdt regeringens skattestop har Indenrigs- og Sundhedsministeriet særskilt opgjort den gennemsnitlige kommunale og amtskommunale udskrivningsprocent ekskl. kommuner under administration. En oversigt med anvendelse af denne opgørelsesmetode er vist i tabel 4.

Tabel 4. Gennemsnitlig kommune- og amtsskatteprocent i 2002 og 2003, ekskl. kommuner under administration
   Amtskommuner Primærkommuner København Frederiksberg
    Pct. Pct. Pct. Pct.
Udskrivningsprocent 2002 11,88 20,739 32,30 30,80
Udskrivningsprocent 2003 11,91 20,735 32,20 31,20
Ændring i udskrivningsprocent 2002 - 2003 0,02 ÷ 0,004 ÷ 0,10 0,40

 

Se flere nøgletal for udviklingen i de kommunale skatteprocenter siden 1977.