Skatteministeriet
Skatteberegning 29. august 2005

Regulering af beløbsgrænser i 2006

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2006

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2006

For at sikre en fastholdelse af progressionen i skattesystemet, således at der ikke sker en utilsigtet skattestramning i takt med indkomstudviklingen (fiscal drag), foretages der hvert år en regulering af en række beløbsgrænser i skattelovgivningen. Beløbsgrænserne er i lovgivningen fastsat som grundbeløb i 1987-niveau, og de opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100, hvor reguleringstallet fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Siden 1992 er reguleringen af beløbsgrænserne foretaget med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten fastsættes hvert år i forbindelse med fremsættelsen af finansloven, og fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årsløns­udvikling og 2 pct.

Årslønsudviklingen beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af arbejdsmarkedsbidraget i det pågældende finansår.

For indkomståret 2005 udgør reguleringstallet 163,9. For 2006 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 0,3 pct. 1) Dette medfører en stigning i reguleringstallet på 2,3 pct. fra 2005 til 2006 svarende til et reguleringstal for 2006 på 167,7, jf. skemaet nedenfor.

Reguleringstallet for 2006 er beregnet således:
  2003 2004 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Helårsfortjeneste ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  305.367 312.245   2,3
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2005-sats) beregnet af 2003-indkomsten
÷ 24.429      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2006-sats) beregnet af 2004-indkomsten 
  ÷ 24.980    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten 280.938 287.265 6.327 2,3
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem helårsfortjenesten og 2 pct. 2,3÷ 2,0 0,3
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 0,3 2,3
Reguleringstallet for 2006 163,9 x (100 + 2,3)/100   167,7

Anm.:  Jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. (åbner i nyt vindue)
Jf. bekendtgørelse nr. 876 af 23. august 2004 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue)
Note: 1)  Jf. bekendtgørelse nr. 793 af 17. august 2005 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2006. (åbner i nyt vindue)

Se også historiske oversigt over reguleringsprocenterne i henhold til satsreguleringsloven siden 1991