Skatteministeriet
Skatteberegning 27. august 2008

Regulering af beløbsgrænser i 2009

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2009

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2009

For at sikre en fastholdelse af progressionen i skattesystemet, således at der ikke sker en utilsigtet skattestramning i takt med indkomstudviklingen (fiscal drag), foretages der hvert år en regulering af en række beløbsgrænser i skattelovgivningen. Beløbsgrænserne er i lovgivningen fastsat som grundbeløb i 1987-niveau, og de opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100, hvor reguleringstallet fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Siden 1992 er reguleringen af beløbsgrænserne foretaget med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med fremsættelsen af finansloven, og fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årsløns­udvikling og 2 pct.

Årslønsudviklingen beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af arbejdsmarkedsbidraget i det pågældende finansår.

For indkomståret 2008 udgør reguleringstallet 176,7.

For 2009 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,4 pct.1). Dette medfører en stigning i reguleringstallet på 3,4 pct. fra 2008 til 2009 svarende til et reguleringstal for 2009 på 182,7, jf. skemaet nedenfor.

Reguleringstallet for 2009 er beregnet således:
  2006 2007 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Helårsfortjeneste ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  322.804 333.846   3,4
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2008-sats) beregnet af 2006-indkomsten
÷ 25.824      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2009-sats) beregnet af 2007-indkomsten 
  ÷ 26.708    
Årslønsudviklingen 296.980 307.138 10.158 3,4
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem helårsfortjenesten og 2 pct. 3,4÷ 2,0 1,4
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,4 3,4
Reguleringstallet for 2009 176,7 x (100 + 3,4)/100   182,7

 

Anm.:  Jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. (åbner i nyt vindue)
Jf. bekendtgørelse nr. 850 af 21. august 2008 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue)

1)  Jf. bekendtgørelse nr. 851 af 21. august 2008 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2009. (åbner i nyt vindue)

Se også historiske oversigt over reguleringsprocenterne i henhold til satsreguleringsloven siden 1991