Skatteministeriet
7. november 2016

Skatteværdi af fradrag i 2017

Skatteberegning Hvad forstår man ved et fradrags skatteværdi eller fradragsværdi?

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteværdi af fradrag i 2017

Når der tales om forskellige typer fradrag, der kan foretages ved opgørelsen af indkomsten, anvendes ofte udtrykkene fradragenes skatteværdi eller fradragsværdi. Hermed menes, at et fradrag har en værdi, der svarer til den skattebesparelse, der opnås ved at foretage fradraget.

At der i skattelovgivningen gives fradrag for noget, er normalt udtryk for, at man har haft nogle udgifter i forbindelse med sin indkomsterhvervelse. Sådanne udgifter kan eksempelvis være kontingenter til fagforening og A-kasse eller driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, men det kan også dreje sig om renteudgifter eller indbetalinger til pensionsopsparing. Den del af indkomsten, der anvendes til at betale disse udgifter, skal der ikke betales skat af - altså kan man fradrage udgifterne i indkomsten, før der beregnes skat.

I personbeskatningen er der visse udgifter, der gives fuldt fradrag for – dvs. fradrag fra toppen af den progressivt beskattede personlige indkomst, mens andre typer udgifter alene kan fradrages som såkaldte ligningsmæssige fradrag - dvs. kun i den skattepligtige indkomst, der udgør grundlaget for sundhedsbidraget og kommune- og kirkeskat.

Ifølge systematikken i personskattesystemet gives der kun fuldt fradrag, når den fradragsberettigede udgift på et senere tidspunkt kommer til beskatning igen som personlig indkomst – altså bliver underlagt progressiv beskatning. Dette gælder bl.a. for fradrag for pensionsopsparing og for selvstændiges driftsudgifter, der genererer et overskud i virksomheden.

Et fradrags skatteværdi afhænger således dels af, i hvilken type indkomst fradraget kan foretages eller rettere, i hvilke(t) beskatningsgrundlag man kan foretage fradraget, dels af størrelsen af indkomsten, der har betydning for, hvor høj skatteprocenten er i det progressive skattesystem. Man kan også udtrykke dette ved, at et fradrags skatteværdi svarer til skatten af den indkomst, som fradraget fortrænger.

De forskellige typer fradrags skatteværdi er angivet i oversigten:

Fradragenes skatteværdi i 2017
Fradragstyper i forskellige beskatningsgrundlag Skatter der beregnes af indkomstgrundlaget Fradragenes skatteværdi, pct.1)
Fradrag i grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende mv.
Arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 40,3 - 56,4
Fradrag i personlig indkomst:
Arbejdsmarkedsbidrag, indbetalinger til pensionsopsparing mv.
Bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 37,7 - 52,6
Fradrag i kapitalindkomst:
Renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.
Personer med positiv nettokapitalindkomst Bundskat, topskat, sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 37,7 - 42,72)
Personer med negativ nettokapitalindkomst Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 33,6/27,63)
Fradrag der kun kan foretages i den skattepligtige indkomst:
Beskæftigelsesfradrag, lønmodtagerfradrag, underholdsbidrag, fradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto mv.
Sundhedsbidrag og kommune- og kirkeskat 27,64)

1) Skatteværdien er beregnet i en gennemsnitskommune, der i 20176 har en samlet kommunal skatteprocent på 25,6 pct. inkl. kirkeskat. Heraf udgør kirkeskatten 0,7 pct.
2) Den højeste skatteværdi opnås, hvis fradraget reducerer en del af positiv nettokapitalindkomst, der overtiger 42.800 kr. for enlige og 85.600 kr. for ægtepar, og der betales topskat heraf.
3) Skatteværdien sænkes gradvist med 1 pct.point årligt frem til 2019, hvorefter satsen bliver 25,6 pct. (gennemsnit). For negativ nettokapitalindkomst (rentefradraget) på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtepar bevares skatteværdien på ca. 33,6 pct., svarende til niveauet i 2011.
4) Skatteværdien sænkes gradvist med 1 pct.point årligt frem til 2019, hvorefter satsen bliver ca. 25,6 pct.