Skatteministeriet
Skatteberegning 31. december 2002

Regulering af beløbsgrænser i 2003

Skatteberegning Baggrunden for reguleringen af beløbsgrænser i skattelovgivningen for 2003

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Regulering af beløbsgrænser i 2003

Hvert år reguleres en række beløbsgrænser i skattelovgivningen efter et reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i personskattelovens § 20.

Beløbsgrænserne er i skattelovene som hovedregel fastsat i 1987-prisniveau og opreguleres med en procentsats svarende til forskellen mellem indkomstårets reguleringstal og 100.

Siden 1992 er beløbsgrænserne årligt reguleret med 2 pct. plus eller minus en tilpasningsprocent. Tilpasningsprocenten beregnes og fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af finanslovsforslaget for det pågældende indkomstår.

Fra og med indkomståret 1994 er tilpasningsprocenten blevet fastsat som forskellen mellem den gennemsnitlige årslønsudvikling og 2 pct.

Den gennemsnitlige årslønsudvikling beregnes som den konstaterede udvikling i arbejderes og funktionærers bruttoårsløn (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende indkomstår fratrukket en procentdel svarende til procentstørrelsen af lønmodtagerens arbejdsmarkedsbidrag i det pågældende indkomstår, jf. skemaet nedenfor.

For indkomståret 2002 udgør reguleringstallet 150,1. For 2003 har Finansministeriet opgjort tilpasningsprocenten til 1,5 pct. 1) Dette medfører en regulering af beløbsgrænserne med 3,5 pct. fra 2002 til 2003 svarende til et reguleringstal for 2003 på 155,4.

Reguleringstallet for 2003 er beregnet således:
  2000 2001 Stigning
  Kr. Kr. Kr. Pct.
Bruttoårsløn ekskl. arbejdsmarkedspension mv. (DA's lønstatistik)  272.755 282.303   3,5
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2002-sats) beregnet af 2000-indkomsten
÷21.820      
Arbejdsmarkedsbidrag 
8 pct. (2003-sats) beregnet af 2001-indkomsten 
  ÷22.584    
Årslønsudviklingen til brug for beregningen af tilpasningsprocenten 250.935 259.719 8.784 3,5
      Pct. Pct.
Tilpasningsprocent efter satsreguleringsloven  Tilpasningsprocenten beregnes som afvigelsen mellem årslønsudviklingen og 2 pct. 3,5÷ 2,0 1,5
Procent til forhøjelse af reguleringstallet i PSL § 20 Det foregående års reguleringstal forhøjes med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 2,0 + 1,5 3,5
Reguleringstallet for 2003 150,1 x (100 + 3,5)/100   155,4

Anm.:  Jf. lovbekendtgørelse nr. 840 af 13. november 1997 om en satsreguleringsprocent.
Jf. bekendtgørelse nr. 593 af 4. juli 2002 om beregning af satsreguleringsprocenten mv.
Note: 1)  Jf. bekendtgørelse nr. 673 af 12. august 2002 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2003. (åbner i nyt vindue)

Her finder du en historiske oversigt over reguleringsprocenterne i henhold til satsreguleringsloven siden 1991