Skatteministeriet
7. november 2016

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2017

Indhold:
Skatteprocenter og bundfradrag
Indkomstgrundlagene

Beskatningsgrundlag og skattesatser
Principperne for skatteberegningen i 2017
Behandlingen af kapitalindkomst

I nedenstående skemaer vises i oversigtsform de centrale skattesatser og beløbsgrænser, principperne for opgørelsen af indkomst- og beskatningsgrundlagene samt for skatteberegningen for indkomståret 2017.

Skatteprocenter og beløbsgrænser
  2015 2016 2017
  Pct. Pct. Pct.
Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,9 24,9 24,9
Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 0,7 0,7
Sundhedsbidrag 4,0 3,0 2,0
Bundskat 8,08 9,08 10,08
Topskat 15,0 15,0 15,0
Udligningsskat 5,0 4,0 3,0
Skatteloft, personlig indkomst 51,95 51,95 51,95
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 42,0 42,0 42,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 8,0
Aktieindkomstskat (under/over progressionsgrænsen) 27/42 27/42 27/42
Beskæftigelsesfradrag, almindeligt 8,05 8,3 8,75
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 5,40 5,60 5,75
Aftrapningsprocent for grøn check 7,5 7,5 7,5
  Kr. Kr. Kr.
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 26.800 28.000 30.000
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 17.900 18.800 19.800
Personfradrag 43.400 44.000 45.000
Topskattegrænse 459.200 467.300 479.600
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 41.400 41.900 42.800
Udligningsskattegrænse 374.800 379.900 388.200
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 125.000 126.700 129.500
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 49.900 50.600 51.700
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check)      
Grøn check til personer fyldt 18 år 955 950 940
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år
(Maks. 600 kr. pr. husstand)
220 220 215
Tillæg til grøn check for lavtlønnede 280 280 280
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 374.800 379.900 388.200
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check til lavtlønnede (topskattegrundlag) 219.000 222.000 226.900

Indkomstgrundlagene
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst ekskl. overførsels- og pensionsindkomster:
Endvidere indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret.
Personlig indkomst Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:
Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder - herunder beløb til beskatning af fri telefon -, folkepension, førtidspension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indskud på iværksætterkonto, indbetalinger til fradragsberettiget pensionsopsparing (enten ved fradrag på selvangivelsen eller ved bortseelsesret for de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger1)) m.v.
Kapitalindkomst
(Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb, se også behandlingen af kapitalindkomsten)
Indkomstarter der medregnes til kapitalindkomst:
Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed, kursgevinster fra fordringer2) m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af kapitalindkomst:
Renteudgifter, kurstab på fordringer2) m.v.
Ligningsmæssige fradrag Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:
Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, havdagsfradrag for erhvervsfiskere, standardfradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto, gavefradrag m.v.
Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst er summen (nettobeløbet) af ovennævnte indkomster og fradrag:
Personlig indkomst
+/÷ Kapitalindkomst
÷ Ligningsmæssige fradrag
= Skattepligtig indkomst
Grundlag for udligningsskat af store pensionsudbetalinger
(Fra 2011-2019)
Skattepligtige pensionsudbetalinger:
Udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb.
(Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og beløb, der udbetales som invalidepension, medregnes ikke til udligningsskattegrundlaget).
Aktieindkomst Aktieindkomst består af følgende indkomstarter:
Aktieudbytte og aktieavancer.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af aktieindkomst:
Tab ved salg af aktier handlet udenfor et reguleret marked (ikke noterede). Tab ved salg af aktier, der handles på et reguleret marked (noterede), kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra denne kategori af aktier. Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien.
Indkomster og fradrag, der medregnes til aktieindkomst, indgår ikke i den skattepligtige indkomst.
Grundlag for ejendomsværdiskat Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret.
I forbindelse med indførelsen af skattestoppet kan beregningsgrundlaget udgøre et mindre beløb end det aktuelle års ejendomsværdi. Fra og med 2002 benævnes grundlaget derfor ejendomsværdiskattegrundlaget.
Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør det laveste beløb af:
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
- det aktuelle års ejendomsværdi.

1) Indskud til pensionsopsparing der foretages direkte af arbejdsgiveren før beregning af skat og lønudbetaling.
2) Kursgevinster og kurstab medregnes kun, hvis de overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr.

Beskatningsgrundlagene
Skatteart Skattesats pct. Beskatningsgrundlag Bundfradrag, kr. Overførsel mellem ægtefæller
2016 2017
Bundskat 2016:   9,08
2017: 10,08
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
44.0001) 45.0001) Ja
Topskat 15,0
÷skattelofts-
nedslag
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst over 41.900 kr./42.800 kr. for ugifte og 83.800 kr./85.600 kr. for ægtepar (2016/2017)
467.300 479.600 Nej
Dog sambe­skat­ning af posi­tiv netto­kapi­tal­ind­komst
Udligningsskat 2016: 4,0
2017: 3,0
Skattepligtige pensionsudbetalinger 379.900 388.200 Ja
Overførsel af uud­nyt­tet fra­drag på op til 126.700 kr./­129.500 kr.
Sundhedsbidrag 2016: 3,0
2017: 2,0
Skattepligtig indkomst 44.0001) 45.0001) Ja
Kommuneskat 2016: 24,92)
2017: 24,92)
Kirkeskat 2016: 0,72)
2017: 0,72)
 
Aktie-
indkomstskat
27/42 Aktieindkomst under 50.600
over 50.600
under 51.700
over 51.700
Ja
 
Arbejdsmar-
kedsbidrag
8 Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Ingen bundfradrag -

1) For børn og unge under 18 år udgør personfradraget 33.000 kr. i 2016 og 33.800 kr. i 2017.
2) Landsgennemsnit.

Principperne for skatteberegningen i 2017
Indkomstopgørelse: Kr. Kr.
Lønindkomst (1) 529.909  
Indkomst for fri telefon (2) 2.700  
Arbejdsmarkedsbidrag
(8,0 pct. af lønindkomsten og værdi af personalegoder)
(3) = 8 pct. af ((1) + (2)) 42.609  
Personlig indkomst (4) = (1) + (2) ÷ (3) 490.000 490.000
Kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter)
(opgøres som nettobeløb af indtægter og udgifter)
(5)   ÷ 26.500
Ligningsmæssige fradrag (f.eks. A-kasse og befordringsfradrag) (6)   12.600
Beskæftigelsesfradrag (7) = 8,75 % af ((1) + (2)), dog maks. 30.000 kr.   30.000
Skattepligtig indkomst (8) = (4) + (5) ÷ (6) ÷ (7)   420.900
Skatteberegning:    
Skat til kommune og kirke:
25,6 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
0,256 x 420.900
÷ 0,256 x 45.000
107.750
÷ 11.520
96.230
Sundhedsbidrag til staten:
2,0 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
0,02 x 420.900
÷ 0,02 x 45.000
8.418
÷ 900
7.518
Bundskat til staten:
10,08 pct. af personlig indkomst
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst)
÷ skatteværdi af personfradrag
0,1008 x 490.000
÷ 0,1008 x 45.000
49.392
÷ 4.536
44.856
Topskat til staten:
Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr.)
÷ bundfradrag i topskat
490.000
÷ 479.600
   
15,0 pct. ÷ skatteloftsnedslag på 0,04 pct.* 0,1496 x 10.400   1.556
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag:
6 pct. af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr.
÷ 0,06 x 26.500   ÷1.590
Indkomstskat   148.570
Arbejdsmarkedsbidrag (3)   42.609
Grøn check:
Grøn check før evt. aftrapning
940  
Aftrapning: (7,5 pct. af 490.000 kr. ÷ 388.200 kr.; dog maks. 940 kr.) ÷ 940 ÷ 0
Tillæg til grøn check:   ÷ 0
I alt indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og grøn check   191.179

Anm.: Beløbsgrænser og skattesatser gælder for 2017. Kommuneskatteprocenten svarer til den samlede skatteprocent til kommune og kirke i en gennemsnitskommune.
*) Skatteloftet vedrørende personlig indkomst er på 51,95 pct., og nedslaget i topskatteprocenten udgør den del af summen af skatteprocenterne til kommunen og staten, der samlet overstiger 51,95 pct. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat er ikke omfattet af skatteloftet.
I gennemsnitskommunen i 2017 udgør nedslaget 0,04 pct. (24,91 pct.+ 2,0 pct. + 10,08 pct. + 15,0 pct. ÷ 51,95 pct. = 0,04 pct.). Topskatteprocenten udgør derfor 14,96 pct. (15,0 pct. ÷ 0,04 pct.).


Behandlingen af kapitalindkomst

En persons kapitalindkomst opgøres som et samlet beløb (nettobeløb) af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kursgevinster på fordringer m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.). Er renteindtægterne m.v. større end renteudgifterne mv., er kapitalindkomsten positiv, mens kapitalindkomsten er negativ, hvis renteudgifterne m.v. er større end renteindtægterne m.v. Man taler i disse to situationer om, at en person har henholdsvis positiv nettokapitalindkomst eller negativ nettokapitalindkomst. I nogle af beskatningsgrundlagene medregnes hele eller dele af en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst.

I beskatningsgrundlagene for bund- og topskatten medregnes en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst. Ved opgørelsen af topskattegrundlaget medregnes dog alene positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på 41.900 kr./42.800 kr. (2016/2017).

Det er ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst, der tages i betragtning ved beregningen af bund- og topskatten. Har den ene ægtefælle negativ nettokapitalindkomst og den anden ægtefælle positiv nettokapitalindkomst, foretages der en udligning af beløbene mellem ægtefællerne, således at der ved beregningen af bund- og topskatten kun sker beskatning af positiv nettokapitalindkomst i det omfang, ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er positiv og for topskattens vedkommende overstiger to gange kapitalindkomstgrænsen svarende til 83.800 kr./85.600 kr. (2016/2017).

Retur til indkomstgrundlag