Skatteministeriet
31. oktober 2014

Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2015

Skatteberegning Principperne for opgørelsen af indkomst og beskatningsgrundlag samt skatteberegningen for personer belyst med eksempel for 2015

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteberegning - hovedtrækkene i personbeskatningen 2015

Indhold:
Skatteprocenter og bundfradrag
Indkomstgrundlagene

Beskatningsgrundlag og skattesatser
Principperne for skatteberegningen i 2015
Behandlingen af kapitalindkomst

I nedenstående skemaer vises i oversigtsform de centrale skattesatser og beløbsgrænser, principperne for opgørelsen af indkomst- og beskatningsgrundlagene samt for skatteberegningen for indkomståret 2015.

Skatteprocenter og beløbsgrænser
  2013 2014 2015
  Pct. Pct. Pct.
Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,9 24,9 24,9
Gennemsnitlig kirkeskatteprocent 0,7 0,7 0,7
Sundhedsbidrag 6,0 5,0 4,0
Bundskat 5,83 6,83 8,08
Topskat 15,0 15,0 15,0
Udligningsskat 6,0 6,0 5,0
Skatteloft, personlig indkomst 51,7 51,7 51,95
Skatteloft, positiv nettokapitalindkomst 43,5 42,0 42,0
Arbejdsmarkedsbidrag 8,0 8,0 8,0
Aktieindkomstskat (under/over progressionsgrænsen) 27/42 27/42 27/42
Beskæftigelsesfradrag, almindeligt 6,95 7,65 8,05
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere - 5,40 5,40
Aftrapningsprocent for grøn check 7,5 7,5 7,5
  Kr. Kr. Kr.
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 22.300 25.000 26.800
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt - 17.700 17.900
Personfradrag 42.000 42.800 43.400
Topskattegrænse 421.000 449.100 459.200
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 40.000 40.800 41.400
Udligningsskattegrænse 362.800 369.400 374.800
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 121.000 123.200 125.000
Progressionsgrænse for aktieindkomstskat 48.300 49.200 49.900
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check)      
Grøn check til personer fyldt 18 år 1.300 1.300 955
Supplerende grøn check til børn/unge under 18 år
(Maks. 600 kr. pr. husstand)
300 300 220
Tillæg til grøn check for lavtlønnede 280 280 280
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 362.800 369.400 374.800
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check til lavtlønnede (topskattegrundlag) 212.000 215.900 219.000


 

Indkomstgrundlagene
Personlig indkomst Indkomstarter der medregnes til personlig indkomst:
Lønindkomst, overskud af virksomhed, honorarer, værdi af personalegoder - herunder beløb til beskatning af fri telefon -, folke- og førtidspension, dagpenge, efterløn, SU, private pensionsudbetalinger, underholdsbidrag m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af personlig indkomst:
Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, arbejdsmarkedsbidrag, indskud på iværksætterkonto, indbetalinger til fradragsberettiget pensionsopsparing (enten ved fradrag på selvangivelsen eller ved bortseelsesret for de arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger1)) m.v.
Kapitalindkomst
(Kapitalindkomsten opgøres som et nettobeløb, se også behandlingen af kapitalindkomsten)
Indkomstarter der medregnes til kapitalindkomst:
Renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed, kursgevinster fra fordringer2) m.v.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af kapitalindkomst:
Renteudgifter, kurstab på fordringer2) m.v.
Ligningsmæssige fradrag Fradrag der kun kan foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst:
Beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, kontingenter til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle, havdagsfradrag for erhvervsfiskere, standardfradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto, gavefradrag m.v.
Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst er summen (nettobeløbet) af ovennævnte indkomster og fradrag:
       Personlig indkomst
+/÷  Kapitalindkomst
  ÷   Ligningsmæssige fradrag
  =   Skattepligtig indkomst
Grundlag for udligningsskat af store pensionsudbetalinger
(Fra 2011-2019)
Skattepligtige pensionsudbetalinger:
Udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb.
(Udbetalinger fra kapitalpensionsordninger og beløb, der udbetales som invalidepension, medregnes ikke til udligningsskattegrundlaget).
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag ekskl. overførsels- og pensionsindkomster:
Endvidere indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger med bortseelsesret.
Aktieindkomst Aktieindkomst består af følgende indkomstarter:
Aktieudbytte og aktieavancer.
Fradrag der kan foretages ved opgørelsen af aktieindkomst:
Tab ved salg af aktier handlet udenfor et reguleret marked (ikke noterede). Tab ved salg af aktier, der handles på et reguleret marked (noterede), kan alene modregnes i udbytter og gevinster fra denne kategori af aktier. Adgangen til fradrag for tab er endvidere betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelse af aktien.
Indkomster og fradrag, der medregnes til aktieindkomst, indgår ikke i den skattepligtige indkomst.
Grundlag for ejendomsværdiskat Ejendomsværdien i henhold til den offentlige vurdering i indkomståret.
I forbindelse med indførelsen af skattestoppet kan beregningsgrundlaget udgøre et mindre beløb end det aktuelle års ejendomsværdi. Fra og med 2002 benævnes grundlaget derfor ejendomsværdiskattegrundlaget.
Ejendomsværdiskattegrundlaget udgør det laveste beløb af:
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2001 med tillæg af 5 pct.,
- ejendomsværdien pr. 1. jan. 2002 og
- det aktuelle års ejendomsværdi.

1) Indskud til pensionsopsparing der foretages direkte af arbejdsgiveren før beregning af skat og lønudbetaling.
2) Kursgevinster og kurstab medregnes kun, hvis de overstiger en bagatelgrænse på 2.000 kr.

Beskatningsgrundlagene
Skatteart Skattesats pct. Beskatningsgrundlag Bundfradrag, kr. Overførsel mellem ægtefæller
2014 2015
Bundskat 2014: 6,83
2015: 8,08
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst
42.8001) 43.4001) Ja
Topskat 15,0
÷skattelofts-
nedslag
Personlig indkomst
+ positiv nettokapitalindkomst over 40.800 kr./41.400 kr. for ugifte og 81.600 kr./82.800 kr. for ægtepar (2014/2015)
449.100 459.200 Nej
Dog sambe­skat­ning af posi­tiv netto­kapi­tal­ind­komst
Udligningsskat 5,0   Skattepligtige pensionsudbetalinger 369.400 374.800 Ja
Overførsel af uud­nyt­tet fra­drag på op til 123.200 kr./­125.000 kr.
Sundhedsbidrag 2014: 5,0
2015: 4,0
Skattepligtig indkomst 42.8001) 43.4001) Ja
Kommuneskat 2014: 24,92)
2015: 24,92)
Kirkeskat 2014:  0,72)  
2015:  0,72)  
 
Aktie-
indkomstskat
27/42 Aktieindkomst under 49.200
over 49.200
under 49.900
over 49.900
Ja
 
Arbejdsmar-
kedsbidrag
8 Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag Ingen bundfradrag -

1) For børn og unge under 18 år udgør personfradraget 32.100 kr. i 2014 og 32.600 kr. i 2015.
2) Landsgennemsnit.

Principperne for skatteberegningen i 2015
Indkomstopgørelse: Kr. Kr.
Lønindkomst (1) 530.009  
Indkomst for fri telefon (2) 2.600  
Arbejdsmarkedsbidrag
(8,0 pct. af lønindkomsten og værdi af personalegoder)
(3) = 8 pct. af ((1) + (2)) 42.609  
Personlig indkomst (4) = (1) + (2) ÷ (3) 490.000 490.000
Kapitalindkomst (f.eks. renteudgifter)
(opgøres som nettobeløb af indtægter og udgifter)
(5)   ÷ 28.500
Ligningsmæssige fradrag (f.eks. A-kasse og befordringsfradrag) (6)   13.800
Beskæftigelsesfradrag (7) = 8,05 % af ((1) + (2)), dog maks. 26.800 kr.   26.800
Skattepligtig indkomst (8) = (4) + (5) ÷ (6) ÷ (7)   420.900
Skatteberegning:      
Skat til kommune og kirke:
25,6 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
0,256 x 420.900
÷ 0,256 x   43.400
107.750
÷ 11.110
96.640
Sundhedsbidrag til staten:
4,0 pct. af skattepligtig indkomst
÷ skatteværdi af personfradrag
  0,04 x 420.900
÷ 0,04 x   43.400

16.836
÷ 1.736
15.100
Bundskat til staten:
8,08 pct. af personlig indkomst
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst)
÷ skatteværdi af personfradrag
0,0808 x 490.000
÷ 0,0808 x   43.400
39.592
÷ 3.507

36.085
Topskat til staten:
Personlig indkomst (+ evt. positiv nettokapitalindkomst over 40.800 kr.)
÷ bundfradrag i topskat
490.000
÷ 459.200
   
15,0 pct. ÷ skatteloftsnedslag på 0,03 pct.* 0,1497 x   30.800   4.611
Kompensation for lavere værdi af rentefradrag:
4 pct. af negativ nettokapitalindkomst op til 50.000 kr.
÷ 0,04 x   28.500   ÷1.140
Indkomstskat   151.296
Arbejdsmarkedsbidrag (3)   42.609
Grøn check:
Grøn check før evt. aftrapning
955  
Aftrapning: (7,5 pct. af 490.000 kr. ÷ 374.800 kr.; dog maks. 955 kr.) ÷ 955 ÷ 0
Tillæg til grøn check:   ÷ 0
I alt indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og grøn check   193.905

Anm.: Beløbsgrænser og skattesatser gælder for 2015. Kommuneskatteprocenten svarer til den samlede skatteprocent til kommune og kirke i en gennemsnitskommune.
*) Skatteloftet vedrørende personlig indkomst er på 51,95 pct., og nedslaget i topskatteprocenten udgør den del af summen af skatteprocenterne til kommunen og staten, der samlet overstiger 51,95 pct. Arbejdsmarkedsbidrag og kirkeskat er ikke omfattet af skatteloftet.
I gennemsnitskommunen i 2015 udgør nedslaget 0,03 pct. (24,9 pct.+ 4,0 pct. + 8,08 pct. + 15,0 pct. ÷ 51,95 pct. = 0,03 pct.). Topskatteprocenten udgør derfor 14,97 pct. (15,0 pct. ÷ 0,03 pct.).


Behandlingen af kapitalindkomst

En persons kapitalindkomst opgøres som et samlet beløb (nettobeløb) af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kursgevinster på fordringer m.v.) og negative fradragsbeløb (renteudgifter, kurstab på fordringer m.v.). Er renteindtægterne m.v. større end renteudgifterne m.v., er kapitalindkomsten positiv, mens kapitalindkomsten er negativ, hvis renteudgifterne m.v. er større end renteindtægterne m.v. Man taler i disse to situationer om, at en person har henholdsvis positiv nettokapitalindkomst eller negativ nettokapitalindkomst. I nogle af beskatningsgrundlagene medregnes hele eller dele af en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst.

I beskatningsgrundlagene for bund- og topskatten medregnes en persons positive nettokapitalindkomst, mens der ikke gives fradrag for negativ nettokapitalindkomst. Ved opgørelsen af topskattegrundlaget medregnes dog alene positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag på 40.800 kr./41.400 kr. (2014/2015).

Det er ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst, der tages i betragtning ved beregningen af bund- og topskatten. Har den ene ægtefælle negativ nettokapitalindkomst og den anden ægtefælle positiv nettokapitalindkomst, foretages der en udligning af beløbene mellem ægtefællerne, således at der ved beregningen af bund- og topskatten kun sker beskatning af positiv nettokapitalindkomst i det omfang, ægtefællernes samlede nettokapitalindkomst er positiv og for topskattens vedkommende overstiger to gange kapitalindkomstgrænsen svarende til 81.600 kr./82.800 kr. (2014/2015).

Retur til indkomstgrundlag