Skatteministeriet
Skatteberegning 10. september 2007

Regulering af beløbsgrænser i 2008

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2008

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2008

For at sikre en fastholdelse af progressionen i skattesystemet, således at der ikke sker en utilsigtet skattestramning i takt med indkomstudviklingen (fiscal drag), foretages der hvert år en regulering af en række beløbsgrænser i skattelovgivningen. Beløbsgrænserne er i lovgivningen fastsat som grundbeløb i 1987-niveau, og de opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100, hvor reguleringstallet fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Siden 1992 er reguleringen af beløbsgrænserne foretaget med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med fremsættelsen af finansloven, og fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årsløns­udvikling og 2 pct.

Årslønsudviklingen beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af arbejdsmarkedsbidraget i det pågældende finansår.

For indkomståret 2007 udgør reguleringstallet 172,2.

For 2008 sker der ekstraordinært en fastsættelse af reguleringstallet direkte i personskattelovens § 20. Satsreguleringen, der er udmeldt af Finansministeriet i august1), er fastsat på baggrund af den budgetterede sats for arbejdsmarkedsbidraget for 2008 på 7,5 pct. Med den indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 3. september 2007 om Lavere skat på arbejde er det besluttet at fastholde arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. Det indebærer, at den udmeldte reguleringsprocent i august er for høj.

På den baggrund fastsættes reguleringstallet i personskattelovens § 20 for indkomståret 2008 til 176,7 svarende til det, der ville være fremkommet efter de gældende regler ved anvendelse af en arbejdsmarkedsbidragssats på 8 pct., jf. oversigten:

Reguleringstallet for 2008 er beregnet således:
  2005 2006 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Helårsfortjeneste ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  312.500 320.779   2,6
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2007-sats) beregnet af 2005-indkomsten
÷ 25.000      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8,0 pct. (2008-sats) beregnet af 2006-indkomsten 
  ÷ 25.662    
Årslønsudviklingen 287.500 295.117 7.617 2,6
        Pct.
Reguleringstallet for 2008 172,2 x (100 + 2,6)/100   176,7

 

Anm.:  Jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. (åbner i nyt vindue)
Jf. bekendtgørelse nr. 1020 af 21. august 2007 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue)

1)  Jf. bekendtgørelse nr. 1021 af 21. august 2007 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2008. (åbner i nyt vindue)

Se også historiske oversigt over reguleringsprocenterne i henhold til satsreguleringsloven siden 1991