Skatteministeriet
Skatteberegning 19. august 2003

Regulering af beløbsgrænser i 2004

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2004

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2004

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene som hovedregel fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Siden 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttoårsløn (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 2003 udgør reguleringstallet 155,4. For 2004 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,2 pct. 1) Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 3,2 pct. fra 2003 til 2004 svarende til et reguleringstal for 2004 på 160,4.

Reguleringstallet for 2004 er beregnet således:
  2001 2002 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Helårsfortjeneste ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  282.364 291.411   3,2
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2002-sats) beregnet af 2000-indkomsten
÷ 22.589      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2003-sats) beregnet af 2001-indkomsten 
  ÷ 23.313    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten 259.775 268.098 8.323 3,2
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem helårsfortjenesten og 2 pct. 3,2÷ 2,0 1,2
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,2 3,2
Reguleringstallet for 2004 155,4 x (100 + 3,2)/100   160,4

Anm.:  Jf. lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent. (åbner i nyt vindue)
Jf. bekendtgørelse nr. 712 af 14. august 2003 om beregning af satsreguleringsprocenten mv. (åbner i nyt vindue)
Note: 1)  Jf. bekendtgørelse nr. 748 af 22. august 2003 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2004. (åbner i nyt vindue)

Her finder du en historiske oversigt over reguleringsprocenterne i henhold til satsreguleringsloven siden 1991