Skatteministeriet
15. november 2017

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2018

Indhold:
Skatteprocenter og bundfradrag
Indkomstgrundlagene

Beskatningsgrundlag og skattesatser
Principperne for skatteberegningen i 2018
Behandlingen af kapitalindkomst

I nedenstående skemaer vises i oversigtsform de centrale skattesatser og beløbsgrænser, principperne for opgørelsen af indkomst- og beskatningsgrundlagene samt for skatteberegningen for indkomståret 2018.

Skatteprocenter og beløbsgrænser
  2016 2017 2018
  Pct. Pct. Pct.
Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,9 24,9 24,9
Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 0,7 0,7
Sundhedsbidrag 3,0 2,0 1,0
Bundskat 9,08 10,08 11,13
Topskat 15,0 15,0 15,0
Udligningsskat (ophævet fra 2018) 4,0 3,0 -
Skatteloft, personlig indkomst 51,95 51,95 52,02
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42,0 42,0 42,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 8,0
Aktieindkomstskat (under/over progressionsgrænsen) 27/42 27/42 27/42
Beskæftigelsesfradrag, almindeligt 8,3 8,75 9,5
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 5,60 5,75 6,0
Jobfradrag - - 2,5
Ekstra pensionsfradrag indtil 15 år før folkepensionsalderen - - 8,0
Ekstra pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen - - 20,0
Aftrapningsprocent for grøn check 7,5 7,5 7,5
  Kr. Kr. Kr.
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 28.000 30.000 34.300
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 18.800 19.800 21.200
Jobfradrag, maksimalt - - 1.400
Bundgrænse for grundlaget for jobfradrag - - 187.500
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag - - 70.000
Personfradrag 44.000 45.000 46.000
Topskattegrænse 467.300 479.600 498.900
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 41.900 42.800 43.800
Udligningsskattegrænse 379.900 388.200 -
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 126.700 129.500 -
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 50.600 51.700 52.900
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check)      
Grøn check til personer fyldt 18 år, ikke-pensionister 950 940 765
Grøn check til personer fyldt 18 år, pensionister 950 940 930
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år, ikke-pensionister
(Maks. for 2 børn pr. husstand)
220 215 175
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år, pensionister
(Maks. for 2 børn pr. husstand)
220 215 215
Tillæg til grøn check for lavtlønnede 280 280 280
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 379.900 388.200 397.000
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check til lavtlønnede (topskattegrundlag) 222.000 226.900 232.000

Indkomstgrundlagene
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst ekskl. overførsels- og pensionsindkomster:
Endvidere indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret.
Personlig indkomst Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:
Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder - herunder beløb til beskatning af fri telefon -, folkepension, førtidspension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indskud på iværksætterkonto, indbetalinger til fradragsberettiget pensionsopsparing (enten ved fradrag på selvangivelsen eller ved bortseelsesret for de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger1)) m.v.
Kapitalindkomst
(Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb, se også behandlingen af kapitalindkomsten)
Indkomstarter der medregnes til kapitalindkomst:
Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed, kursgevinster fra fordringer2) m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af kapitalindkomst:
Renteudgifter, kurstab på fordringer2) m.v.
Ligningsmæssige fradrag Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:
Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, havdagsfradrag for erhvervsfiskere, standardfradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto, gavefradrag m.v.
Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst er summen (nettobeløbet) af ovennævnte indkomster og fradrag:
Personlig indkomst
+/÷ Kapitalindkomst
÷ Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst
Grundlag for udligningsskat af store pensionsudbetalinger
(Fra 2011-2017)
Skattepligtige pensionsudbetalinger:
Udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb.
(Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og beløb, der udbetales som invalidepension, medregnes ikke til udligningsskattegrundlaget).
Aktieindkomst Aktieindkomst består af følgende indkomstarter:
Aktieudbytte og aktieavancer.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af aktieindkomst:
Tab ved salg af aktier handlet udenfor et reguleret marked (ikke noterede). Tab ved salg af aktier, der handles på et reguleret marked (noterede), kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra denne kategori af aktier. Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien.
Indkomster og fradrag, der medregnes til aktieindkomst, indgår ikke i den skattepligtige indkomst.
Grundlag for ejendomsværdiskat Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret.
I forbindelse med indførelsen af skattestoppet kan beregningsgrundlaget udgøre et mindre beløb end det aktuelle års ejendomsværdi. Fra og med 2002 benævnes grundlaget derfor ejendomsværdiskattegrundlaget.
Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør det laveste beløb af:
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
- 80 pct. af det aktuelle års ejendomsværdi. (fra 2018)

1) Indskud til pensionsopsparing der foretages direkte af arbejdsgiveren før beregning af skat og lønudbetaling.
2) Kursgevinster og kurstab medregnes kun, hvis de overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr.

Beskatningsgrundlagene
Skatteart Skattesats pct. Beskatningsgrundlag Bundfradrag, kr. Overførsel mellem ægtefæller
2017 2018
Bundskat 2017: 10,08
2018: 11,13
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
45.0001) 46.0001) Ja
Topskat 15,0
÷skattelofts-
nedslag
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr./43.800 kr. for ugifte og 85.600 kr./87.600 kr. for ægtepar (2017/2018)
479.600 498.900 Nej
Dog sambe­skat­ning af posi­tiv netto­kapi­tal­ind­komst
Udligningsskat 2017: 3,0
2018:    -
Skattepligtige pensionsudbetalinger 388.200 - Ja
Overførsel af uud­nyt­tet fra­drag på op til 129.500 kr./- kr.
Sundhedsbidrag 2017: 2,0
2018: 1,0
Skattepligtig indkomst 45.0001) 46.0001) Ja
Kommuneskat 2017: 24,92)
2018: 24,92)
Kirkeskat 2017: 0,73)
2018: 0,73)
 
Aktie-
indkomstskat
27/42 Aktieindkomst under 51.700
over 51.700
under 52.900
over 52.900
Ja
 
Arbejdsmar-
kedsbidrag
8 Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Ingen bundfradrag -

1) For børn og unge under 18 år udgør personfradraget 33.800 kr. i 2017 og 34.500 kr. i 2018.
2) Gennemsnitlig kommuneskatteprocent.
3) Gennemsnitlig kirkeskatteprocent for samtlige skattepligtige. For medlemmer af folkekirken udgør den gennemsnitlige kirkeskatteprocent ca. 0,9 pct.

Eksempel på beregning af indkomstskat for et ægtepar i 2018
For samlevende ægtefæller foreligger følgende oplysninger:
Bopælskommune pr. 5. september 2017 Aalborg
Kommunal skatteprocent i 2018  25,4
Medlemmer af folkekirken, kirkeskatteprocent i 2018  0,98
Begge ægtefæller har mere end 15 år til folkepensionsalderen  
Bor i enfamilieshus, der er erhvervet før 2. juli 1998  
  Offentlig vurdering pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.  1.417.000 kr.
  Offentlig vurdering pr. 1 januar 2002  1.400.000 kr.
  80 pct. af vurderingen pr. 1. september 2018*  1.750.000 kr.
* Fra og med 2018 træder den nye vurderingslov i kraft. Herefter foretages der offentlige vurderinger af ejerboliger hvert andet år pr. 1. september i lige år. Det aktuelle års vurdering er således vurderingen pr. 1. september 2018, der anvendes for både indkomståret 2018 og indkomståret 2019. Fra 2018 er der endvidere indført et forsigtighedsprincip, der indebærer, at beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten nedsættes til 80 pct. af ejendomsvurderingen.  
Indkomster og fradrag: Æ1 Æ2
(1) Bruttoløn 665.804 kr. 326.370 kr.
(2) ATP, eget bidrag**  1.006 kr. 1.136 kr.
(3) Arbejdsgiveradministreret pensionsordning (eget bidrag på 5,7 pct.)** 37.951 kr. 18.603 kr.
(4) Arbejdsmarkedsbidrag, 8 pct. af (1) ÷ (2) ÷ (3) 50.147 kr. 24.530 kr.
(5) Skattepligtig løn (1) ÷ (2) ÷ (3) 576.700 kr. 282.100 kr.
** Arbejdsmarkedsbidrag af eget og arbejdsgivers bidrag indbetales af ATP og pensionsinstituttet    
Indkomstopgørelse:
(P) Lønindkomst 576.700 kr. 282.100 kr.
(P) Indbetaling til privattegnet ratepension  ÷ 54.700 kr. ÷ 48.100 kr.
(K) Renteindtægter 4.300 kr. 10.700 kr.
(K) Renteudgifter  ÷ 72.000 kr. ÷ 2.000 kr.
(F) Beskæftigelsesfradrag, 9,5 pct. af beregningsgrundlaget***, dog maks. 34.300 kr.  ÷ 34.300 kr. ÷ 34.300 kr.
(F) Jobfradrag, 2,5 pct. af beregningsgrundlaget*** over 187.500 kr., dog maks. 1.400 kr.  ÷ 1.400 kr. ÷ 1.400 kr.
(F) Ekstra pensionsfradrag for person med mere end 15 år til folkepensionsalderen, 8 pct. af beregningsgrundlaget****, dog højst af 70.000 kr. ÷ 5.600 kr. ÷ 5.600 kr.
(F) Befordringsfradrag, hjem/arbejde  ÷ 13.600 kr. ÷ 7.675 kr.
(F) Tillæg til befordringsfradrag (beregnes maskinelt)    
  Tillægsprocenten på 58 reduceres med 1,16 pct.-point for hver hele 1.000 kr., AM-bidragsgrundlaget på 306.631 kr. overstiger 272.100 kr. Tillægget udgør dermed (58 ÷ 34 x 1,16 = 18,56 pct. af befordringsfradraget, dog maks. (100 ÷ 34 x 0,02 )= 32 pct. af 13.900 kr. = 4.448 kr.    
  Tillægget udgør 18,56 pct. af 7.675 kr.  ÷ 1.425 kr.
(F) Faglige kontingenter ÷ 6.000 kr. ÷ 6.000 kr.
(F) A-kasse og efterlønsbidrag ÷ 6.900 kr.
(F) Håndværkerfradrag ÷ 8.400 kr. ÷ 8.400 kr.
*** Beskæftigelsesfradraget og jobfradraget beregnes af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget inkl. eventuelle egne og arbejdsgivers indbetalinger til pensionsopsparing før fradrag af AM-bidrag Æ1 Æ2    
   Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag, ex pensionsindbetalinger, (1) ÷ (2) ÷ (3) 626.848 kr. 306.631 kr.    
  Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling, 3 x (2) 3.018 kr. 3.408 kr.    
  Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling, 3 x (3) 113.853 kr. 55.809 kr.    
  Beregningsgrundlag for beskæftigelses- og jobfradrag 743.719 kr. 365.848 kr.    
**** Det ekstra pensionsfradrag beregnes af egne og arbejdsgiverens pensionsindbetalinger efter fradrag af AM-bidrag, dog højst af 70.000 kr. Æ1 Æ2    
  Eget og arbejdsgivers ATP-indbetaling, 3 x (2) 3.018 kr. 3.408 kr.    
  Eget og arbejdsgivers pensionsindbetaling, 3 x (3) 113.853 kr. 55.809 kr.    
  AM-bidrag af ATP- og pensionsindbetaling ÷ 9.349 kr. ÷ 4.738 kr.    
  Indbetaling til privattegnet ratepension 54.700 kr. 48.100 kr.    
  Beregningsgrundlag for ekstra pensionsfradrag 162.221 kr. 102.580 kr.    
Samlet indkomst:
(P) Personlig indkomst 522.000 kr. 234.000 kr.
(K) Nettokapitalindkomst ÷ 67.700 kr. 8.700 kr.
(F) Ligningsmæssige fradrag  ÷ 69.300 kr. ÷ 71.700 kr.
         Skattepligtig indkomst  385.000 kr. 171.000 kr.
Til brug for beregning af bund- og topskat opgøres ægteparrets samlede nettokapitalindkomst    
(K) Nettokapitalindkomst for ægteparret  ÷ 67.700 kr. 8.700 kr.
(K) Nettokapitalindkomst efter ægtefælleudligning ÷ 59.000 kr. 0 kr.
Da ægteparrets samlede nettokapitalindkomst er negativ, medregnes der intet til beskatningsgrundlagene for bund- og topskatten.    
Beregning af ejendomsværdiskat:
  Beregnes af det laveste beløb af ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct., pr. 1. januar 2002 og 80 pct. af ejendomsværdien pr. 1. september 2018  
   10 promille af 1.400.000 kr. 14.000,00 kr.
  ÷ 2 promille af 1.400.000 kr. ÷ 2.800,00 kr.
  ÷ 4 promille af 1.400.000 kr. dog maks. 1.200 kr. ÷ 1.200,00 kr.
Ejendomsværdiskat for 2018: 10.000,00 kr.
Beregning af indkomstskat: Æ1 Æ2
Kommune- og kirkeskat:    
  Af skattepligtig indkomst ÷ personfradrag    
  Æ1: 26,38 pct. af 385.000 kr. 101.563,00 kr. -
  Æ2: 26,38 pct. af 171.000 kr. - 45.109,80 kr.
  ÷ 26,38 pct. af 46.000 kr. ÷ 12.134,80 kr. ÷ 12.134,80 kr.
Sundhedsbidrag:    
  Af skattepligtig indkomst ÷ personfradrag    
  Æ1: 1,0 pct. af 385.000 kr. 3.850,00 kr. -
  Æ2: 1,0 pct. af 171.000 kr. - 1.710,00 kr.
  ÷ 1,0 pct. af 46.000 kr. ÷ 460,00 kr. ÷ 460,00 kr.
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag:    
  Af negativ nettokapitalindkomst op til 100.000 kr.    
  7,0 pct. af ÷ 59.000 kr. ÷ 4.130,00 kr. 0,00 kr.
Bundskat:    
  Af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst efter ægtefælleudligning ÷ personfradrag    
  Æ1: 11,13 pct. af (522.000 kr. + 0 kr.) 58.098,60 kr. -
  Æ2: 11,13 pct. af (234.000 kr. + 0 kr.) - 26.044,20 kr.
  ÷ 11,13 pct. af 46.000 kr.  ÷ 5.119,80 kr. ÷ 5.119,80 kr.
Topskat:    
  Ægteparret har ikke samlet set positiv nettokapitalindkomst, så der beregnes alene topskat af personlig indkomst ÷ bundfradrag    
  Æ1: 15,0 pct. af (522.000 kr. ÷ 498.900 kr.) 3.465,00 kr.    
  Æ2: 15,0 pct. af (234.000 kr. ÷ 498.900 kr.) 0,00 kr.    
  Topskatten reduceres med nedslag efter det skrå skatteloft for personlig indkomst
25,4 pct. + 1,0 pct. + 11,13 pct. + 15,0 pct. ÷ 52,02 pct. = 0,51 pct.
   
  Æ1: Topskat efter nedslag 3.465,00 kr. x (14,49/15) 3.347,19 kr. 0,00 kr.
Indkomstskat for 2018:  145.014,19 kr. 55.149,40 kr.
Grøn check:    
  Æ1: Grøn check før aftrapning 765,00 kr.  
  Aftrapning:7,5 pct. af (522.000 kr. ÷ 397.000 kr.), dog maks. den grønne check ÷ 765,00 kr.  
  Æ2: Grøn check før aftrapning    765,00 kr.
  Aftrapning:7,5 pct. af (234.000 kr. ÷ 397.000 kr.)   ÷ 0,00 kr.
Tillæg til grøn check (kun ved indkomst under 226.900 kr.) 0,00 kr. 0,00 kr.
Grøn check for 2018: 0,00 kr. 765,00 kr.
Opgørelse af samlet skat:    
Indkomstskat for 2018: 145.014,19 kr. 55.149,40 kr.
Grøn check for 2018: 0,00 kr. ÷ 765,00 kr.
Ejendomsværdiskat for 2018:  5.000,00 kr. 5.000,00 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag for 2018: 50.147,00 kr. 24.530,00 kr.
Samlet skat for 2018: 200.161,19 kr. 83.914,40 kr.

 

 

 

 

 


Behandlingen af kapitalindkomst

En persons kapitalindkomst opgøres som et samlet beløb (nettobeløb) af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kursgevinster på fordringer m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.). Er renteindtægterne m.v. større end renteudgifterne mv., er kapitalindkomsten positiv, mens kapitalindkomsten er negativ, hvis renteudgifterne m.v. er større end renteindtægterne m.v. Man taler i disse to situationer om, at en person har henholdsvis positiv nettokapitalindkomst eller negativ nettokapitalindkomst. I nogle af beskatningsgrundlagene medregnes hele eller dele af en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst.

I beskatningsgrundlagene for bund- og topskatten medregnes en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst. Ved opgørelsen af topskattegrundlaget medregnes dog alene positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på 42.800 kr./43.800 kr. (2017/2018).

Det er ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst, der tages i betragtning ved beregningen af bund- og topskatten. Har den ene ægtefælle negativ nettokapitalindkomst og den anden ægtefælle positiv nettokapitalindkomst, foretages der en udligning af beløbene mellem ægtefællerne, således at der ved beregningen af bund- og topskatten kun sker beskatning af positiv nettokapitalindkomst i det omfang, ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er positiv og for topskattens vedkommende overstiger to gange kapitalindkomstgrænsen svarende til 85.600 kr./87.600 kr. (2017/2018).

Retur til indkomstgrundlag